اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

علوم خاک استاد دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir
02632221482
0000-0001-8110-1003

h-index: 15  

سردبیر

محمد مرادی شهربابک

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.کرج. ایران

moradimut.ac.ir
02632221482
0000-0003-1560-7641

اعضای هیات تحریریه

محمد مرادی شهربابک

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

moradimut.ac.ir
02632221482
0000-0003-1560-7641

آرمین توحیدی

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ایران

atowhidiut.ac.ir
02632221482
0000-0002-3288-1709

h-index: 19  

حسین مروج

علوم دامی تغذیه استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

hmoravegut.ac.ir
02632221482

h-index: 15  

سید داود شریفی

تغذیه دام و طیور دانشیار گروه دام و طیور دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران، تهران. ایران

sdsharifiut.ac.ir
021-3040907
0000-0002-4129-7600

h-index: 10  

حسن علی عربی

تغذیه دام و طیور استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

h_aliarabiyahoo.com
02632221482
0000-0002-6182-173X

زربخت انصاری پیرسرائی

فیزیولوزی دام دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران، ایران

ansari2000yahoo.com
0000-0003-2589-1463

احمد ریاسی

فیزیولوژی دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ariasicc.iut.ac.ir
8415683111
0000-0002-2119-2350

علی اسمعیلی زاده کشکوئیه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران

aliesmailiuk.ac.ir
03423257141
0000-0003-0986-6639

مهدی گنج خانلو

تغذیه نشخوار کنندگان دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

ganjkhanlouut.ac.ir
02632221482
0000-0002-1854-321X

h-index: 11  

نوید قوی حسین زاده

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان. رشت ایران

nhosseinzadehguilan.ac.ir
01333690282
0000-0001-9458-5860

حسن فضائلی

تغذیه دام مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور، کرج. ایران

hfazaeligmail.com
09122621385

رسول واعظ ترشیزی

ژنتیک و اصلاح دام دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

rasoultmodares.ac.ir
09123211653
0000-0003-2781-7558

سعید زین الدینی

فیزیولوژی دام دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. ایران

simazeynadinigmail.com
02612248082
0000-0001-5741-814X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

وو کیون کیم

علوم طیور استاد گروه علوم طیور دانشگاه جورجیا از کشور آمریکا

wkkimuga.edu

علی فولادی ناشتا

تولید مثل دتانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لندن انگلستان

afouladirvc.ac.uk

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

کارشناس نشریه

akbarmousavi47ut.ac.ir
02632221482