اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین اللهیاری

حشره شناسی استاد دانشگاه تهران

allahyarut.ac.ir
02632221482

سردبیر

سیدرضا میرائی آشتیانی

ژنتیک و اصلاح دام استاد دانشگاه تهران

ashtianiut.ac.ir

مدیر داخلی

لیلا تبریزی رائینی

اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی استادیار دانشگاه تهران

l.tabriziut.ac.ir
02632221482

اعضای هیات تحریریه

مجتبی زاغری

تغذیه طیور استاد دانشگاه تهران

mzaghariut.ac.ir
09121694973

کامران رضا یزدی

تغذیه دام دانشیار دانشگاه تهران

rezayazdiut.ac.ir
09125391253

حسن فضائلی

تغذیه دام استاد موسسه علوم دامی

hfazaeligmail.com
09122621385

رسول واعظ ترشیزی

ژنتیک و اصلاح دام دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

rasoultmodares.ac.ir
09123211653

مهدی ژندی

فیزیولوژی دام دانشیار دانشگاه تهران

mzhandiut.ac.ir
026 32248082

محمود وطن خواه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

vatankhah_mahyahoo.com
0381 3334760

حسین جانمحمدی

تغذیه طیور استاد دانشگاه تبریز

mehrzad.hosseingmail.com
0411-33392060

یوسف جعفری آهنگری

تغذیه دام و طیور استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

yjahangarigmail.com
۰۱۷ ۳۲۴۲۶۰۸۲

سعید زین الدینی

فیزیولوژی دام دانشیار دانشگاه تهران

simazeynadinigmail.com
02612248082

حسین دقیق کیا

فیزیولوژی و ژنتیک ملکولی دام استاد دانشگاه تبریز

daghighkiatabrizu.ac.ir
۰۴۱ ۳۳۹۲۰۶۲

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

کارشناس نشریه

akbarmousavi47ut.ac.ir
02632221482