هزینه بررسی اولیه مقاله 2000000 زیال و هزینه انتشار مقاله

4000000 ریال می باشد.

 که بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.

 

راهنمای تهیه مقاله

مجله علوم دامی ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با زمینه ­های تخصصی علوم دامی شامل تغذیه، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی و تولیدمثل، مدیریت، بهداشت و سایر زمینه­ های مربوطه را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود. 

فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله : 1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تازه های تحقیق 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نویسندگان

شیوه جدید نگارش مقالات

نگـارش مشخصات نویسندگان جدید

مقالات دقیقا مطابق شیوه نامه نگارش (لینک) و فرم مشخصات هم مطابق لینک بالا تهیه و بارگذاری گردد.

چکیده انگلیسی گشتره هم در انتهای مقاله بارگذاری گردد(450 تا 750 کلمه)