دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مطالعه اثرات برون‌تنی عصاره های چای سبز (کاملیا سیننسیس) و آویشن( تیموس ولگاریس) بر اسپرولاسیون اووسیست‌های ایمریا انگل جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/ijas.2022.337665.653892

علی خوش نژاد؛ محمد یخچالی؛ فرناز ملکی فرد


اثر تزریق ویتامین A بر وضعیت آنتی اکسیدانی، کنش تخمدان و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین با فحلی مکرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/ijas.2022.337887.653872

فرهاد کمالی دهکردی؛ حمید امانلو


آنالیز بیوانفورماتیکی پروفایل‌های بیان افتراقی ژنی مرتبط با استرس گرمایی در سه بافت مغز، کبد و ماهیچۀ ران جوجه‌های گوشتی مبتنی بر تکنیک ریزآرایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.334755.653860

محمد سلیمان اختیاری؛ آرش جوانمرد؛ فرزاد غفوری؛ آیه سادات صدر؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ مسعود شیرعلی


تاثیر جنس گوساله روی صفات تولیدی و عملکردی گاوهای هلشتاین در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.335710.653863

ربیع رهبر


تاثیر محدویت آبی بر عملکرد رشد، الگوی مصرف آب، قابلیت هضم، و پارامترهای لاشه بره های لری-بختیاری و آمیخته لری-بختیاری×رومانف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.336760.653867

کبری پورراسد استمال؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مصطفی صادقی؛ ارمین توحیدی


اثر خطای تعیین ژنوتیپ نشانگر در صحت پیش‌ بینی ارزش اصلاحی ژنومی در صفات آستانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.340396.653878

میثم لطیفی؛ یوسف نادری


اثر منیزیم جیره بر پارامترهای تولیدمثلی و بیان ژن‌های ماتریکس متالوپروتئیناز 2 و 9 و مهارکننده بافتی 2 در جفت گاوهای هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.340508.653881

فرود احسان بخش؛ حمید امانلو؛ محمد حسین شهیر


شناسایی رشته‌های هموزیگوت ژنومی و بررسی ژن‌های مرتبط در شترهای تک‌کوهانه با استفاده از داده‌های توالی‌یابی کل ژنوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.340848.653883

رضا خلخالی ایوریق؛ نعمت هدایت


تنوع توالی سیتوکروم-b ژنوم میتوکندی در اسبهای کرد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.342038.653886

حسن جلیلیان مجد؛ شیدا ورکوهی؛ حمیدرضا سیدآبادی


مطالعه بیان افتراقی ژن‌های مرتبط با باروری در جسم زرد گاو نژاد هلشتاین با استفاده از داده‌های RNA-Seq

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.344531.653893

قربان الیاسی زرین قبایی؛ مصطفی صادقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی


تاثیر حشره‌کش دیازینون بر بیان ژن‌های تنظیم کننده‌ی استرویید سازی و متیلاسیون DNA جایگاه پروموتر ژن StAR طی تکامل برون تنی اووسایت بز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.345718.653897

منصوره قربانعلی نیا؛ حمید دلدار؛ قدرت رحیمی میانجی؛ عیسی دیرنده


مقایسه تاثیرتزریق درون تخم‌مرغی L و DL متیونین بر رشد جنین، درصد جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.345914.653898

مرتضی غلامی؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ حمید دلدار؛ محمد کاظمی فرد


تاثیر پپتیدهای استخراج شده از کازئین بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و خاصیت آنتی اکسیدانی گوشت سینه جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.346173.653900

راضیه مختاری؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد؛ عیسی دیرنده


مطالعه تنوع تعداد کپی روی کروموزوم جنسی در برخی از نژاد های گوسفند ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.346185.653899

هادی یزدانی؛ محسن قلی زاده؛ ایوب فرهادی؛ محمدحسین مرادی


ارزیابی فراوانی آللی مطلوب ژن عمده تحت تداخل و نبود تداخل نسل: مطالعه‌ای مبتنی بر شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2023.346498.653901

میثم لطیفی؛ یوسف نادری


شناسایی میزان آلودگی به سارکوسیستیس به روش مولکولی و با استفاده از ژن هایCOX1 و 18srRNA در گاو و گاومیش های شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.348362.653905

شیما عبدالرحمانی؛ فرناز ملکی فرد؛ بیژن اسمعیل نژاد؛ موسی توسلی


مقایسه‌ی ارزش تغذیه‌ای منابع مختلف پروتئینی حاصل از واکنش تانن‌های استخراج شده از ضایعات کشمش با خیساب ذرت در تغذیه‌ی نشخوارکنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2023.348770.653907

ابوالفضل کولیوند؛ آرش آذرفر؛ امیر فدایی فر؛ ایوب عزیزی