راهنمای نویسندگان

"ارسال فایل تعهدنامه، تعارض منافع و چکیده گسترده مقالات و گزارش مشابهت یابی یا گواهی اصالت متن از سایت سمیم نور الزامی است."

 

راهنمای تهیه مقاله

مجله علوم دامی ایران مقالات تحقیقی در زمینه‌های مرتبط با زمینه ­های تخصصی علوم دامی شامل تغذیه، ژنتیک و اصلاح دام، فیزیولوژی و تولیدمثل، مدیریت، بهداشت و سایر زمینه­ های مربوطه را که به زبان فارسی نوشته شده باشند و برای اولین بار منتشر می‌شوند، از کلیه کشورها می‌پذیرد. رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند داوری محسوب می‌شود. 

فایل های ارسالی نویسنده جهت ارسال اولیه مقاله : 1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان 2. فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان به دو زبان فارسی و انگلیسی 3. فایل تعارض منافع 4. فایل تعهدنامه اخلاقی با امضای همه نویسندگان(فرم تعهدنامه و تعارض منافع در بخش فرم های ضروری قرار دارد)-5. گزارش مشابهت یابی یا گواهی اصالت متن از سایت سمیم نور

شیوه نگارش جدید مقالات

نگـارش مشخصات نویسندگان جدید

مقالات دقیقا مطابق شیوه نامه نگارش (لینک) و فرم مشخصات هم مطابق لینک بالا تهیه و بارگذاری گردد.

چکیده انگلیسی گستره هم در انتهای مقاله بارگذاری گردد(450 تا 750 کلمه)

چنانچه نویسندگان از حمایت مادی ومعنوی ارگان یا سازمانی برخورداربودند، ملزم به قدردانی هستند

هزینه داوری  مقاله 1000000 ریال و هزینه انتشار مقاله  3000000 ریال می باشد.

 که دریافت هزینه ها بصورت آنلاین و از طریق سایت نشریه انجام میگیرد.