مدیر مسئول


حسین اللهیاری استاد دانشگاه تهران

حشره شناسی

 • allahyarut.ac.ir
 • 02632221482

سردبیر


سیدرضا میرائی آشتیانی استاد دانشگاه تهران

ژنتیک و اصلاح دام

 • ashtianiut.ac.ir

مدیر داخلی


لیلا تبریزی رائینی استادیار دانشگاه تهران

اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی

 • l.tabriziut.ac.ir
 • 02632221482

اعضای هیات تحریریه


مجتبی زاغری استاد دانشگاه تهران

تغذیه طیور

 • mzaghariut.ac.ir
 • 09121694973

اعضای هیات تحریریه


کامران رضا یزدی دانشیار دانشگاه تهران

تغذیه دام

 • rezayazdiut.ac.ir
 • 09125391253

اعضای هیات تحریریه


حسن فضائلی استاد موسسه علوم دامی

تغذیه دام

 • hfazaeligmail.com
 • 09122621385

اعضای هیات تحریریه


رسول واعظ ترشیزی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

ژنتیک و اصلاح دام

 • rasoultmodares.ac.ir
 • 09123211653

اعضای هیات تحریریه


مهدی ژندی دانشیار دانشگاه تهران

فیزیولوژی دام

 • mzhandiut.ac.ir
 • 026 32248082

اعضای هیات تحریریه


محمود وطن خواه استاد بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

 • vatankhah_mahyahoo.com
 • 0381 3334760

اعضای هیات تحریریه


حسین جانمحمدی استاد دانشگاه تبریز

تغذیه طیور

 • mehrzad.hosseingmail.com
 • 0411-33392060

اعضای هیات تحریریه


یوسف جعفری آهنگری استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تغذیه دام و طیور

 • yjahangarigmail.com
 • ۰۱۷ ۳۲۴۲۶۰۸۲

اعضای هیات تحریریه


سعید زین الدینی دانشیار دانشگاه تهران

فیزیولوژی دام

 • simazeynadinigmail.com
 • 02612248082

اعضای هیات تحریریه


حسین دقیق کیا استاد دانشگاه تبریز

فیزیولوژی و ژنتیک ملکولی دام

 • daghighkiatabrizu.ac.ir
 • ۰۴۱ ۳۳۹۲۰۶۲

کارشناس نشریه


سید اکبر موسوی کارشناس نشریه

 • akbarmousavi47ut.ac.ir
 • 02632221482