Authors

Abstract

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 رأس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید شیر، درصد و مقدار چربی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش بود. توارث‎پذیری صفات با استفاده از یک مدل حیوانی تک صفتی برآورد شد. برای محاسبه هتروزیس از مدل ژنتیکی افزایشی- غالبیت و روش حداقل مربعات وزنی استفاده گردید. مقادیر توارث‎پذیری صفات تولید شیر، مقدار و درصد چربی شیر، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش به ترتیب 08/0± 30/0، 09/0± 56/0، 10/0± 85/0، 10/0± 27/0 و 09/0± 54/0 برآورد شد. هتروزیس برای صفات مذکور نیز به ترتیب 16/23، 20/6، 22/0-، 90/18 و 30/1- درصد به دست آمد، ولی مقادیر به دست آمده برای درصد چربی شیر و سن اولین زایش معنی‎دار نبود ) 05/0(p >. مدل افزایشی- غالبیت بر ای تمام صفات مورد مطالعه کافی تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم توارث نژاد هلشتاین در آمیخته‎ها، به جز در مورد درصد چربی شیر، سایر صفات مورد مطالعه بهبود یافتند.

Keywords