تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 577
تعداد نویسندگان 1,156
تعداد مشاهده مقاله 873,896
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 622,786
نسبت مشاهده بر مقاله 1514.55
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1079.35
تعداد مقالات ارسال شده 789
تعداد مقالات رد شده 221
درصد عدم پذیرش 28
تعداد مقالات پذیرفته شده 369
درصد پذیرش 47
زمان پذیرش (روز) 210
تعداد پایگاه های نمایه شده 5
تعداد داوران 318

لطفا قبل از ارسال مقاله نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی مطالعه نمایید.

 پیگیـری و پاسخ دهی در رابطه مقالات روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 می باشد.

 

نشریه علوم دامی ایران 

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J animal Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 3، پاییز 1400