امتیاز تشویقی داوران مجله

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند "مجله علوم دامی ایران "  به منظور قدردانی از زحمات داوران محترم، از آذر 1393 به بعد برای  داورانی که طی شش ماه،  داوری 5 مقاله را  انجام داده باشند یک اولویت چاپ مقاله و داورانی که 10 مقاله را طی یک سال داوری نمایند یک مقاله رایگان همراه با اولویت انتشار  به عنوان امتیاز تشویقی در نظر خواهد گرفت. پیشتر از ارایه نظرات علمی و همکاری صمیمانه داوران محترم با مجله  تشکر و سپاسگزاری می گردد.

دفتر مجلات تخصصی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تهران