دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
شماره 4 اسفند 1391، صفحه 441-560
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1391، صفحه 297-411
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1391، صفحه 151-296
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1391، صفحه 1-149
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان

سلیمه ترکاشون؛ محمدمهدی طباطبایی؛ حسن علی عربی؛ علی اصغر بهاری؛ داریوش علیپور

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 151-160

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28524

چکیده
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی و مس بر عملکرد، وضعیت روی و مس پلاسما، فعالیت آلکالین‌فسفاتاز، سرولوپلاسمین و غلظت ویتامین‌ A سرم از 25 رأس بره نر 6-5 ماهه مهربان با میانگین وزن 47/3±64/30 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار غذایی استفاده شد. تیمارها شامل: 1)شاهد(جیر? پایه بدون افزودن مکمل‌های پروتئینات روی و پروتئینات ...  بیشتر

اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان

علی اصغر بهاری؛ حسن علی عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ امیرحسین دزفولیان؛ جواد رشیدی؛ پویا زمانی؛ داریوش علیپور؛ علی صادقی نسب؛ زهرا بختیاری؛ امیر فدایی فر

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 161-171

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28525

چکیده
  ین پژوهش برای بررسی اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه های هماتولوژی بره‌های نر مهربان انجام شد. تعداد 20 راس بره نر در قالب چهار گروه پنج راسی در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند. مقدار و نوع مکمل مس گروه‌های مختلف 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل سولفات و 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل ‌پروتئینات بودند که روزانه همراه جیره پایه در اختیار ...  بیشتر

مطالعة ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران با استفاده از توالی D-loop ژنوم میتوکندری

میثاق مریدی؛ علی اکبر مسعودی؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 172-182

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28526

چکیده
  در این مطالعه، به منظور آگاهی از ساختار ژنتیکی اسب‌های بومی ایران در مقایسه با نمونه‌های خارجی، نمونه‌های خون از 95 رأس اسب از جمعیت‌های متعدد نقاط مختلف کشور و 114 توالی D-loop میتوکندری از بانک اطلاعات ژنوم بدست آمد. DNA کلیة نمونه‌های بومی با استفاده از روش شستشوی نمکی استخراج شده و بعنوان الگو برای تکثیر و تعیین توالی ناحیة D-loop ژنوم ...  بیشتر

اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند

فاطمه امینی؛ حمید امانلو؛ محمدجواد ضمیری؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 183-191

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28527

چکیده
  برای ارزیابی اثر طول دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر، عملکرد تولید مثلی و توازن انرژی گاوهای شیری، 30 راس گاو هلشتاین( با میانگین روزهای آبستنی 210 روز) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی(60 ، 45 و 30 روز دوره خشکی) و بر پایه تعداد زایش به دو بلوک (یک بار زایش کرده و چند بار زایش کرده) اختصاص داده ...  بیشتر

بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه نعمتی شیرزی؛ یوسف روزبهان؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ جواد رضائی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28528

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی فعالیت 23 گونه گیاه دارویی برای کاهش تولید گاز متان در شکمبه و بررسی پارامترهای گوارشی گوسفند با روش آزمایشگاهی (in vitro) بود. آزمایش با روش آزمون تولید گاز انجام شد. مقدار 3/57 میلی‏گرم از نمونه آسیاب شده گیاه دارویی مورد نظر به علاوه 7/142 میلی‏گرم خوراک پایه در 4 تکرار درون بطری‏‏های ویتن (wheaton) 120 میلی‏لیتری ریخته ...  بیشتر

اثیر تنظیم جیره‌های غذایی، بر اساس انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن، اسیدآمینه کل و قابل هضم خوراک و احتیاجات بر عملکرد مرغان مادر گوشتی

اکبر یعقوب فر؛ جواد نصر؛ یحیی ابراهیم نژاد؛ کامبیز ناظرعدل

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 207-217

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28529

چکیده
  به منظور تعیین تاثیر نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغ مادرگوشتی سویه آرین، تعداد 168 قطعه مرغ مادر و 24 قطعه خروس سویه آرین به مدت 15 هفته (50 تا 64 هفتگی) و در مجموع 8 تیمار آزمایشی با 3 تکرار (7 قطعه مرغ مادر با یک قطعه خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×2×2 استفاده شد. در این آزمایش، عامل اول، شامل 2 سطح انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ...  بیشتر

اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین

کمال ارجاعی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 219-228

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28530

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر روی عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب گوشت، 28 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 56±296 کیلوگرم، به چهار جیره آزمایشی (7 گوساله در هر تیمار) اختصاص داده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل (دو روش فراوری دانه گندم شامل ورقه ای کردن با بخار و گندم ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین

احمد ضیاء عبدالزهره؛ یوسف روزبهان؛ سیدهادی حسینی؛ جواد رضائی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 229-237

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28531

چکیده
  در این پژوهش اثر سطوح مختلف دانه جو و ذرت در جیره بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین بررسی شد. تعداد 40 رأس گوساله تازه متولد شده در قالب 5 گروه آزمایشی (در هر گروه 4 گوساله ماده و 4 گوساله نر) به مدت 105 روز مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل گروه 1 یعنی جیره فاقد دانه جو (تنها حاوی دانه ذرت به عنوان غله) و گروه‌های آزمایشی 2، 3، ...  بیشتر

تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 239-248

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28532

چکیده
  در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه ...  بیشتر

مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی

نرگس وحدانی؛ حسین مروج؛ کامران رضا یزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 249-260

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28533

چکیده
  جهت افزایش ارزش غذایی و کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای (اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید (?-ODAP) و تانن متراکم) علوفه خلر، از محلول های قلیایی سدیم هیدروکسید ، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات و خاکستر چوب ، پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 6000 ، و خیساندن با آب استفاده شد. انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر فرآوری شده و بدون فرآوری با استفاده از آزمون ...  بیشتر

مقایسه بین ‌BayesC و GBLUP در برآورد ارزش‌های اصلاحی ژنومی در توزیع‌های متفاوت واریانس ژن‌های عمده اثر

مسعود شیرعلی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ عباس پاکدل؛ کریس هیلی؛ ریکاردو پونگ ونوگ

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 261-268

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28534

چکیده
  ژنومی حاوی 1000 چند شکلی تک نوکلئوتیدی دو آللی روی یک کروموزوم به طول 100 سانتی مورگان شبیه‌سازی شد و توزیع‌های مختلف واریانس ژن‌های عمده اثر (یکنواخت، نرمال و گاما) و نیز تعداد ژن‌های عمده اثر متنوع (5، 10 و 20) به صورت فرضیات شبیه‌سازی صفات در نظر گرفته شدند و در نتیجه 9 صفت متفاوت ایجاد گردید. مقایسه بین ارزش‌های اصلاحی ژنومی برآورد ...  بیشتر

جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران

علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ پیتر آرایمر؛ تمتی جان برن؛ مهدی تقی نژاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28535

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی و برآورد ضرایب شاخص برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران بود. از مدل سازی زیست اقتصادی صفت به صفت، برای برآورد ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. ارزش اقتصادی مطلق برآورد شده برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش، به ترتیب16400- و 17900- ریال به ازای یک گاو در سال بود. به دلیل تاثیر ...  بیشتر

مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

کریم حسن پور؛ محمد مرادی شهربابک؛ مصطفی صادقی؛ داود کیانزاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 279-286

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28536

چکیده
  به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود ...  بیشتر

تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی

ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، صفحه 287-296

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28537

چکیده
  در این مطالعه تاثیر سطوح متفاوت عصاره گل گاو زبان ( 3 ، 30 ، 300 و 3000 میکرولیتر) با استفاده از 200 میلی‌گرم جیره پایه بر خصوصیات تخمیر شکمبه و تولید گاز متان به روش برون‌تنی بررسی شد. فراسنجه‌های مورد مطالعه عبارتند از: گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی ماد? آلی، شاخص راندمان سنتز پروتئین میکروبی (PF) ...  بیشتر