8954856055505db

نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • آبسۀ کبدی بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 473-481]
 • آب شور تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • آتریپلکس بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • آرایه‌های ژنومی جستجوی نشانه‌های انتخاب بین گاومیش‌های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 89-102]
 • آرژنین بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 157-166]
 • آرژنین تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 223-233]
 • آرژنین تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]
 • آزمونiHS پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • آزمون الایزا بررسی کارایی استراتژی‌های به‌کاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاین [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • آزمون تتا پویش ژنگانی نشانه‌های انتخاب مرتبط با بیماری ورم پستان در گاو هلشتاین آلمانی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 453-461]
 • آزمون تولید گاز اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 305-312]
 • آزمون تولید گاز بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی پپتیدهای کوچک کنجالۀ پنبه‌دانه در جیرۀ برۀ ‌پرواری بر گوارش‌ و تخمیر مواد مغذی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 549-558]
 • آزمون تولید گاز بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • آزمون تولید گاز آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 159-169]
 • آزمون کواد مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش‎های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره‌های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانه [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • آزمون گاز تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 363-374]
 • آسیت مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 355-360]
 • آسیت تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • آسیت تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • آسیت تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]
 • آغازین بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 69-75]
 • آغوز اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 307-317]
 • آفلاتوکسینB1 مقایسه¬ی جاذب¬های معدنی زئولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسین B1 [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 105-112]
 • آفلاتوکسین ‏B1‎ آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 329-339]
 • آلبومین تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • آلبومین سرم گاوی اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • آلکالین فسفاتاز اثر منابع مختلف روی، بر عملکرد و آنزیم‌های کبد جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 103-112]
 • آلکالین‌فسفاتاز ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • آلل بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 335-342]
 • آلومینوسیلیکات آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 329-339]
 • آمار بیزی مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • آماره تتا شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏ [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 23-35]
 • آمیخته‌گری عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • آمیخته‌گری مقایسه صفات رشد و لاشه بره‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های رومانف و پاکستانی با لری‌بختیاری [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 283-294]
 • آمیزش خویشاوندی مقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه‌های SNP و ROH در گاوهای شیری پر ‌تولید و کم‌ تولید هلشتاین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 249-258]
 • آمیلاز اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 79-88]
 • آمونیاک بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • آناتومی مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 317-325]
 • آنالیزQTL تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • آنالیز ژنتیکی تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 323-329]
 • آنالیز شیمیایی پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • آنالیز لایه‌بندی جمعیت بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 437-451]
 • آنتی آروماتاز تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • آنتی اکسیدان تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 295-306]
 • آنتی‎اکسیدان بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • آنتی‌بیوتیک بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-361]
 • آنتی‌بیوتیک تأثیر پپتیدهای کانولا، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 129-139]
 • آنتولوژی ژن فراتحلیل (متا-آنالیز) داده‌های بیان ژن بافت پستان آلوده‌شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 343-352]
 • آنزیم بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • آنزیم مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • آنزیم بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • آنزیم ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • آنزیم اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 265-273]
 • آنزیم بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • آنزیم اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • آنزیم. تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئید جوجه خروس‌های گوشتی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • آنزیم فیتاز تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • آنزیم‌های چندگانه بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-38]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 473-481]
 • آنزیم‌های کبدی تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • آنغوزه اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • آویشن بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد،کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار [دوره 41، شماره 2، 1389]

ا

 • ابعاد بیضه مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 229-237]
 • ابقای نیتروژن تأثیر تغذیة سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم، تخمیر‌، جمعیت پروتوزوآیی و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-271]
 • اپیتلیوم اسپرم‌ساز تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]
 • اثربخشی انتخاب اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • اثر ضد باکتریایی تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • اثر متقابل دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 367-374]
 • اثر متقابل اجتماعی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت وزن تخم‌مرغ و وزن بدن در نتیجۀ اثر متقابل اجتماعی در یک لاین تجاری جوجۀ گوشتی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 585-592]
 • اثر متقابل چربی و پروتئین تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 133-143]
 • اجزای لاشه تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • اجزای واریانس اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • اجزای واریانس برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 171-178]
 • اجزای واریانس آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-120]
 • اجزای واریانس مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]
 • اختلاف کاتیون- آنیون جیره اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه‌های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ایمنوگلوبولین‌های آغوز [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 319-328]
 • اختلاف کاتیون-آنیون جیره اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • ایران روند هم خونی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • ارتفاع پرز تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • ارزیابی اقتصادی مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 321-334]
 • ارزیابی ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • ارزیابی ژنتیکی اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • ارزیابی کیفی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • ارزش اصلاحی مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-268]
 • ارزش اصلاحی بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • ارزش اصلاحی اثر طرح های آمیزشی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش میانگین همخونی: مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 115-120]
 • ارزش اصلاحی برآوردشده تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • ارزش اصلاحی ژنومی اثر استفاده از اطلاعات ژنومی گاوهای ماده در جمعیت مرجع، روی صحت ارزش‌های اصلاحی ‏ژنومی برآوردشده در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 299-311]
 • ارزش اصلاحی ژنومیک مطالعه اثر استفاده از نشانگرهای متراکم نزدیک به مکانهای مشخص ژنهای موثر بر صفات بر صحت ارزیابی ژنومیک [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 53-60]
 • ارزش اصلاحی مادری ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • ارزش اقتصادی تنزیل‌یافته برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • ارزش غذایی تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • ارزش غذایی اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • ارزش غذایی مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • ارزش غذایی ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • ارقام توت تأثیر ارقام مختلف برگ‌توت بر عملکرد کرم‌ابریشم در استان‌مازندران [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 247-254]
 • از شیرگیری مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی بره‌های زود شیرگیری شده قزل [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 217-228]
 • ایزومیر شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • اسانس آویشن بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی، آنزیم‎های پاداکسندگی و برخی متابولیت‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 523-531]
 • اسانس‏آویشن اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-335]
 • اسانس روغنی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • اسانس زنیان مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 119-127]
 • اسب بومی ایران مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • اسبچۀ خزر اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • اسب عرب ایرانی شناسایی نواحی تحت انتخاب مثبت در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی با استفاده از روش مبتنی بر نامتعادلی پیوستگی ژنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 321-333]
 • اسب کرد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 335-342]
 • اسپرس اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • اسپرم اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • اسپرم اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-342]
 • اسپرم تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • اسپرم اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • اسپرم ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • اسپرم تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • اسپرم تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • اسپرم ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 51-59]
 • اسپرم تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 141-151]
 • اسپرم تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • اسپرم آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 129-137]
 • اسپرماتوگونی تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • اسپرم بز تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • اسپرم پوشش‌دارشده اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 289-296]
 • اسپرم قوچ تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 287-295]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس آثار استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس ‏‎(Spirulina platensis)‎‏ در جیره بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ، فولیکول‌های تخمدانی و وضعیت سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار سویه ‏LSL [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 349-359]
 • استافیلوکوکوس آرئوس رابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR با ازدیاد سلول های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوسآرئوس [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 247-254]
 • استافیلوکوکوس آرئوس همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 369-378]
 • استان اردبیل ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 85-93]
 • استان زنجان بررسی پایداری گاوداری‌های کوچک‌مقیاس روستایی استان زنجان [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 291-301]
 • استان کرمان معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل‌رود) [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 351-362]
 • استحکام درشت‌نی تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • استخراج DNA از نمونۀ مو بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • استخراج IgY تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • استخوان درشت‌نی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • استخوان درشت‌نی تأثیر منابع سولفات، هیدروکسی کلرید و کمپلکس آلی منگنز در جیره بر کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار مسن [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 131-141]
 • استراتژی‌های انتخاب بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 381-390]
 • استراتژی‌های کنترل بررسی کارایی استراتژی‌های به‌کاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاین [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • استرادیول بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 207-215]
 • استرادیول مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]
 • استرادیول تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در دوره بلوغ خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • استرس اکسیداتیو تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • استروئیدهای زیست‌سازی و زیست‌سوزی قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • اسید آلی تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • اسیدآمینه تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • اسیدآمینه تأثیر روش‌های مختلف فرآوری بر مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلت هضم روده‌ای پروتئین خام و اسیدهای آمینۀ کنجالۀ سویا در گاوهای هلشتاین [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 353-362]
 • اسید آمینه تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش‌های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-243]
 • اسید آمینه بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • اسید آمینه قابل هضم اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • اسید بوتیریک اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • اسید پروپیونیک بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • اسیدیته اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • اسید چرب اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • اسید چرب مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]
 • اسید چرب امگا3 تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]
 • اسید چرب امگا 3 تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • اسید چرب امگا 6 تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • اسید چرب‌های زرده. ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • اسیدفرمیک تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • اسید لینولئیک مزدوج مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • اسیدهای آمینه تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • اسیدهای آمینه اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • اسیدهای آمینه افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 177-186]
 • اسیدهای چرب اثر سطوح روغن ماهی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب اسیدهای چرب گوشت در گوساله‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی مقادیر مختلف یونجة خشک [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 209-221]
 • اسیدهای چرب اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • اسید های چرب اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-81]
 • اسید‌های چرب اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • اسیدهای چرب n-3 اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]
 • اسیدهای چرب امگا-3 ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • اسیدهای چرب امگا-3 اثر افزودن قند محلول و نمک کلسیمی روغن ماهی به جیره بر عملکرد رشد و ترکیب اسیدهای ‏چرب گوشت در گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 337-347]
 • اسیدهای چرب زنجیر کوتاه آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 159-169]
 • اسیدهای چرب غیر استریفیه تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • اسیدهای چرب غیراشباع تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • اسیدهای چرب غیراشباع بررسی کارایی تغذیه‌ای نمک‌های کلسیمی پوشش‌دار روغن ماهی در شرایط برون و درون‌تنی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 505-521]
 • اسیدهای چرب‌غیر اشباع مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی بره‌های زود شیرگیری شده قزل [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 217-228]
 • اسیدهای چرب فرار بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • اسیدهای چرب فرار تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • اسیدهای چرب فرار تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 245-260]
 • اسیدهای چرب فرار تأثیر رژیم‌های غذایی فیبری در تولک‌بری اجباری بر فعالیت میکروبی و تخمیر دستگاه گوارش و عملکرد مرغان تخم‌گذار [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 77-87]
 • اسیدهای دی کربوکسیلیک تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]
 • اسیدهای دی کربوکسیلیک تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 89-99]
 • اسید هیومیک آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 329-339]
 • اسیدوز تأثیر متافیکس با و بدون موننسین بر عملکرد و غلظت متابولیت‌های خونی بره‌های پرواری فراهانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 421-428]
 • اسیدوز شکمبه‌ای مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • اسفنج ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 519-529]
 • اشریشیاکلی تأثیر رژیم‌های غذایی فیبری در تولک‌بری اجباری بر فعالیت میکروبی و تخمیر دستگاه گوارش و عملکرد مرغان تخم‌گذار [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 77-87]
 • اشریشیاکلی فراتحلیل (متا-آنالیز) داده‌های بیان ژن بافت پستان آلوده‌شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 343-352]
 • اشریشیاکلی بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • اضافه وزن تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • اطلاعات چندشکلی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • اطلاعات ژنومی مقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه‌های SNP و ROH در گاوهای شیری پر ‌تولید و کم‌ تولید هلشتاین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 249-258]
 • اعتبارسنجی متقابل تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه ‏های واریانس و درستی پیش‌بینی ارزش ‏های اصلاحی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 197-206]
 • افت هم‌خونی ارزیابی افت هم‌خونی برای صفات رشد در نشخوارکنندگان کوچک: یک مطالعه فراتحلیلی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 231-241]
 • افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 369-378]
 • افزایش وزن تأثیر جیرۀ پرکنسانتره بر عملکرد پروار، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و برخی فراسنجه‌های سوختوسازی بره‌های نر افشاری و لری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 243-250]
 • افزایش وزن روزانه کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • افزودنی میکروبی تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • اقتصاد برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • اقتصادی برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 91-102]
 • اکالیپتوس تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 363-374]
 • اکتینومیست‌ها بررسی تأثیر باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس بر عیار سرمی طیور گوشتی متعاقب واکسیناسیون علیه ‏بیماری بورس عفونی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 193-199]
 • اکسی¬توسین بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 207-215]
 • اکسی‏توسین مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]
 • اکسید روی آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 129-137]
 • اکسید روی تأثیر اکسید روی فعال‌شده بر تغییرات سرمی اینترلوکین‌6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس‌1 ‏در مرغ مادر گوشتی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • اکسید کروم پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • اکسید منگنز مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • اگزون 6 بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • الایزا تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • الیاف مقایسه خصوصیات الیاف و فولیکول گوسفندان کیوسی، آرخامرینوس*مغانی و سافولک*مغانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 83-89]
 • الیاف مؤثر فیزیکی تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 331-342]
 • الیاف موثر فیزیکی اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • الیاف نا‌محلول در شوینده خنثی تأثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • الیاف‌های هضم‌نشده تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • ال – کارنیتین تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • الکتروفورز. اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین کنجاله منداب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • الکترولیت‌های غذایی تعادل اسید- باز درمرغ‎های تخم‎گذار و رابطه آن با الکترولیت‌های جیره غذایی درشرایط تنش گرمایی دوره‌ای [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • ال-گلوتامین اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 289-296]
 • الگوی اسیدهای چرب شیر تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • الگوی اسیدهای چرب شیر بررسی تأثیر جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 493-503]
 • الگوهای تک متغیره و چند متغیره پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در صنعت طیور ایران و مقایسۀ آن با چشم‌انداز جهانی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 483-492]
 • ایلئوم اثر برخی پروبیوتیک ‏های طیور تولیدی ایران بر مؤلفه‌های عملکردی، شاخص‌های اقتصادی و ریخت‏ شناسی روده کوچک جوجه‏ های گوشتی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 415-425]
 • ایمپرینتینگ شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]
 • ایمپیوتیشن ژنوتیپی تعیین برخی عوامل مؤثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه‌یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • امتیاز یاخته‌های بدنی برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • امتیاز سلول‌های بدنی برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • امتیاز شرایط بدنی بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • امگا-3 اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • امگا-3 بررسی کارایی تغذیه‌ای نمک‌های کلسیمی پوشش‌دار روغن ماهی در شرایط برون و درون‌تنی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 505-521]
 • ایمنی اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • ایمنی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • ایمنی تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • ایمنی بیان افتراقی ژن گاوهای بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) با استفاده از داده های RNA-Seq [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 47-55]
 • ایمنی آغوز اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه‌های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ایمنوگلوبولین‌های آغوز [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 319-328]
 • ایمنی اکتسابی دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 367-374]
 • ایمنی ذاتی اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • ایمنی سلولی تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • ایمنی هومورال تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • ایمنی هومورال اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • ایمونوگلوبولین Y تولید و به‌کارگیری مؤثر آنتی‌بادی اختصاصی زردۀ تخم‌مرغ (IgY) برای مهار باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • انتخاب برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 343-349]
 • انتخاب مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • انتخاب انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • انتخاب چهار مسیره توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-229]
 • انتخاب رایج مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • انتخاب ژنگانی برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 163-174]
 • انتخاب ژنومی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • انتخاب ژنومی ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • انتخاب ژنومی بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 313-336]
 • انتخاب ژنومیک بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • انتخاب مثبت تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • انتخاب واگرا تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • انتخاب واگرا اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 313-320]
 • انجماد اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 289-296]
 • انجماد تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • انجماد ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • انجماد تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 141-151]
 • انجماد اثر سطوح مختلف گلوتاتیون درون‌پوشانی‌شده بر‎ ‎کیفیت انجماد اسپرم گاو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 91-101]
 • انجماد اسپرم تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 295-306]
 • انجماد اسپرم اسب ترکمن توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • انجمادپذیری تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 287-295]
 • انجماد-یخ‌گشایی تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • اندازه ذرات اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • اندازه ذرات اثر اندازه ذرات‎ ‎ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش ‏جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 151-161]
 • اندازه ذرات فیبر تأثیر افزودن فیبر از منابع و با اندازه مختلف ذرات بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش در ‏جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 211-220]
 • اندازه مؤثر تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • اندازه مؤثر جمعیت برآورد اندازه مؤثر جمعیت گاومیش‌های آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومی [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 197-205]
 • اندازه‌های بدنی مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • اندازۀ قطعه‌های علوفۀ جیره اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • اندازۀ مؤثر جمعیت بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • انرژی برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 321-327]
 • انرژی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • انرژی جیره تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • انرژی خالص شیردهی ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • انرژی ظاهری پیش بینی انرژی قابل سوخت و ساز ارقام رایج گندم کشت شده در منطقۀ استان البرز با استفاده از معادلات رگرسیون چند متغیره [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 379-388]
 • انرژی قابل سوخت‌وساز پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • انرژی قابل سوخت‌وساز ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • انرژی قابل سوخت و ساز بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • انرژی قابل سوخت و ساز ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 321-327]
 • انرژی قابل سوخت‎وساز حقیقی بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • انرژی قابل سوخت‎وساز ظاهری بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 187-195]
 • انرژی قابل متابولیسم اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • انرژی‌ قابل متابولیسم اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • انرژی قابل متابولیسم ظاهری اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 207-217]
 • انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • انرژی متابولیسمی معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیل‌رود) [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 351-362]
 • انسولین تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 39-46]
 • انگور‌ تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 439-451]
 • اهداف اصلاحی مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی 1. شناسائی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • اهداف اصلاحی مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • اهداف اصلاحی ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 203-210]
 • اواخر آبستنی اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کم‌مصرف بر عملکرد و سلامت میش‌های آبستن افشاری و ‏بره‌های آنها ‏ [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 183-192]
 • اوایـل زایش اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم روی عملکرد و متابولیت های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-245]
 • اویداکت اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • اولتراسوند انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • اولتراسونوگرافی تأثیر GnRH در ایجاد موج فولیکولی در گاوهای کیستی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • اولتراسونوگرافی بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 207-215]
 • اولتراسونوگرافی تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]

ب

 • باروری برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • باروری اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • باروری پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276]
 • باروری تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 141-151]
 • باروری تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 251-259]
 • باروری مقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه‌های SNP و ROH در گاوهای شیری پر ‌تولید و کم‌ تولید هلشتاین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 249-258]
 • باروری آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 129-137]
 • باروری ارزیابی روش‌های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در تعدادی از گله‌های گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 253-262]
 • باروری اثر غلظت‌های بالای مواد معدنی کم‌مصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 263-273]
 • بازدهی بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 69-75]
 • بازده تولید اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • بازده تولیدمثل اثر هورمون‌های eCG، PGF2α و GnRH بر بازده تولیدمثل میش‌های زندی در فصل تولیدمثل [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 189-194]
 • بازده غذایی مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 185-196]
 • بازده لاشه مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • بازدهی مواد مغذی اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • بازده نیتروژن اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 355-365]
 • بازدۀ استفاده از خوراک تأثیر مکمل چربی (نمک‌های کلسیمی) در جیره‌های آغازین حاوی دو سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 133-143]
 • بازدۀ اقتصادی تأثیر جیرۀ پرکنسانتره بر عملکرد پروار، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و برخی فراسنجه‌های سوختوسازی بره‌های نر افشاری و لری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 243-250]
 • بی اسپلاین آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-120]
 • بی‌اسپلاین مقایسۀ مدل‌های تابعیت تصادفی لژاندر و بی‌اسپلاین در برآورد اجزای واریانس میانگین وزن تولد بره‌ها در هر زایش در گوسفند مهربان [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 407-415]
 • باسیلوس سوبتیلیس عملکرد،کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 275-283]
 • باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • باسیلوس‌های روده تأثیر پپتیدهای کانولا، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 129-139]
 • بافت‌شناسی بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 473-481]
 • بافت‌شناسی بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 207-215]
 • بافت‌شناسی بیضه تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • بافت‌شناسی روده عملکرد،کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 275-283]
 • بافت کبد شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • باکتری‌های بیماری‌زا اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-412]
 • باکتری‌های سکوم تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • بیان افتراقی ژن مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 103-113]
 • بیان ژن اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 363-370]
 • بیان ژن ارزیابی بیان ژن‌های مؤثر بر رشد و نمو غدۀ پستان گاو با مصرف روغن ماهی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 43-53]
 • بیان ژن شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 179-191]
 • بیان ژن تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در دوره بلوغ خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • بیان ژن شناسایی ژن‌ها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ مؤثر در تنش گرمایی با استفاده از داده‌های ریزآرایه در ‏طیور [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 243-251]
 • بتا آگونیست تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • بتاگلوکاناز مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • بتائین تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • بتائین بررسی تأثیر جیره ای بتائین و تزریق ویتامین 12B در دورۀ انتقال بر الگوی اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 493-503]
 • بتائین تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • بخش‌های پروتئینی تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 115-123]
 • بخش‌های پروتئینی اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-21]
 • برازش تابع مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش‎های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره‌های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانه [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • برة مغانی اثر سطوح مختلف کود مرغی عمل‌آوری‌شده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، عملکرد و متابولیت‌های شکمبه و خون بره‌های نر مغانی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 385-392]
 • برگ بلوط تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 243-252]
 • برگشت به فحلی مکرر اثر غلظت‌های بالای مواد معدنی کم‌مصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 263-273]
 • برگشتگی جنسیت تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • برنامه آزمون نتاج بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی. استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • برنامه های نوری تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • بره اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره‌های نر لری‌بختیاری [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 283-291]
 • بره مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظت‌شده در جیره آغازین بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی بره‌های زود شیرگیری شده قزل [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 217-228]
 • بره پرواری تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ‌فوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره-های پرواری کرمانی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 275-283]
 • بره‌پرواری آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 159-169]
 • بره شیرخوار اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • بره مهربان اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • بره‌موم ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • بره‌های پرواری تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 89-99]
 • بره‌های در حال رشد اثر فراوردۀ فرعی رازیانه بر عملکرد بره‌های در حال رشد و فراسنجه‌های تولید گاز جیرۀ آن‌ها [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 201-210]
 • بره های لری بختیاری. اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]
 • بره‎های ماکوئی کاربرد روش تحلیل مؤلفۀ اصلی برای پیش‌بینی وزن دنبه و وزن لاشه در بره‎های ماکوئی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-354]
 • بره‌های مغانی عوامل مرتبط با مرگ‌ومیر از تولد تا یک‌سالگی در بره‌های مغانی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 51-58]
 • بره های نر شال بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • بره های نر شال بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 89-96]
 • برۀ پرواری اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شویندۀ خنثی و دانۀ کلزای برشته‌شده بر عملکرد بره‌‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‏ های با کنسانترۀ بالا [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 69-79]
 • برۀ پرواری تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-171]
 • برون‎تنی تعیین ارزش تغذیه‌ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته‌ای به روش‎های درون-تنی و برون‌تنی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274]
 • بز تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 243-252]
 • بز مقایسه ترکیب اسیدهای چرب لیپیدهای اسپرم در برخی نشخوارکنندگان اهلی کشور [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 361-367]
 • بز تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • بز تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • بز کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • بز سیاه بومی مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی 1. شناسائی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • بز سیاه بومی مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 193-201]
 • بز سرخ جبالبارز مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • بزغاله اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • بزغالۀ بومی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • بز کرکی راینی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 297-304]
 • بز کرکی رائینی تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 323-329]
 • بز مرخز برآورد وراثت‌پذیری‌های اتوزومی و وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد در بزهای نژاد مرخز [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]
 • بز مرخز تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • بز مهابادی برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 173-184]
 • بز مهابادی مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • بز نر تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 47-53]
 • بزهای رائینی کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • بستر مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • بستر جوجه گوشتی اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-21]
 • بستر جوجۀ گوشتی اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-412]
 • بیضه بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت‌شناسی بیضه‌ها در دوره بلوغ ‏خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 121-128]
 • بقایای خشک پسته کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • بی‌کربنات سدیم و زئولیت بررسی ظرفیت بافری چند ترکیب بافری رایج در تغذیۀ نشخوارکنندگان با استفاده از روش عیارسنجی اسید و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تولید گاز [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 559-571]
 • بلافاصله پس از زایش پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • بلدرچین ژاپنی برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 373-380]
 • بلدرچین ژاپنی تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 39-45]
 • بلدرچین ژاپنی تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 423-430]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • بلدرچین ژاپنی افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 177-186]
 • بلدرچین ژاپنی اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 313-320]
 • بلدرچین ژاپنی بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 103-109]
 • بلدرچین ژاپنی شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 223-233]
 • بلدرچین ژاپنی شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • بلدرچین ژاپنی تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]
 • بلدرچین ژاپنی تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 251-259]
 • بلدرچین ژاپنی برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای افزایش یکنواختی وزن بدن در بلدرچین ژاپنی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 371-377]
 • بلدرچین‌ژاپنی تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 413-421]
 • بلوچی بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • بلوس آهسته‌رهش اثر سطوح مختلف سلنیوم به‌صورت بلوس آهسته‌رهش قبل از جفت‌گیری بر عملکرد و برخی ‏فراسنجه‌های خونی میش‌های لری بختیاری ‏ [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]
 • بلوط تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 219-228]
 • بلوط بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 363-370]
 • بلوغ بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت‌شناسی بیضه‌ها در دوره بلوغ ‏خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 121-128]
 • بلوغ علوفه اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • بلوک تک‌جوری بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • بیماری ‏BVD بررسی کارایی استراتژی‌های به‌کاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاین [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • بیماری لکوز گاوی شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏ [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 23-35]
 • بیماری‌های پس از زایش تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • بیماری‌های متابولیکی ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • بیمۀ شاخص‌ آب و هوایی کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند) [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 411-427]
 • بنتونیت سدیم تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • بومی بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت‌شناسی بیضه‌ها در دوره بلوغ ‏خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 121-128]

پ

 • پاداکسنده تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 439-451]
 • پادتن اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • پادزی بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • پارامتر ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی سخت‌زایی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل‌های خطی و آستانه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • پارامترهای خونی اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 231-241]
 • پارامترهای ژنتیکی بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 381-390]
 • پارامترهای ژنتیکی مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]
 • پارامترهای ژنتیکی مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • پارامترهای ژنتیکی تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • پارامتر های ژنتیکی ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • پارامترهای شکمبه تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • پارامترهای منحنی شیردهی برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • پاروویروس مطالعه جامع شیوع پاروویروس سگ‌سانان (‏CPV‏) در ایران و مقایسه فیلوژنتیکی ناحیه ژن ‏VP2‎‏ ‏سویه‌های غالب ایرانی با سایر سویه‌های شایع [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-21]
 • پاسخ ایمنی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • پاسخ ایمنی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • پاسخ ایمنی تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 313-319]
 • پاسخ ایمنی بررسی تأثیر باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس بر عیار سرمی طیور گوشتی متعاقب واکسیناسیون علیه ‏بیماری بورس عفونی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 193-199]
 • پاسخ ایمنی یاخته‌ای بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • پاسخ ایمنی هومورال بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • پاسخ به انتخاب بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • پاسخ‌ به ‌انتخاب مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • پاسخ به انتخاب تجمعی برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 373-380]
 • پاسخ متابولیکی پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 307-316]
 • پاسخ‌های ایمنی بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر عملکرد و پاسخ های ایمنولوژیک جوجه های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • پاسخ همبسته اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 313-320]
 • پایه زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • پپتیدهای کانولا تأثیر پپتیدهای کانولا، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و جمعیت برخی باکتری‌های هوازی انتهای رودۀ باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 129-139]
 • پتانسیل زنبورپذیری. اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • پراکسیداسیون اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • پراکسیداسیون اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 71-81]
 • پراکسیداسیون چربی ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 51-59]
 • پراکسیداسیون لیپید تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین E در رقیق‌کننده‌ بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی فرایند سردسازی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • پراکسیداسیون لیپید توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • پراکسیداسیون لیپیدی گوشت مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • پرتوتابی گاما اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین کنجاله منداب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • پرتوتابی مایکروویو ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی‌های جاذب سموم بر دیازینون باقی‌مانده در تفاله انگور ‏سفید و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‏های شکمبه‏ای در شرایط برون‌تنی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 37-49]
 • پرواربندی تعیین وزن بهینه کشتار بر اساس ویژگی‌های لاشه در بره‌های نر نژادهای قزل و مهربان [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 239-245]
 • پروبیوتیک بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • پروبیوتیک تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • پروبیوتیک تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر دو نوع پروبیوتیک متفاوت بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و هورمونی خون، و عملکرد رشد گوساله‌های شیرخوار [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 185-196]
 • پروبیوتیک پروتکسین تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • پروپلین‌گلیکول تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • پروتوزوآ بررسی تأثیر گیاه گلپر بر فراسنجه‏های تخمیر شکمبۀ گوسفند و تولید گاز متان به‌روش درون‌شیشه‏ای [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 385-395]
 • پروتوزوآ تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • پروتوزوا بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • پروتئین ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • پروتئین تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • پروتئین ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • پروتئین تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 463-471]
 • پروتئین بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • پروتئینات روی ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • پروتئینات مس ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • پروتئینات منگنز مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • پروتئین بدن تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی‌های زنبور عسل (Apis mellifera L.) [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-42]
 • پروتئین خام اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 355-365]
 • پروتئین خام تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • پروتئین خام جیره تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • پروتئین خام جیره بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 221-230]
 • پروتئین غیرقابل تجزیه اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 297-309]
 • پروتئین قابل‌دسترس تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • پروتئین قابل سوخت‌وساز تأثیر کاهش پروتئین قابل سوخت‌وساز همراه با افزودن لیزین و متیونین محافظت‌شده شکمبه‌ای بر عملکرد میش‌های آبستن افشاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 89-102]
 • پروتئین قابل متابولیسم اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 391-403]
 • پروتئین قـابل متـابـولیسـم و متابولیت های خون اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم روی عملکرد و متابولیت های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-245]
 • پروتئین لاشه تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • پروتئین لاشه صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • پروژسترون تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • پروژسترون اثر غلظت‌های بالای مواد معدنی کم‌مصرف آلی و غیرآلی (روی، مس و منگنز) بر پروژسترون پلاسما و عملکرد تولیدمثلی در ‏گاوهای با فحلی مکرر [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 263-273]
 • پروفایل اسید چرب اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • پروفایل ترانسکریپتوم شناسایی ژن‌های مؤثر بر میزان چربی محوطۀ بطنی جوجه‏‌‏های گوشتی با استفاده از داده‌های ‏ریزآرایه و توالی‌یابی ‏RNA [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 259-269]
 • پسماند کشمش اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 305-312]
 • پسماندهای پسته اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • پیش‌بینی ژنگانی تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه ‏های واریانس و درستی پیش‌بینی ارزش ‏های اصلاحی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 197-206]
 • پیشرفت ژنتیکی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • پیشرفت ژنتیکی تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-141]
 • پیشرفت ژنتیکی. اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • پشم اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • پشم تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • پیکولینات کروم استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • پلی‌اتیلن گلیکول اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 305-312]
 • پلاسما تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • پلی‌مورفیسم بررسی پلی‌مورفیسم 17 نشانگر میکروساتلایت در جمعیت گوسفند نژاد بلوچی [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • پلی‏مورفیسم بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-97]
 • پنبه دانه بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 457-464]
 • پنبه دانه بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 89-96]
 • پنجر‌ه‌های ژنومی مطالعه پیوستگی سراسری ژنوم با صفات تولید شیر و معیار سلول‌های بدنی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 221-229]
 • پویایی تولید گاز تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-171]
 • پودر آویشن تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • پودر بره‌موم مطالعۀ اثر بره‌موم و موننسین در شیر برعملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 43-50]
 • پودر ‌چربی تأثیر تغذیة منابع مختلف چربی بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های پرواری نر هلشتاین [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 29-37]
 • پودر چربی پالم تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • پودر رازیانه تأثیر پودر رازیانه در جیره استارتر بر عملکرد، سیستم‌ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوساله‌های شیری هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 371-378]
 • پودر رازیانه و زیره تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 399-410]
 • پودر سیر بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر کاهش کلسترول تخم‌مرغ در مرغ‌های تخمگذار تجاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 21-27]
 • پودر سیر تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • پودر سیر بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • پودر گوشت و استخوان تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس‌های بالغ لگهورن سکوم‌برداری‌شده [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 327-334]
 • پودر و اسانس آویشن بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-361]
 • پوسته پسته تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 231-237]
 • پوسته پنبه دانه اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • پوسته سویا تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 331-342]
 • پوسته سویا تأثیر پوسته سویا به‌عنوان منبع فیبر در استارتر گوساله‌های شیرخوار بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و گوارش‌پذیری مواد مغذی [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 239-247]
 • پویش ژنگانی پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • پویش ژنوم پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • پویش ژنومی شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • پویش ژنومیک بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • پوشش‌دهی بررسی کارایی تغذیه‌ای نمک‌های کلسیمی پوشش‌دار روغن ماهی در شرایط برون و درون‌تنی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 505-521]
 • پیوگلیتازون تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • پولکی‌کردن با بخار اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]
 • پیوند زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • پیوند سبزی‎ها زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • پیوند سلول‌های زاینده ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی‌آمیدی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 285-297]
 • پیوندک زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • پونه بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد،کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار [دوره 41، شماره 2، 1389]

ت

 • تابعیت تصادفی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • تابعیت تصادفی بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • تابعیت تصادفی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 213-221]
 • تابعیت چندگانه تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 293-304]
 • تابع سینوسی کاربرد تابع سینوسی برای مدل‌سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسۀ آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گلۀ گاو هلشتاین [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • تابع گامای ناقص برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • تایلوزین بررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 379-389]
 • تانن تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 231-237]
 • تانن اثر تانن موجود در بخش‌های گوناگون پسماند کشمش بر ارزش غذایی آن‌ها [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 305-312]
 • تانن اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]
 • تانن اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • تانن ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 261-270]
 • تانن تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • تانن تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 219-228]
 • تانن متراکم اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 391-403]
 • تانن متراکم مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • تانن متراکم بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • تبارزایی بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • تبدیل ژنی تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • تتراکلریدکربن تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-273]
 • تجزیة مؤلفه‌های اصلی مقایسة برآوردهای حاصل از حداقل مربعات معمولی و تجزیة مؤلفه‌های اصلی در پیش‌بینی بازده لاشة بزهای نژاد لری [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 29-37]
 • تجزیه‌پذیری اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • تجزیه‌پذیری اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • تجزیه‌پذیری تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 143-152]
 • تجزیه‌پذیری اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]
 • تجزیه‌پذیری اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 427-436]
 • تجزیه‌پذیری پروتئین اثرات پرتوتابی گاما بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین کنجاله منداب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تجزیه‌پذیری پروتئین تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 545-556]
 • تجزیهپذیری شکمبه ای تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 327-335]
 • تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 375-384]
 • تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای تأثیر روش‌های مختلف فرآوری بر مؤلفه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای و قابلت هضم روده‌ای پروتئین خام و اسیدهای آمینۀ کنجالۀ سویا در گاوهای هلشتاین [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 353-362]
 • تجزیه پذیری ماده خشک ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • تجزیه پذیری ماده خشک بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]
 • تجزیه‌پذیری و تولید گاز. برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • تجزیه تک صفتی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • تجزیه چندصفتی مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 497-504]
 • تجزیه مؤلفه واریانس ارزیابی ژنگانی اندازة مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 39-49]
 • تجزیه‌وتحلیل توالی‌یابی چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارآیی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس واحدهای پرورش گاو هلشتاین در استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 521-530]
 • تحلیل مولفه‌های اصلی استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 103-111]
 • تحلیل مؤلفۀ اصلی کاربرد روش تحلیل مؤلفۀ اصلی برای پیش‌بینی وزن دنبه و وزن لاشه در بره‎های ماکوئی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 347-354]
 • تحلیل هزینه - فایده مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی 1. شناسائی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • تخمدان پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 463-471]
 • تخمیر بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 193-206]
 • تخمیر تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • تخمیر اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • تخمیر بررسی تأثیر استفاده از مکمل حاوی تانن‌های متراکم شاه بلوط (Silvafeed) در جیره گاوهای شیری بر تخمیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبه در شرایط آزمایشگاهی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 517-525]
 • تخمیر تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 57-68]
 • تخمیر شکمبه تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 287-296]
 • تخمیر شکمبه تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 363-374]
 • تخمیر شکمبه اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • تخمیر شکمبه تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • تخمک‌ریزی اثر اسیدآمینۀ متیونین بر تخمک‏ ریزی در خوکچۀ هندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 117-124]
 • تخم‌گذاری ملکه تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی‌های زنبور عسل (Apis mellifera L.) [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-42]
 • تخم مرغ تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا با و بدون آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغهای تخمگذار [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تداوم شیردهی استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • تداوم شیردهی برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 173-184]
 • تراشه‌های اسنیپ مقایسة روش‌های PCA و DAPC در تجزیه‌وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران با تراشه‌های اسنیپ 90k [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 153-161]
 • تراشۀ متراکم تعیین برخی عوامل مؤثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه‌یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • تراکم بالا تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • تراکم پرنده تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • تراکم قفس آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • تراکم مواد مغذی استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • تراکم نشانگر مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200]
 • ترانسفرین تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • ترانسفرین مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • ترانسکریپتوم پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 463-471]
 • ترانسکریپتوم بیان افتراقی ژن گاوهای بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) با استفاده از داده های RNA-Seq [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 47-55]
 • ترانسکریپتوم مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 103-113]
 • تریپسین بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 363-370]
 • تریتیکاله بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‎وساز تریتیکاله [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • تری‌یدوتیرونین اثر سطوح مختلف سلنیوم به‌صورت بلوس آهسته‌رهش قبل از جفت‌گیری بر عملکرد و برخی ‏فراسنجه‌های خونی میش‌های لری بختیاری ‏ [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]
 • ترکیبات شیر قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 9-16]
 • ترکیبات شیر. تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • ترکیبات فنولی اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • ترکیب اسیدهای چرب تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 167-175]
 • ترکیب اسیدهای چرب گوشت تأثیر افزودن موننسین با و بدون متافیکس بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و الگوی اسیدهای چرب گوشت بره‌های پرواری فراهانی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 89-99]
 • ترکیب شیر مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • ترکیب شیر تأثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 11-21]
 • ترکیب شیمیایی اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • ترکیب شیمیایی اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 9-21]
 • ترکیب شیمیایی بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 375-384]
 • ترکیب شیمیایی ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 473-480]
 • ترکیب لاشه. عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • ترکیب‌های فعال ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • تری‌گلیسرید ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم‌مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 121-129]
 • تری یودوتیرونین و کلسترول خون مقدمه ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 321-327]
 • تیروکسین اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • تیروکسین ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 321-327]
 • تزریق داخل تخم‌مرغ اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم‌مرغ برعملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تزریق در تخم‌مرغ اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • تزریق درون تخم مرغی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • تزریق درون تخم‌مرغی بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3 [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 349-356]
 • تزریق درون تخم‌مرغی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 207-217]
 • تزریق درون تخم‌مرغی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • تستوسترون تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 141-151]
 • تستوسترون تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در دوره بلوغ خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصی تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 149-157]
 • تعادل اسید-باز اثر اختلاف کاتیون- آنیون جیره بر تعادل اسید- باز، هموستازی کلسیم و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • تعادل الکترولیتی جیره مقایسه اثر سطوح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تعادل الکترولیتی جیره تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • تعادل الکترولیت‌ها تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد، ریخت‌شناسی رودة باریک، سطح الکترولیت‌های سرم و کانی شدن استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]
 • تعادل منفی انرژی شناسایی miRNAها و ایزومیرهای جدید در بافت کبد گاوهای شیری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 557-569]
 • تعداد بره در هر زایش آنالیز ژنتیکی تعداد بره متولد شده در هر زایش میش¬های نژادمهربان با کمک مدل¬های رگرسیون تصادفی بی¬اسپلاین [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 113-120]
 • تعداد تخم‎مرغ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • تعداد دفعات خوراک‌دهی اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • تعیین جنسیت تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]
 • تعیین نیاز تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 239-248]
 • تغذیة جنینی بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • تغذیة درون تخم‌مرغی تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • تغذیه تأثیر ارقام مختلف برگ‌توت بر عملکرد کرم‌ابریشم در استان‌مازندران [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • تغذیه تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • تغذیه تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera) [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 101-107]
 • تغذیه تکمیلی تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تغذیه کامل بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • تغذیۀ اولیه تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-161]
 • تغذیۀ مرطوب استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • تغییرات ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 343-349]
 • تغییرات سرمی تأثیر اکسید روی فعال‌شده بر تغییرات سرمی اینترلوکین‌6، عامل نکروزه‌کننده تومورآلفا و اوکلودنس‌1 ‏در مرغ مادر گوشتی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 1-10]
 • تغییرپذیری ساختاری بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 271-277]
 • تفالة چغندرقند ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 473-480]
 • تفاله انگور کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • تفاله انگور ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی‌های جاذب سموم بر دیازینون باقی‌مانده در تفاله انگور ‏سفید و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‏های شکمبه‏ای در شرایط برون‌تنی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 37-49]
 • تفاله چغندرقند اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • تفاله چغندر قند اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای بر روی عملکردگاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • تفاله چغندر قند تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 187-195]
 • تفاله زیتون تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • تفاله گوجه‌فرنگی بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی با و بدون مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ بر پایه ذرت-کنجاله سویا‌ بر عملکرد جوجه‌‌های‌ گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • تفالۀ اسانس‌گیری‌شدۀ مرزۀ خوزستانی تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 163-171]
 • تفالۀ چغندر تأثیر جایگزینی بخشی از یونجه با تفالۀ چغندر، کاه بدون فرآوری و فراوری‌شده بر عملکرد گاوهای شیری پرتولید [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 159-170]
 • تفالۀ لیموی خشک تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیمو‌ترش خشک بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن با جیره‌های بر پایۀ ذرت [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-404]
 • تفاوت انتخاب برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 373-380]
 • تفاوت بیان ژن فراتحلیل (متا-آنالیز) داده‌های بیان ژن بافت پستان آلوده‌شده با باکتری اشریشیاکلی در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 343-352]
 • تفریخ تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 251-259]
 • تک ‏TMR اثر گروه‌بندی تغذیه‌ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 341-350]
 • تکامل تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • تک قلوزا. کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • تکنیک ‏RT-PCR بررسی کارایی استراتژی‌های به‌کاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاین [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 163-171]
 • تکنیک بگینگ ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • تلیسه‌ انتظار زایش اثر توازن کاتیون- آنیون مثبت و منفی در جیره تلیسه‌های هلشتاین نزدیک زایش بر عملکرد، متابولیت‌های خونی و ایمنوگلوبولین‌های آغوز [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 319-328]
 • تلقیح مصنوعی تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف، بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های تالشی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • تلقیح مصنوعی مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 317-325]
 • تیمار بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی، آنزیم‎های پاداکسندگی و برخی متابولیت‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 523-531]
 • تیمار حرارتی اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • تنش تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]
 • تنش پس از تفریخ تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-161]
 • تنش حرارتی تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمک‌ریزی‌کننده، غلظت پروژسترون پس از تلقیح و درصد گیرایی گاو هلشتاین در تنش حرارتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 33-41]
 • تنش حرارتی اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیلات با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار سویه های-‌لاین ‏W36‎‏ در شرایط تنش گرمایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 63-77]
 • تنش سرمایی مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 119-127]
 • تنش گرمایی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • تنش گرمایی تعادل اسید- باز درمرغ‎های تخم‎گذار و رابطه آن با الکترولیت‌های جیره غذایی درشرایط تنش گرمایی دوره‌ای [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • تنش گرمایی تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • تنش گرمایی اثر کاهش پروتئین جیرۀ غذایی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 355-365]
 • تنش گرمایی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]
 • تنش گرمایی شناسایی ژن‌ها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ مؤثر در تنش گرمایی با استفاده از داده‌های ریزآرایه در ‏طیور [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 243-251]
 • تنوع ژنتیکی مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • تنوع ژنتیکی بررسی ساختار جمعیت و شناسایی نواحی تحت انتخاب در ژنگان اسب‌های کرد و عرب ایرانی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 429-438]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت گاومیش‌های‌ آذری با استفاده از نشانگر‌های ریزماهواره [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 355-360]
 • تنوع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژادهای بومی (افشاری، قزل و مغانی) و خارجی (دورپر، مرینوس و رامنی) با استفاده از اطلاعات نشانگری متراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 437-451]
 • تنوع ژنتیکی تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 35-46]
 • توابع ریاضی برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • توابع ریاضی توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 505-512]
 • توابع ریاضی مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]
 • توابع شیردهی برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 173-184]
 • توابع غیرخطی رشد مقایسه "مدل‎های رشد هایپربولستیک" با مدل‎های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه‎های نر گوشتی سویه راس [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • توارث سیتوپلاسمی تجزیه‌وتحلیل ژنتیکی تولید موهر در بز مرخز با مدل سیتوپلاسمی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 55-62]
 • توازن انرژی مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • توازن منفی انرژی اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • توالی مطالعه مولکولی، تکاملی و طبقه‌بندی ژن‌های خانواده پروتئین‌های 70 کیلودالتونی شوک گرمایی (Hsp70) در گاو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 179-187]
 • توالی‌یابی شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • توالی‌یابی بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • توالی‌یابی تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • توالی یابی DNA اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 131-139]
 • توالی‌یابی نسل بعد شناسایی تنوع تعداد کپی و تأثیرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های ‏توالی‌یابی کامل ژنوم [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 113-119]
 • توان تولیدی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 297-309]
 • توپولوژی مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • توزیع سنی توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 223-229]
 • توزیع واریانس ژن‌های عمده اثر مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 261-268]
 • تولید تخم افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 177-186]
 • تولید تخم اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 313-320]
 • تولید تخم‌مرغ. اثر افزایش تعداد دفعات خوراک‌دهی بر عملکرد مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 161-170]
 • تولید تودة میکروبی تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • تولید تودۀ میکروبی ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تولید چربی بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • تولید شیر تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • تولید شیر تاثیر تغذیه متیونین محافظت شده بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • تولید شیر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • تولید شیر اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • تولید شیر اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 133-142]
 • تولید شیر اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]
 • تولید شیر مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 285-296]
 • تولید شیر تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • تولید شیر بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • تولید شیر اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 196-206]
 • تولید شیر تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 27-36]
 • تولید شیر تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 465-476]
 • تولید شیر تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • تولید شیر تعیین شمار رکورد روز آزمون موردنیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دورۀ شیردهی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 391-398]
 • تولید شیر تأثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 143-148]
 • تولید شیر. اثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانس و برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • تولید گاز ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • تولید گاز بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]
 • تولید گاز تأثیر عصارۀ تفالۀ انگور بر پارامترهای تولید گاز و جمعیت تک‌یاخته‌های شکمبه با استفاده از شیرابۀ شکمبه گوسفند [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 375-384]
 • تولید گاز تعیین ارزش غذایی علف مورچه (Cressa Cretica) در مراحل گوناگون فنولوژیک رشد با روش‏های برون‏تنی، درون‏تنی، و کیسه‏های نایلونی در سیستان [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 143-152]
 • تولید گاز مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 297-308]
 • تولید گاز بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 375-384]
 • تولید گاز مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • تولید گاز تأثیر پودر میوه عناب بر فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 113-122]
 • تولید گاز بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • تولید گاز تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 135-144]
 • تولید گاز تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 399-410]
 • تولید گاز ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 11-25]
 • تولید گاز ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی‌های جاذب سموم بر دیازینون باقی‌مانده در تفاله انگور ‏سفید و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‏های شکمبه‏ای در شرایط برون‌تنی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 37-49]
 • تولید متان مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی (Origanum vulgare) در سطوح مختلف بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، متان تولیدی و کنترل اسیدوز شکمبه‌ای القاشده [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 235-246]
 • تولیدمثل برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 231-241]
 • تولیدمثل مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 285-296]
 • تولیدمثل تأثیر پرکاری درازمدت تیروئید بر وزن بدن، تولید تخم‌مرغ و ویژگی‌های تولید‌مثلی مرغ‌های مادر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 171-177]
 • تولیدمثل تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • تولیدمثل شناسایی تنوع تعداد کپی و تأثیرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های ‏توالی‌یابی کامل ژنوم [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 113-119]
 • تولیدمثل ارزیابی روش‌های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در تعدادی از گله‌های گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 253-262]
 • تولید مثل اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 196-206]
 • تولید و ترکیب شیر. اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • تولید و ترکیب شیر اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • تولید و ترکیب شیر بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • تولید و ترکیب شیر بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 221-230]
 • تولید و ترکیب شیر اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‏های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-255]
 • تولید و ترکیب شیر اثر اسپرس به‌عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه، تولید و ترکیب شیرمیش‌های شیرده [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 429-443]
 • تولید و ترکیب شیر بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • تولیــد و ترکیــب شیــر اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم روی عملکرد و متابولیت های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 235-245]
 • تولک بری بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • تولک‌بری تأثیر رژیم‌های غذایی فیبری در تولک‌بری اجباری بر فعالیت میکروبی و تخمیر دستگاه گوارش و عملکرد مرغان تخم‌گذار [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 77-87]

ج

 • جاذب آلی مقایسه¬ی جاذب¬های معدنی زئولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسین B1 [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 105-112]
 • جاذب رطوبت اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 459-468]
 • جاذب سموم کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • جاذب سموم ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی‌های جاذب سموم بر دیازینون باقی‌مانده در تفاله انگور ‏سفید و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‏های شکمبه‏ای در شرایط برون‌تنی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 37-49]
 • جاذب معدنی مقایسه¬ی جاذب¬های معدنی زئولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسین B1 [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 105-112]
 • جایگاه‌های صفات کمی شناسایی مناطق ژنومی مرتبط با قطر پشم در نژادهای گوسفند ایرانی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 65-72]
 • جایگزینی اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • جریان ژنی برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • جیرة پرواری اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری‌شده در جیرة غذایی بر عملکرد پرواری گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 197-208]
 • جرم ذرت تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 149-157]
 • جیره تکمیلی اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • جیره رشد و پایانی. بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • جیره‌نویسی استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • جیره‌های پروبی صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • جفت‌ماندگی بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • جلبک آثار استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس ‏‎(Spirulina platensis)‎‏ در جیره بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ، فولیکول‌های تخمدانی و وضعیت سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار سویه ‏LSL [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 349-359]
 • جمعیت پروتوزوا تأثیر پودر دانه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare) و زیره (Carum carvi) و مخمرها بر فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت تک‌یاختگان و فعالیت آنزیم‌های میکروبی شکمبۀ‌ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 399-410]
 • جمعیت مرجع تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • جمعیت مرجع اثر استفاده از اطلاعات ژنومی گاوهای ماده در جمعیت مرجع، روی صحت ارزش‌های اصلاحی ‏ژنومی برآوردشده در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 299-311]
 • جمعیت میکروبی روده تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • جمعیت مؤثر برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 163-174]
 • جنبایی تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 287-295]
 • جنبانی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • جنس تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 167-175]
 • جنس دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 367-374]
 • جنون گاوی بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-97]
 • جهش تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • جهش تقاطعی تجزیۀ تبارزایی و تکاملی توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن FASN [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 185-196]
 • جهش نقطه‌ای واکاوی بیوانفورماتیکی و فیلوژنی ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y) و ارتباط آن با صفات تولیدی در مرغ‌ بومی فارس [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 453-458]
 • جو مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • جو تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدیدشدن شکمبه‌ای ماده‌خشک، نشاسته و بخش‌های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • جو ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • جو پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • جوجة گوشتی تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 223-233]
 • جوجة گوشتی تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش‌های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-243]
 • جوجة گوشتی مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • جوجة گوشتی بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • جوجة گوشتی تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • جوجة گوشتی عملکرد تولیدی و توسعة عضلة سینه در جوجة گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس‌از تفریخ در پاسخ به تزریق گلوکونات‌کلسیم [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 93-101]
 • جوجة گوشتی تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]
 • جوجة گوشتی تأثیر تزریق درون آمنیوتیکی متیونین- روی و نانو متیونین- روی بر بیان ژن متالوتیونین در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 621-632]
 • جوجة گوشتی تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد، ریخت‌شناسی رودة باریک، سطح الکترولیت‌های سرم و کانی شدن استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 19-28]
 • جوجة ‌گوشتی تأثیر سطوح مختلف گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinalis) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و پاداکسندگی سرم خون در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 549-556]
 • جوجه درآوری تأثیر تغذیۀ درون تخم‌مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل‌بوتیرات و دکسترین و محرومیت آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت‌شناسی میان رودۀ جوجه‌های گوشتی در سن هفت‌روزگی با استفاده از روش رویۀ پاسخ [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • جوجه درآوری آثار استفاده از دو سطح اکسید روی با اندازه ذرات متفاوت بر عملکرد تولید مثلی مرغ‌ها و ‏خروس‌های مادر گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 129-137]
 • جوجه در‌آوری اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم‌مرغ برعملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه گوشتی تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئید جوجه خروس‌های گوشتی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • جوجه گوشتی استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • جوجه گوشتی اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه گوشتی تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه گوشتی مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • جوجه گوشتی بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • جوجه گوشتی مقایسه "مدل‎های رشد هایپربولستیک" با مدل‎های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه‎های نر گوشتی سویه راس [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • جوجه گوشتی اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • جوجه گوشتی مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • جوجه گوشتی تأثیر استفاده از مکمل ال - کارنیتین در جیره‌های حاوی سطوح پایین پروتئین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • جوجه گوشتی بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-38]
 • جوجه گوشتی ارزیابی استفاده از سه مولتی‌آنزیم تجاری بر اساس معادل ارزش تغذیه‌ای آنها بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های برپایه گندم و جو [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 143-151]
 • جوجه گوشتی اثر محاسبه مواد مغذی معادل مولتی‌آنزیم تجاری ناتوزیم- P در جیره غذایی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 265-273]
 • جوجه گوشتی اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • جوجه گوشتی تأثیر استفاده از تفاله زیتون با و بدون پودر سیر و آویشن در جیره غذایی بر فراسنجه‌های لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 311-320]
 • جوجه گوشتی برآورد انرژی قابل متابولیسم معادل مولتی‌آنزیم ناتوزیم P در جیره‌های با کمبود انرژی قابل متابولیسم [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 321-327]
 • جوجه گوشتی مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 355-360]
 • جوجه گوشتی اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]
 • جوجه گوشتی مقایسه سطوح مختلف مکمل ویتامینه در جیره پایانی بر عملکرد و پراکسیداسیون لیپیدی گوشت جوجه‌های گوشتی پرورش یافته در سیستم‌های بستر و قفس [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 11-21]
 • جوجه گوشتی تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • جوجه گوشتی اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • جوجه گوشتی استفاده از سطوح مختلف عصاره روغنی بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 441-448]
 • جوجه گوشتی تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 449-456]
 • جوجه گوشتی مقایسه سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 481-489]
 • جوجه گوشتی اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • جوجه گوشتی اثر 1- آلفا هیدروکسی کوله¬کلسیفرول بر روی عملکرد جوجه¬های گوشتی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 23-33]
 • جوجه گوشتی بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 157-166]
 • جوجه گوشتی تاثیر کنگرفرنگی بر فعالیت کبد و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 263-273]
 • جوجه گوشتی تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 293-304]
 • جوجه گوشتی تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • جوجه گوشتی تأثیر تزریق داخل تخم مرغی نانوذرات عصاره هسته انگور بر تمایز جنسیت و ساختار گونادی در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 495-504]
 • جوجه گوشتی تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 149-157]
 • جوجه گوشتی آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 329-339]
 • جوجه گوشتی عملکرد،کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 275-283]
 • جوجه‌ گوشتی تأثیر مکمل آلی عنصر روی بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی سکوم و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش تراکم [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 393-404]
 • جوجه‌گوشتی اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم‌مرغ برعملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه گوشتی آرین تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • جوجه های گوشتی مقایسه اثر سطوح متفاوت تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه های گوشتی تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • جوجه های گوشتی ارزیابی کارایی نانوسیلور بعنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های مرفومتریک روده جوجه‌های گوشتی [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 255-262]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی اثرات حذف مکمل‌های معدنی و ویتامینی از جیره رشد و پایانی طیور گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر عملکرد و پاسخ های ایمنولوژیک جوجه های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • جوجه‌های گوشتی اثر تصحیح مواد مغذی معادل آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • جوجه‌های گوشتی اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی ارزش غذایی ضایعات انجیر، با و بدون استفاده از آنزیم، در تغذیه جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 71-81]
 • جوجه‌های گوشتی اثر پودر آنغوزه (Ferula assa foetida) بر عملکرد، وضعیت ایمنی و جمعیت میکروبی روده‌های کور جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 111-118]
 • جوجه‌های گوشتی اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی نر سویۀ آرین در شرایط القای آسیت [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • جوجه‌های گوشتی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف عصارۀ روغنی و آبی گل بابونه بر کیفیت لاشه و ویژگی‌های بیوشیمیایی و کیفی گوشت در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 337-347]
 • جوجه‌های گوشتی ارزیابی متیونین گیاهی به‌عنوان جایگزین DL- متیونین و تأثیر آن بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و متابولیت‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 399-407]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 207-217]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 219-228]
 • جوجه‌های گوشتی قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • جوجه‌های گوشتی بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏ های رفاهی جوجه‏ های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 405-414]
 • جوجه‌های گوشتی اثرات تزریق درون تخم‌مرغی منابع مختلف منگنز بر عملکرد و خصوصیات استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 527-534]
 • جوجه‌های گوشتی تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 57-68]
 • جوجه‌های گوشتی اثر اندازه ذرات‎ ‎ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش ‏جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 151-161]
 • جوجه‎های گوشتی اثرات آنزیم فیتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه (بایوساف) بر عملکرد، کلسیم و فسفر خون جوجه‎های گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • جوجه‌های‌گوشتی تأثیر افزودن فیبر از منابع و با اندازه مختلف ذرات بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش در ‏جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 211-220]
 • جوجه‌‌های‌ گوشتی بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی با و بدون مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ بر پایه ذرت-کنجاله سویا‌ بر عملکرد جوجه‌‌های‌ گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • جوجه‌‌های‌ گوشتی. تأثیر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 95-106]
 • جوجه‌های گوشتی آرین تأثیر روش های خوراک دهی بر عملکرد و پیشگیری از عارضۀ آسیت در جوجه های گوشتی نر سویۀ آرین [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 235-244]
 • جوجۀ تجاری راس شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 179-191]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-161]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 159-168]
 • جوجۀ گوشتی تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 169-179]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 289-299]
 • جوجۀ گوشتی تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 325-334]
 • جوجۀ گوشتی استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 441-451]
 • جوجۀ گوشتی مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 321-334]
 • جوجۀ گوشتی بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 363-370]
 • جوجۀ گوشتی تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 439-451]
 • جوجۀ گوشتی تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 223-236]
 • جوجۀ ‌گوشتی تأثیر منبع غله و افزودن آنزیم به جیره بر عملکرد و صفات سرمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 229-241]
 • جوجۀ‌ گوشتی اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]

چ

 • چربی بررسی ارتباط بین شرایط بدنی و شیر روزانه با بروز ورم پستان در گاوهای شیری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 305-312]
 • چربی پشتی اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • چربی پشتی اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-335]
 • چربی درون شکمی بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • چربی زیر پوستی اثر مس، روی و کلرتتراسایکلین بر ضخامت چربی زیر پوستی و ماهیچه راسته در گوساله‎های نر هلشتاین [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • چربی زیر پوستی اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]
 • چربی شیر ارزیابی تغذیة ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه‌های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 589-598]
 • چربی شیر تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • چربی شکمی تأثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی چالش‌یافته با آفلاتوکسین [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 83-93]
 • چربی طیور مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • چربی لاشه تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • چربی لاشه صرف جیره های پروبی(PRO BEE) بعنوان مکمل و جانشین پروتئینی در تغذیه کارگران زنبور عسل و تأثیر آن بر وزن، ذخیره پروتئین و چربی بدن (Apis mellifera) [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 33-40]
 • چربی لاشه و زیرپوست قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • چرخه فحلی اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده‌های زنگوله‌ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 371-379]
 • چند ‏TMR اثر گروه‌بندی تغذیه‌ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 341-350]
 • چندبار زایش فراسنجه‌های متابولیک، وضعیت ضداکسیداتیو، تغییرات وزن بدن و عملکرد گاوها طی دوره انتقال [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 171-184]
 • چندریختی تک نوکلئوتیدی بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 271-277]
 • چندریختی تک نوکلئوتیدی بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • چندشکلی تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 131-139]
 • چندشکلی مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • چندشکلی چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • چندشکلی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 335-342]
 • چند شکلی بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • چند شکلی مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • چند شکلی مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • چند شکلی اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 131-139]
 • چندشکلی تک نوکلئوتیدی ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی C>T از ژن OPN با ترکیب و تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 199-205]
 • چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات مرتبط با رشد در گاوهای سیستانی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 279-288]
 • چندشکلی تک‌نوکلئوتیدی برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343]
 • چند‌شکلی تک نوکلئوتیدی بررسی جمعیت مؤثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک‌جوری در گاومیش‌های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه‌های متراکم نشانگری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 247-255]
 • چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • چوب انگور تأثیر فرآوری شیمیایی با سود بر ارزش تغذیه‏ای و فراسنجه‌های گوارشی چوب صنوبر و چوب انگور [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 337-346]
 • چوب صنوبر شیرین تأثیر فرآوری شیمیایی با سود بر ارزش تغذیه‏ای و فراسنجه‌های گوارشی چوب صنوبر و چوب انگور [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 337-346]

ح

 • حبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌شده تأثیر سطوح انرژی و محدودیت غذایی در دان حبه‌ای‌شده بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 223-234]
 • حداکثر درستنمایی محدود شده برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • حداکثر درستنمایی محدود شده. اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-122]
 • حداکثر درست نمایی محدود شده مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 393-400]
 • حداکثر درستنمائی محدود شده برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 215-221]
 • حداکثر سود استفاده از برنامه‌ریزی غیرخطی در جیره‌نویسی بر اساس حداکثر سود در جوجه‌های گوشتی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • حذف برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • حذف اختیاری و اجباری بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله‎های هلشتاین استان اصفهان [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 311-320]
 • حذف بهینه پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • حذف و اضافة کوچک بررسی تنوع ساختاری ژنگان سگ و گرگ بومی ایران با روش توالی‌یابی کل ژنوم [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 271-277]
 • حیوانات برتر تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]

خ

 • خانواده ناتنی تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 11-19]
 • خربزه و طالبی زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • خرمای کامل مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • خروس اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 379-391]
 • خروس اثر سطوح جیره‌ای فسفولیپیدهای فعال بر پاسخ سامانۀ ایمنی خونی در جوجه‌های نر گوشتی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 263-269]
 • خروس تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • خروس ذخیره‌سازی منی خروس به‌صورت مایع با استفاده از عصارۀ الکلی رزماری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 51-59]
 • خروس تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت گونادوتروپین های پلاسما و برخی فراسنجه های بافت شناسی بیضه در خروس مادر گوشتی در 40 هفتگی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • خروس تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 313-319]
 • خروس تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • خروس بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 207-215]
 • خروس تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 295-306]
 • خروس تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در دوره بلوغ خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 37-44]
 • خروس بررسی بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (‏IGF-I‏) و تغییرات بافت‌شناسی بیضه‌ها در دوره بلوغ ‏خروس‌های بومی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 121-128]
 • خروس سنگین تأثیر سطوح بالا آلفا- توکوفرول استات بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضۀ خروس‌های سنگین‌ مادر گوشتی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 123-131]
 • خروس‌های بالغ پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 73-81]
 • خیساب ذرت استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 351-359]
 • خیساب مایع ذرت اثر منابع مختلف کربوهیدات بر بازدهی استفاده از خیساب مایع ذرت در جیره غذایی در شرایط برون‌تنی [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 469-479]
 • خشک کردن اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • خصوصیات لاشه اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • خصوصیات لاشه اثر سطوح مختلف مکمل ویتامینی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه¬های گوشتی در سه هفته آخر دوره پرورش [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 1-7]
 • خصوصیات لاشه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • خصوصیات لاشه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-335]
 • خصوصیات لاشه اثر اندازه ذرات‎ ‎ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش ‏جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 151-161]
 • خصوصیات لاشه. تاثیر بتائین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش شوری آب [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • خطا در شجره اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • خودگزینی مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • خوراک آغازین اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • خوراک مصرفی بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 69-75]
 • خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • خوکچۀ هندی اثر اسیدآمینۀ متیونین بر تخمک‏ ریزی در خوکچۀ هندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 117-124]
 • خون مقایسه فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به آسیت تحت بالینی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 355-360]
 • خون تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • خون کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]

د

 • داده‌ کاوی شناسایی ژن‌های مؤثر بر میزان چربی محوطۀ بطنی جوجه‏‌‏های گوشتی با استفاده از داده‌های ‏ریزآرایه و توالی‌یابی ‏RNA [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 259-269]
 • داده‌کاوی بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • داده‌کاوی پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 463-471]
 • داده‌های فازی کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی) [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456]
 • دیازینون کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • دیازینون‏ ارزیابی کارایی پرتوتابی مایکروویو و افزودنی‌های جاذب سموم بر دیازینون باقی‌مانده در تفاله انگور ‏سفید و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‏های شکمبه‏ای در شرایط برون‌تنی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 37-49]
 • دی آسپارتیک اسید تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 165-174]
 • دامدار دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان‌سازی فحلی در گوسفند دربارة این فناوری در استان‌های مرکزی و فارس [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 185-195]
 • دانة کلزا تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 79-87]
 • دانة گلرنگ تأثیر عمل‌آوری‌های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتئین خام دانة کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 79-87]
 • دانش دانش و نگرش دامداران هدف طرح الگویی همزمان‌سازی فحلی در گوسفند دربارة این فناوری در استان‌های مرکزی و فارس [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 185-195]
 • دانه جو اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • دانه جو اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 275-283]
 • دانه جو اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • دانه جو اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 369-377]
 • دانه جو اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 196-206]
 • دانه خام کلزا اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 337-345]
 • دانه ذرت اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • دانه ذرت اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263]
 • دانه ذرت اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 229-237]
 • دانه ذرت اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 196-206]
 • دانه ذرت. اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 207-219]
 • دانه سویای برشته‌شده اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 219-228]
 • دانه کامل سویای تف‌داده تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • دانه کتان اکسترود شده تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 491-496]
 • دانه کتان اکسترود شده- عملکرد تولیدمثلی- گاو هلشتاین- تولید شیر تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 83-88]
 • دانه گندم اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • دانه گندم اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263]
 • دانۀ کلزای برشته اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شویندۀ خنثی و دانۀ کلزای برشته‌شده بر عملکرد بره‌‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‏ های با کنسانترۀ بالا [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 69-79]
 • دپو‌کردن اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-412]
 • دیجستا® مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • درستی ارزیابی ژنگانی تأثیر راهبرد‌های مختلف انتخاب حیوانات گروه مرجع بر درستی ارزیابی ژنگانی برای صفات با وراثت‌پذیری متوسط در جمعیت گاو شیری [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 1-9]
 • درستی مستندسازی تأثیر مستندسازی نژادگان و معماری‌های مختلف ژنگانی بر عملکرد روش‌های جنگل تصادفی و بیز آستانه‌ای A در پیش‌بینی ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 145-157]
 • درشت‌نی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • درصد آبستنی بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 207-215]
 • درصد آبستنی مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]
 • درصد پروتئین تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • درصد ترکیب پوشش گیاهی اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • درصد تولید اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیلات با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار سویه های-‌لاین ‏W36‎‏ در شرایط تنش گرمایی [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 63-77]
 • درون‌پوشانی اثر سطوح مختلف گلوتاتیون درون‌پوشانی‌شده بر‎ ‎کیفیت انجماد اسپرم گاو [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 91-101]
 • درون‎تنی تعیین ارزش تغذیه‌ای و پارامترهای هضمی مواد خوراکی نشاسته‌ای به روش‎های درون-تنی و برون‌تنی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 265-274]
 • دستگاه گوارش مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • دستگاه گوارش اثر اندازه ذرات‎ ‎ذرت و منابع مختلف فیبر نامحلول بر عملکرد و خصوصیات لاشه و دستگاه گوارش ‏جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 151-161]
 • دستگاه گوارش تأثیر افزودن فیبر از منابع و با اندازه مختلف ذرات بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش در ‏جوجه‌های گوشتی تا سن 21 روزگی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 211-220]
 • دفعات خوراک‌دهی اثر دفعات خوراک دهی روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده: متاآنالیز و متارگرسیون [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 301-314]
 • دفعات دوشش مقایسه اثرات چهار و شش بار دوشش در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 45-52]
 • دفعات دوشش بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 61-70]
 • دکسترین بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 17-27]
 • دماوند کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند) [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 411-427]
 • دنبه مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • دنبه انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • دنبه بررسی چندشکلی اگزون 6 ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان لری-بختیاریو زل-آتابای [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • دیواره سلولی مخمر‏ آثار جاذب‌های مختلف بر عملکرد و فراسنجه‌های کبدی جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های ‏آلوده به آفلاتوکسین [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 329-339]
 • دیوارۀ یاخته‌ای بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 63-87]
 • دورة انتظار زایش کوتاه‌شده تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • دورة انتقال تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 343-351]
 • دورة خشکی اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‏های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-255]
 • دوره برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • دوره انتقال اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • دوره انتقال اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 253-263]
 • دوره انتقال تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • دوره انتقال فراسنجه‌های متابولیک، وضعیت ضداکسیداتیو، تغییرات وزن بدن و عملکرد گاوها طی دوره انتقال [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 171-184]
 • دوره تولید برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • دوره خشکی اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 183-191]
 • دوره رشد ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 57-68]
 • دورۀ انتقال تأثیر مکمل بتائین و تزریق ویتامین B12 در دورۀ انتقال بر فراسنجه‌های سرم خون در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 113-122]
 • دورۀ انتقال تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 193-201]
 • دورۀ خشکی تأثیر طول دورۀ خشکی بر تولید و ترکیب شیر در گله‌های تجاری گاوهای شیردۀ هلشتاین [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 599-608]
 • دورۀ خشکی بررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 379-389]

ذ

 • ذرت سیلو شده اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 247-253]

ر

 • رابطه‌های علّی جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • رابطۀ خویشاوندی تأثیر اسناد کردن و تراکم نشانگری در بهبود درستی ارزیابی‌های ژنگانی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 73-81]
 • رادیکال‌های آزاد توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 215-222]
 • راندمان لاشه ارزیابی عملکرد رشد، شاخص‌های خونی، پاسخ ایمنی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و ریخت‌شناسی ‏روده جوجه گوشتی تغذیه‌شده با دانه فرآوری‌شده کینوا (‏Chenopodium quinoa Willd‏)‏ [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 285-297]
 • رتینول استات تأثیر سطوح مختلف رتینول استات بر سامانۀ ایمنی خروس‌های گلۀ مادر گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 313-319]
 • ریچاردز مقایسه "مدل‎های رشد هایپربولستیک" با مدل‎های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه‎های نر گوشتی سویه راس [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • ریخت‌شناسی تأثیر تغذیۀ درون تخم‌مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل‌بوتیرات و دکسترین و محرومیت آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت‌شناسی میان رودۀ جوجه‌های گوشتی در سن هفت‌روزگی با استفاده از روش رویۀ پاسخ [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • ریخت‌شناسی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 335-342]
 • ریخت‌شناسی رودة کوچک تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 223-233]
 • ریخت‌شناسی روده بررسی تأثیر پودر و اسانس آویشن بر پارامترهای عملکرد، کیفیت گوشت و رودة بلدرچین‌های گوشتی [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 353-361]
 • ریخت‌شناسی روده اثر کربوهیدرات غیر نشاسته‌ای جیره‌های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن‌های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 429-440]
 • ریخت‌شناسی روده بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • ریخت‌شناسی روده مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]
 • رخ‌نمای اسیدهای چرب تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 103-111]
 • ریزآرایه شناسایی ژن‌ها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ مؤثر در تنش گرمایی با استفاده از داده‌های ریزآرایه در ‏طیور [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 243-251]
 • ریزاندامگان سلامت‌بخش تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • ریزپوشانی بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی، آنزیم‎های پاداکسندگی و برخی متابولیت‎های خونی در جوجه‎های گوشتی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 523-531]
 • رزماری تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 1-8]
 • ریزماهواره مطالعه تنوع ژنتیکی بز سرخ جبالبارز با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 125-131]
 • ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 335-342]
 • ریزماهواره ها بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica) [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • ریزموج اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تخمیرپذیری برون‌تنی پسماندهای لپه‌پاک‌کنی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 247-261]
 • رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی تخمین نرخ هم‌خونی با استفاده از رشته‌‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه مؤثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 381-392]
 • رشد عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • رشد ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • رشد برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 231-241]
 • رشد تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • رشد بررسی تأثیر پوشش‌دهی زئولیت با ذرات نانونقره بر عملکرد و بازده استفاده ‌از انرژی ‌و پروتئین در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 69-75]
 • رشد ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 57-68]
 • رشد مقایسه صفات رشد و لاشه بره‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های رومانف و پاکستانی با لری‌بختیاری [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 283-294]
 • رشد جبرانی اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد رشد و پروار و تحلیل هزینه فایده آن در بره های لری بختیاری [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 47-55]
 • رشد ژنتیکی بهینه‌سازی برنامه‌های آزمون نتاج برای گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • رشد ماهیچه تأثیر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال-آرژنین به ال-لیزین بر رشد بدن، تولید ماهیچه و غلظت متابولیت‌های خون جوجه‌های گوشتی یک روزۀ راس [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 207-217]
 • رطوبت اثر فراوری دپوکردن در سطوح گوناگون رطوبت و عمق‌های متفاوت بر سالم‌سازی بستر جوجۀ گوشتی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 405-412]
 • رفاه و آسایش پرنده. بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • رفتار انسان و دام تأثیر رفتار کارگران بر عملکرد شیردهی گاوهای هلشتاین [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 143-148]
 • رفتار تغذیه‌ای اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 285-295]
 • رقیق کننده ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • رقیق‌کننده اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-342]
 • رقیق‌کننده تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • رقیق‌کننده تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • رقیق‌کننده تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • رقم گندم تأثیر منبع غله و افزودن آنزیم به جیره بر عملکرد و صفات سرمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 229-241]
 • رکورد روزآزمون تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • رکوردهای روز آزمون برآورد فراسنجه‌‌ها و روند ژنتیکی صفت امتیاز یاخته‌های بدنی با استفاده از رکورد‌های روز ‌آزمون گاو‌های هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 379-388]
 • رکوردهای روز‌آزمون کاربرد تابع سینوسی برای مدل‌سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسۀ آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گلۀ گاو هلشتاین [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 59-68]
 • رگرسیون تصادفی تعیین شمار رکورد روز آزمون موردنیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دورۀ شیردهی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 391-398]
 • رگرسیون ساده. نقشه یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی در دام‌های اهلی با استفاده از روش رگرسیون ساده [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • ریلاکسیمول مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]
 • رنگ پوشش شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • رهیافت بیزی تقریبی مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • رهیافت پوششی کارایی گاوداری‌های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده‌های فازی) [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 445-456]
 • روی اثر افزودن سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق‌کنندة منی بر کیفیت اسپرم گاو پس از انجماد-ذوب [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 335-342]
 • روی تأثیر نانوذرات اکسید روی و باسیلوس‌کوآگولانس بر عملکرد، جمعیت میکروبی و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 489-498]
 • روی تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • روی بررسی فراسنجه‏های تولیدی، بیوشیمیایی، ایمنی و پاداکسندگی در مرغ‏های تخم‏گذار های-لاین W-36 تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی پادزیست محرک رشد و ترکیب افزودنی‏های خوراکی [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 95-112]
 • روابط علّی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی بز کرکی رائینی با مدل‌های معادلات ساختاری [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • روابط فیلوژنتیکی تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 35-46]
 • روده باریک مقایسۀ اثر رزماری، آویشن، بره‏ موم، آنتی ‏بیوتیک، و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‏ های گوشتی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • روده کوچک ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 57-68]
 • روده کوچک. اثرات تزریق اسیدهای آمینه، کربوهیدرات و اسید بوتیریک در تخم‌مرغ‌های جوجه‌کشی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 153-160]
 • روزهای باز برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • روزهای باز تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 27-36]
 • روزهای باز بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158]
 • روش PCR-SSCP شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • روش اقتصادی تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • روش اقتصادی تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 149-157]
 • روش بیز تأثیر مقیاس ماتریس روابط خویشاوندی ژنگانی بر برآورد مؤلفه ‏های واریانس و درستی پیش‌بینی ارزش ‏های اصلاحی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 197-206]
 • روش پروار اثر روش و مدت پروار بر رشد و ترکیب لاشه بره‌های نر لری‌بختیاری [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 283-291]
 • روش تجویز بررسی تأثیر باکتری تسوکامورلا اینکوننسیس بر عیار سرمی طیور گوشتی متعاقب واکسیناسیون علیه ‏بیماری بورس عفونی [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 193-199]
 • روش تغذیة دقیق خروس‌های سکوم‌برداری‌شده تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس‌های بالغ لگهورن سکوم‌برداری‌شده [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 327-334]
 • روش تولید گاز مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • روش دسترسی به دان تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش‌های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-243]
 • روش دو مرحله ای قابلیت هضم مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 249-260]
 • روش رویۀ پاسخ تأثیر تغذیۀ درون تخم‌مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل‌بوتیرات و دکسترین و محرومیت آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت‌شناسی میان رودۀ جوجه‌های گوشتی در سن هفت‌روزگی با استفاده از روش رویۀ پاسخ [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • روش مولکولی تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]
 • روش‌های دورۀ زمانی پیش‌بینی قیمت گوشت مرغ در صنعت طیور ایران و مقایسۀ آن با چشم‌انداز جهانی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 483-492]
 • روش‌های فراسنجه‌ای و نافراسنجه‌ای بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 313-336]
 • روش ویر و کوکرهام تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • روغن زیتون تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 153-161]
 • روغن سویا اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 299-307]
 • روغن سویا تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 347-355]
 • روغن سویا مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • روغن سویا اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • روغن ماهی اثر سطوح مختلف روغن ماهی روی عملکرد و میزان اسیدهای چرب، کلسترول و تری گلیسرید در بافت‌های انتخابی در جوجه‌های گوشتی [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • روغن ماهی اثر روغن ماهی کیلکا بر ترکیب اسیدهای چرب و طعم گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 369-377]
 • روغن ماهی اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 553-560]
 • روغن ماهی بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 217-223]
 • روغن ماهی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 107-115]
 • روغن ماهی اثر نوع مکمل چربی بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‏های خون در دورۀ انتقال در گاو هلشتاین [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 245-255]
 • روغن ماهی تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • روغن ‏ماهی اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 329-335]
 • روغن منداب اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • روغن نخل تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 1-17]
 • رومانف مقایسه صفات رشد و لاشه بره‌های لری‌بختیاری و آمیخته‌های رومانف و پاکستانی با لری‌بختیاری [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 283-294]
 • روی- متیونین اثر منابع مختلف روی، بر عملکرد و آنزیم‌های کبد جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 103-112]
 • روند تخم‌گذاری آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • روند ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • روند ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • روند ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 231-241]
 • روند ژنتیکی اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • روند ژنتیکی انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 401-411]
 • روند ژنتیکی تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 27-36]
 • روند ژنتیکی مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397]
 • روند ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 453-461]
 • روند ژنتیکی و فنوتیپی برآورد روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی در میش‌های لری ‌بختیاری [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 273-278]
 • روند فنوتیپی تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]
 • روند محیطی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • روندهای ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • روند‌های ژنتیکی برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 145-153]
 • روند هم خونی روند هم خونی در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • رویۀ حداقل مربعات غیرخطی مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]

ز

 • زایلاناز مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • زیان مالی بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 83-91]
 • زیان‌های اقتصادی بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 151-158]
 • زردچوبه تأثیر کورکومین بر فراسنجه‌های کیفی و باروری اسپرم خروس‌های مادرگوشتی پس از یخ‌گشایی [دوره 50، شماره 4، 1398، صفحه 295-306]
 • زرده تخم‌مرغ تعیین سطح بهینه زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده انجماد اسپرم بز با ارزیابی‌های برون تنی [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 361-370]
 • زرده‌ی تخم‌مرغ. مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36 [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 357-367]
 • زیر شاخص بررسی شاخص سلامت پستان و مقایسه استراتژی‌های مختلف انتخاب جهت گنجاندن اطلاعات این صفت در برنامه‌های اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 381-390]
 • زیست‌یار ایرانی مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 321-334]
 • زیست باکتریایی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • زیست غیر باکتریایی تأثیر منابع مختلف زیست‌یاری بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بزغاله های بومی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 313-320]
 • زیست فراهمی تعیین زیست فراهمی متیونین گیاهی بر اساس عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 293-304]
 • زیست‌فراهمی تأثیر استفاده از منابع مختلف نانو منگنز در جیره بر عملکرد و زیست‌فراهمی منگنز در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]
 • زیست‌فراهمی مقایسۀ زیست‌فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیۀ جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • زل بررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایران [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 11-18]
 • زیلپاترول هیدروکلراید تأثیر سطوح مختلف زیلپاترول هیدروکلراید برعملکرد رشد، کیفیت لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • زیلپاترول هیدروکلراید مقایسة تأثیر زیلماکس و سطوح متفاوتی از اسانس زنیان به‌عنوان داروهای بتاآگونیست بر عملکرد رشد و متابولیت‌های بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های خط پدری رگة آرین [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 119-127]
 • زمان برداشت تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 185-191]
 • زنبورداری اثر گیاهان شهدزا و گرده‌زا در برنامه‌ریزی کاربری مرتع از جنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 75-84]
 • زنبورعسل تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنی‌های زنبور عسل (Apis mellifera L.) [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 37-42]
 • زنبورعسل تأثیر مواد پروتئینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتئین لاشه، پرورش‌نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی ( Apis mellifera) [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 345-350]
 • زنبورعسل ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 329-335]
 • زنبورعسل ارزیابی کمی و کیفی ترکیب‌های فنلی و فعالیت پاداکسندگی بره‌موم شهرستان کرج [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 499-506]
 • زنبورعسل مطالعه بیان ژن افتراقی زنبور عسل ملکه، نر و کارگر با استفاده از داده‌های RNA-seq [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 103-113]
 • زنبور عسل تاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ، کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتئین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسل [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • زنبور‌عسل تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera) [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 101-107]
 • زنجیرة انتقال الکترون بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • زنده مانی اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 431-439]
 • زنده‌مانی زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو [دوره 41، شماره 3، 1389]
 • زنده‌مانی تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • زنده‌مانی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی زنده‌مانی در بزغاله‌های کرکی راینی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 297-304]
 • زنده‌‌‌مانی عوامل مرتبط با مرگ‌ومیر از تولد تا یک‌سالگی در بره‌های مغانی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 51-58]
 • زئولیت تأثیر افزودن زئولیت پوشش داده‌شده با نانو ذرات نقره در جیره بر عملکرد، جمعیت میکروبی آخرین بخش رودة کوچک و ویژگی‌های ریختشناختی رودة جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 579-588]

ژ

 • ژل رویال تأثیر غلظت‌های مختلف ژل رویال در رقیق‌کننده بر برخی از فراسنجه‌های کیفی و کمی اسپرم بز مهابادی [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 457-463]
 • ژن بهبود فراسنجه‌های بافت‌شناسی و بیان نسبی ژن StAR در بیضه خروس‌های تغذیه‌شده با کریسین [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 207-215]
 • ژنCHD تعیین جنسیت قناری بر پایۀ ژن CHD مربوط به کروموزوم‌های جنسی با استفاده از پر [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 257-265]
 • ژن DGAT1 چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 175-183]
 • ژن FecB ارزیابی پلی‌مورفیسم ژنتیکی گله اصلاحی گوسفند افشاری با هدف وارد نمودن ژن FecB [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • ژن TLR4 بررسی رابطه¬ی ژن TLR4 با ورم پستان بالینی در گاو¬های هلشتاین ایران [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 141-148]
 • ژن ‏VP2‎ مطالعه جامع شیوع پاروویروس سگ‌سانان (‏CPV‏) در ایران و مقایسه فیلوژنتیکی ناحیه ژن ‏VP2‎‏ ‏سویه‌های غالب ایرانی با سایر سویه‌های شایع [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-21]
 • ژن آنتولوژی شناسایی تنوع تعداد کپی و تأثیرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های ‏توالی‌یابی کامل ژنوم [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 113-119]
 • ژنتیک برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 345-353]
 • ژنتیک افزایشی مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 357-368]
 • ژنتیک حفاظت برآورد اندازۀ مؤثر جمعیت در گاو سرابی بر اساس نشانگرهای چندشکل تک‌نوکلئوتیدی [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 335-343]
 • ژنتیک حفاظت ارزیابی ژنگانی اندازة مؤثر جمعیت برخی از نژادهای گوسفند ایرانی با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پیوستگی [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 39-49]
 • ژن گیرندة هورمون رشد بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • ژن لپتین اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 131-139]
 • ژن ملانوکورتین-1 شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در ژن گیرندة ملانوکورتین-1 (MC1R) در گوسفند لری بختیاری [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 571-577]
 • ژن‌نامة میتوکندری بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • ژن‌های کاندید ردیابی نشانه‌های انتخاب مثبت در نژاد‌های گوسفند ایرانی افشاری و مغانی با استفاده از اطلاعات ژنگانی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 593-602]
 • ژن‌های کاندیدا مطالعه پیوستگی سراسری ژنوم با صفات تولید شیر و معیار سلول‌های بدنی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 221-229]
 • ژن‌های نامزد تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 389-398]
 • ژن هورمون رشد بررسی چندریختی اگزون چهار ژن هورمون رشد و اگزون ده گیرنده هورمون رشد و ارتباط آن‌ها با صفات لاشه در گوسفند نژاد لری بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 51-61]
 • ژنومیکس‏ شناسایی تنوع تعداد کپی و تأثیرات آنها بر ژن‌های شترهای تک‌کوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های ‏توالی‌یابی کامل ژنوم [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 113-119]

س

 • ساختار جمعیتی بررسی ساختارهای جوامع و خرده جوامع دامی به روش خوشه‌بندی شبکه‌ای بدون نظارت با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی متراکم [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 277-287]
 • ساختار جمعیتی مقایسة روش‌های PCA و DAPC در تجزیه‌وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران با تراشه‌های اسنیپ 90k [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 153-161]
 • ساختار ژنتیکی و هاپلوتیپ مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 172-182]
 • سازش‌پذیری تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 231-237]
 • سازگاری پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • ساقه و برگ موز بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 317-325]
 • ساکارز بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • ساکارز اثر افزودن قند محلول و نمک کلسیمی روغن ماهی به جیره بر عملکرد رشد و ترکیب اسیدهای ‏چرب گوشت در گوساله‌های نر پرواری هلشتاین [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 337-347]
 • ساکارومایسس سرویسیه اثرات آنزیم فیتاز (ناتافوس) و مخمر ساکارومایسس سرویسیه (بایوساف) بر عملکرد، کلسیم و فسفر خون جوجه‎های گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • سالمونلا انتریتیدیس مقایسۀ اثر رزماری، آویشن، بره‏ موم، آنتی ‏بیوتیک، و پروبیوتیک بر عملکرد جوجه‏ های گوشتی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 99-106]
 • سالمونلا انتریتیدیس ارزیابی تأثیر باسیلوس سوبتیلیس و لیشنی فرمیس بر عملکرد مرغ های مادر گوشتی تلقیح‌شده با سالمونلا انتریتیدیس [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 193-202]
 • سامانة ایمنی تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 223-233]
 • سامانة ایمنی تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera) [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 101-107]
 • سامانۀ تجزیۀ رایانه‌ای تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • سامانۀ متمرکز تأثیر جیرۀ پرکنسانتره بر عملکرد پروار، تخمیر شکمبه، فعالیت جوش و برخی فراسنجه‌های سوختوسازی بره‌های نر افشاری و لری [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 243-250]
 • سیاه شور مصری تغذیه گیاهان شورزیست به بره‎های پرواری و تأثیر آنها بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 139-150]
 • سبوس برنج بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 29-38]
 • سبوس برنج تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎ [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 19-29]
 • سخت‌زایی اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 57-64]
 • سخت‌زایی جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • سخت‌زایی ارزیابی ژنتیکی سخت‌زایی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل‌های خطی و آستانه‌ای [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 51-62]
 • سخت‏زایی بررسی اثر وزن تولد گوساله روی برخی از صفات مهم اقتصادی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43]
 • سدیم سسکویی کربنات بررسی ظرفیت بافری چند ترکیب بافری رایج در تغذیۀ نشخوارکنندگان با استفاده از روش عیارسنجی اسید و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تولید گاز [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 559-571]
 • سرخارگل تأثیر عصارۀ آبی اندام‌های هوایی گیاه سرخارگل بر فراسنجه‌های ایمنی زنبور‌عسل (Apis mellifera) [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 101-107]
 • سردسازی تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین E در رقیق‌کننده‌ بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی فرایند سردسازی [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 1-8]
 • سردسازی اثر آلبومین سرم گاوی بر کیفیت اسپرم اسبچۀ خزر طی سردسازی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 133-139]
 • سرم تأثیر منبع غله و افزودن آنزیم به جیره بر عملکرد و صفات سرمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 229-241]
 • سرما‌محافظ تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب [دوره 49، شماره 1، 1397، صفحه 27-32]
 • سرویکس بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 207-215]
 • سرویکس مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 125-133]
 • سرویکس مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 317-325]
 • سرولوپلاسمین ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 151-160]
 • سیستان ارزش غذایی پنج گونه گیاهان شورپسند در منطقه سیستان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • سیستانی بررسی حساسیت ژنتیکی گاوهای بومی و هلشتاین ایران به جنون گاوی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 89-97]
 • سیستم ایمنی تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آمینه و روش‌های دسترسی به دان بر عملکرد تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 235-243]
 • سیستم ایمنی اثر افزودن عصارۀ آبی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • سیستم ایمنی آثار استفاده از پودر جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس ‏‎(Spirulina platensis)‎‏ در جیره بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ، فولیکول‌های تخمدانی و وضعیت سیستم ایمنی مرغ‌های تخم‌گذار سویه ‏LSL [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 349-359]
 • سیستم ایمنی شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏ [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 23-35]
 • سیستم ایمنی سلولی. تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • سیستم ایمنی همورال تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین [دوره 43، شماره 3، 1391، صفحه 297-305]
 • سیستم پروار اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • سیستم روستائی ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد و ترکیب لاشه در گوسفندان لری‌بختیاری [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 203-210]
 • سطح مناسب متیونین تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه [دوره 42، شماره 4، 1390، صفحه 329-336]
 • سقط پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان [دوره 46، شماره 3، 1394، صفحه 271-276]
 • سقط تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 3، 1395، صفحه 409-419]
 • سگ‌سانان مطالعه جامع شیوع پاروویروس سگ‌سانان (‏CPV‏) در ایران و مقایسه فیلوژنتیکی ناحیه ژن ‏VP2‎‏ ‏سویه‌های غالب ایرانی با سایر سویه‌های شایع [دوره 52، شماره 1، 1400، صفحه 11-21]
 • سیلاژ بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 375-384]
 • سیلاژ تفالۀ سیب اثر تفالۀ سیب سیلوشده با اوره بر عملکرد و ویژگی‏های لاشۀ بره‏ های نژاد قزل [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 81-88]
 • سیلاژ جو بررسی آثار جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین ‏ [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 173-181]
 • سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی و مشتقات پورینی تأثیر تغذیة سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم، تخمیر‌، جمعیت پروتوزوآیی و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-271]
 • سیلاژ ذرت بررسی آثار جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین ‏ [دوره 51، شماره 3، 1399، صفحه 173-181]
 • سیلاژگریپ فوروت ضایعاتی تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپ‌فوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن بره-های پرواری کرمانی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 275-283]
 • سلامت تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 481-487]
 • سلامت پستان اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 299-307]
 • سلامت روده مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 321-334]
 • سلامت گاو هلشتاین تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 123-133]
 • سلنیوم تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 507-517]
 • سلنیوم تولید مخمر غنی از سلنیوم و ارزیابی اثر سطوح مختلف آن بر ریخت‌شناسی و بیومتری اندام‌های ‏داخلی و تولیدمثلی در مرغ‌های مادر گوشتی [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 1-8]
 • سیلو کردن ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل [دوره 40، شماره 3، 1388]
 • سلولیت بررسی مولکولی ژن‌های ‌مقاومت پادزیستی در جدایه‌های اشریشیا‌کلی در طیور گوشتی شهرستان شهربابک به روش MULTIPLEX PCR [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 203-211]
 • سلول های ایمنی بررسی اثرات استفاده از گیاهان دارویی آویشن، نعناع و پونه بر عملکرد،کیفیت تخم‏مرغ و فراسنجه‌های خونی و ایمنی مرغ‌های تخم گذار [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • سلول‌های بدنی تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 181-188]
 • سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ارتقاء عملکرد و افزایش تکثیر سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی با ماتریکس نانوفیبر پلی‌آمیدی [دوره 41، شماره 3، 1389، صفحه 285-297]
 • سن اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 79-88]
 • سن بلوغ جنسی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • سین بیوتیک بررسی تأثیر پودر سیر و سین‌ یوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و برخی از جمعیت‌های میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 41-49]
 • سن پروار اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • سن پیوبرتی مطالعه ارتباط غلظت پلاسمایی هورمون‌های لپتین و تستوسترون خون در مراحل قبل و بعد از پیوبرتی جوانه گاوهای نر [دوره 50، شماره 3، 1398، صفحه 229-237]
 • سنتز پروتئین میکروبی اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • سنتز پروتئین میکروبی تأثیر تغذیة سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم، تخمیر‌، جمعیت پروتوزوآیی و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 257-271]
 • سنجابی اثر جیره تکمیلی بر الگوی توسعه و تکامل فولیکول‌های تولیدکننده الیاف در بره ‌های شیرخوار [دوره 42، شماره 1، 1390، صفحه 65-73]
 • سن زایش برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • سوخت‌وساز چربی تأثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 23-33]
 • سوخت‌وسازگر‌های خونی بررسی تأثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری-بختیاری [دوره 47، شماره 1، 1395، صفحه 155-164]
 • سود برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • سود اقتصادی ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت‌های مختلف هورمون eCG بر بازدة تولیدمثلی میش‌های عربی در فصل غیر تولیدمثل [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 519-529]
 • سود خالص سالیانه پیامدهای زیستی و اقتصادی تغییر در سیاست‌های حذف اختیاری [دوره 49، شماره 3، 1397، صفحه 347-354]
 • سولفات روی اثر منابع مختلف روی، بر عملکرد و آنزیم‌های کبد جوجه‌های گوشتی [دوره 51، شماره 2، 1399، صفحه 103-112]
 • سولفات روی و مس تأثیر افزودن روی و مس به جیرۀ میش‌های آبستن در اواخر دورۀ آبستنی بر پروفیل مواد کانی خون و شیر، عملکرد رشد بره‌ها و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 267-284]
 • سونوگرافی اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 53-520]
 • سویه دوشکلی جنسی در پاسخ ایمنی سلولی و خونی دو‌سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 367-374]
 • سویۀ پرنده مقایسۀ ارزش انرژی‌زایی کنجالۀ سویای بدون فرآوری و کنجالۀ سویای فرآوری‌شده برای مرغ‌های‌ مادر گوشتی، جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 335-345]

ش

 • شاخص انتخاب اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • شاخص انتخاب جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 269-278]
 • شاخص انتخاب ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 481-494]
 • شاخص انتخاب. برآورد بیان‌های ژنتیکی تنزیل‌یافته صفات گاوهای شیری در گله‌های هلشتاین ایران [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 189-197]
 • شاخص انتخاب محدود شده استفاده از مؤلفه‌های اصلی ماتریس ضرایب تابعیت تصادفی جهت تغییر ژنتیکی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 123-130]
 • شاخص بلوغ پیش‌بینی مؤلفه‌های (کو)واریانس ژنتیکی فراسنجه‌های منحنی رشد در یک جمعیت آمیختۀ بلدرچین ژاپنی [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 237-246]
 • شاخص تمایز جمعیتی پویش ژنومی نشانه‌های انتخاب در گاومیش‌های خوزستانی و مازندرانی [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 119-131]
 • شاخص تمایز جمعیتی ردیابی نشانه‌های انتخاب مثبت در نژاد‌های گوسفند ایرانی افشاری و مغانی با استفاده از اطلاعات ژنگانی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 593-602]
 • شاخص تمایز جمعیتی جستجوی نشانه‌های انتخاب بین گاومیش‌های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیاد [دوره 50، شماره 2، 1398، صفحه 89-102]
 • شاخص دما- رطوبت تأثیر شاخص دما- رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی گاوهای شیردۀ پرتولید [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 321-327]
 • شاخص رطوبتی- دمایی کاربرد تابع‌های مفصل در تعیین حق بیمۀ مبتنی بر شاخص تنش گرمایی گاوهای شیری (بررسی: شهرستان دماوند) [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 411-427]
 • شاخص رنگ زرده تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 417-427]
 • شاخص کارآیی تأثیر تغذیۀ درون تخم‌مرغی بتا- هیدروکسی بتا- متیل‌بوتیرات و دکسترین و محرومیت آب و خوراک پس از تفریخ بر ذخایر گلیکوژن بدن و ریخت‌شناسی میان رودۀ جوجه‌های گوشتی در سن هفت‌روزگی با استفاده از روش رویۀ پاسخ [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 273-286]
 • شاخص‌های رشد مقایسه عملکرد برخی از توابع غیرخطی در توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد زندی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 609-619]
 • شاخص‌های لاشه تاثیر سطوح مختلف مخلوط اسیدهای آلی و دو منبع مکمل متیونین بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • شایستگی ژنتیکی-اقتصادی برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 531-538]
 • شبدر ایرانی برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز شبدر ایرانی در مراحل مختلف برداشت [دوره 42، شماره 3، 1390، صفحه 255-264]
 • شبکة عصبی مصنوعی مقایسة مدل ریاضی گمپرتز و شبکة عصبی مصنوعی جهت تخمین فراسنجه‌های رشد جوجه‌های گوشتی دریافت‌کنندة عصارة کنگرفرنگی از طریق آب آشامیدنی [دوره 46، شماره 1، 1394، صفحه 9-16]
 • شبکه پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز [دوره 48، شماره 3، 1396، صفحه 463-471]
 • شبکۀ بیزی مدل‌سازی شبکۀ‌ ژنی و کاوشگری در برخی از بافت‌های گونۀ گاو با استفاده از داده‌های ریزآرایۀ DNA [دوره 49، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • شبیه‌سازی مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • شبیه‌سازی تعیین برخی عوامل مؤثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابطه‌یابی سراسری ژنومی در گاوهای شیری [دوره 45، شماره 1، 1393، صفحه 9-15]
 • شبیه‌سازی اثر استفاده از اطلاعات ژنومی گاوهای ماده در جمعیت مرجع، روی صحت ارزش‌های اصلاحی ‏ژنومی برآوردشده در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 299-311]
 • شبیه ‏سازی رایانه‌ای تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-141]
 • شتر ایرانی بررسی مولکولی ژن‌های میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی [دوره 47، شماره 4، 1395، صفحه 539-547]
 • شترمرغ تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 187-195]
 • شترمرغ اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 211-222]
 • شترهای تک‌کوهانه تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • شترهای دوکوهانه تعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک‌کوهانۀ ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 399-406]
 • شجره ناکامل اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 535-545]
 • شجرۀ پدری گمشده تأثیر ناقص‌بودن شجرۀ پدری بر پیش‌بینی ارزش‌های اصلاحی و برآورد روند ژنتیکی صفات وزن ازشیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوسفند [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 135-141]
 • شیر اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 107-115]
 • شیر اثر سطوح مختلف سلنیوم به‌صورت بلوس آهسته‌رهش قبل از جفت‌گیری بر عملکرد و برخی ‏فراسنجه‌های خونی میش‌های لری بختیاری ‏ [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 69-79]
 • شرایط محیطی برازش مدل نیاز انرژی مرغ مادر گوشتی در ایران [دوره 44، شماره 3، 1392، صفحه 225-233]
 • شیردهی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • شیردهی. تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در توده‌های گاومیش ایرانی [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • شیرگیری. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • شکل خوراک اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 50، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • شکل فیزیکی خوراک آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 27-36]
 • شکمبه تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 331-342]
 • شکمبه کارایی افزودنی‏های جاذب سموم بر دیازینون باقی‏مانده در تفاله انگور و تأثیر آن بر مصرف خوراک، و فراسنجه‏های شکمبه و خون در بزهای شیرده [دوره 49، شماره 4، 1397، صفحه 505-516]
 • شمار سلول‏های سوماتیک مطالعۀ ژنتیکی شمارۀ سلول‌های سوماتیک با مدل تابعیت تصادفی روزآزمون در گاوهای شیری ایران [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 389-397]
 • شمارش قارچ‌های شکمبه مطالعه مقایسه‌ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل‌آوری‌شده با بخار آب تحت فشار توسط قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 297-308]
 • شناسایی نشانه‌های انتخاب پویش ژنگان کل برای تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در گوسفندان نژاد زندی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 533-548]
 • شورای تحقیقات ملی سال 2001 مقایسه عملکرد گاو های شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده توسط نرم‌افزارهای جیره‌نویسی شورای تحقیقات ملی 2001 و کرنل پنسیلوانیا ماینر [دوره 40، شماره 3، 1388]

ص

 • صحت برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم [دوره 48، شماره 2، 1396، صفحه 163-174]
 • صحت ارزیابی ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی [دوره 48، شماره 4، 1396، صفحه 573-584]
 • صحت ارزیابی ژنومی بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R [دوره 51، شماره 4، 1399، صفحه 313-336]
 • صحت برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی مطالعۀ اثر افزایش شمار نشانگرها بر صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از روشrrBLUP [دوره 46، شماره 2، 1394، صفحه 195-200]
 • صفات‌آستانه‌ای مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • صفات اقتصادی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 343-349]
 • صفات باروری برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • صفات پرواری اثر دو سیستم پروار بر خصوصیات پرواری و ویژگی‌های لاشه سنین مختلف بزغاله‌های بومی فارس [دوره 42، شماره 2، 1390، صفحه 107-114]
 • صفات پستانی تیپ برآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • صفات تیپ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • صفات تخم مرغ ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • صفات تخم‌مرغ تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیمو‌ترش خشک بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن با جیره‌های بر پایۀ ذرت [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 397-404]
 • صفات تولیدی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • صفات تولیدی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 40، شماره 2، 1388]
 • صفات تولیدی برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 41، شماره 2، 1389]
 • صفات تولیدی مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران [دوره 43، شماره 2، 1391، صفحه 279-286]
 • صفات تولیدی بررسی اثر وزن تولد گوساله روی برخی از صفات مهم اقتصادی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43]
 • صفات تولید پشم اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 131-139]
 • صفات تولید شیر برازش مدل‌های آماری به‌منظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیر و وزن بدن در طی دورۀ شیردهی در بزهای مهابادی [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 173-184]
 • صفات تولید شیر مطالعۀ چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCP [دوره 46، شماره 4، 1394، صفحه 361-369]
 • صفات تولیدمثل بررسی اثر وزن تولد گوساله روی برخی از صفات مهم اقتصادی گاوهای هلشتاین در ایران [دوره 44، شماره 1، 1392، صفحه 35-43]
 • صفات تولیدمثلی ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدمثلی بز کرکی رائینی با مدل‌های معادلات ساختاری [دوره 51، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • صفات تولید‌مثلی اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی [دوره 44، شماره 4، 1392، صفحه 313-320]
 • صفات ‌تولید‌مثلی مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی [دوره 40، شماره 4، 1388]
 • صفات رشد برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی [دوره 40، شماره 1، 1388]
 • صفات رشد تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رائینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره [دوره 41، شماره 4، 1389، صفحه 323-329]
 • صفات رشد اثر چند شکلی آللی در اگزون 3 ژن لپتین بر صفات رشد و تولید پشم در گوسفند نژاد نائینی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 131-139]
 • صفات رشد شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP [دوره 47، شماره 2، 1395، صفحه 303-312]
 • صفات عملکرد اثر عوامل مادری بر پارامترهای ژنتیکی صفات عملکرد یک لاین مادری تجاری مرغ گوشتی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 113-122]
 • صفات کیفی تخم‌مرغ مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم [دوره 45، شماره 4، 1393، صفحه 309-316]
 • صفات کمی نقشه یابی نواحی ژنومی کنترل‌کننده صفات کمی در دام‌های اهلی با استفاده از روش رگرسیون ساده [دوره 39، شماره 1، 1387]
 • صفات لاشه بررسی تأثیر سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی با و بدون مولتی‌آنزیم در جیره‌‌های‌ بر پایه ذرت-کنجاله سویا‌ بر عملکرد جوجه‌‌های‌ گوشتی [دوره 41، شماره 1، 1389]
 • صفات لاشه مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی [دوره 43، شماره 1، 1391، صفحه 141-149]
 • صفات لاشه بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی [دوره 43، شماره 4، 1391، صفحه 531-537]
 • صفات لاشه بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی [دوره 44، شماره 2، 1392، صفحه 157-166]
 • صفات مرتبط با رشد بررسی چندشکلی ژن IGF-1 و ارتباط آن با صفات مرتبط با رشد در گاوهای سیستانی [دوره 45، شماره 3، 1393، صفحه 279-288]
 • صفات مرتبط با رشد برآورد وراثت‌پذیری‌های اتوزومی و وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد در بزهای نژاد مرخز [دوره 48، شماره 1، 1396، صفحه 109-117]