دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
شماره 4 اسفند 1391، صفحه 441-560
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1391، صفحه 297-411
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1391، صفحه 151-296
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1391، صفحه 1-149
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
دوره 39 (1387)
تأثیر برنامه نوری بر پاسخ های ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی آرین

مرضیه رحمانی؛ محمدامیر کریمی ترشیز؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 297-305

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29337

چکیده
  این طرح به منظور بررسی تاًثیر انواع برنامه‌های نوری بر سیستم ایمنی همورال و سلولی جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تأثیر چهار برنامه نوری شامل: نور دائم ‌(متداول)‌،‌ کاهش- افزایش ناگهانی، کاهش- افزایشی تدریجی و متناوب (1 ساعت روشنایی: 3 ساعت تاریکی)، بر 320 قطعه جوجه خروس گوشتی (آرین 386) بررسی شد. به منظور سنجش پاسخ ایمنی همورال ...  بیشتر

پاسخ‌های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه‌زای هلشتاین به تزریق زیر جلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش

حمید امانلو؛ نجمه اسلامیان فارسونی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 307-316

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29338

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثر تزریق محلول بروگلوکنات کلسیم 48 ، 24 ساعت پیش از زایش و بلافاصله پس از زایش، بر ماده خشک مصرفی در روز زایش، تولید و ترکیب شیر و فراسنجه های خونی در 21 روز اول پس از زایش در گاوهای تغذیه شده با یک جیره آنیونیک (تفاوت کاتیون -آنیون 55- میلی‌اکی‌والان در کیلوگرم ماده خشک) پیش از زایش بود. 36 راس گاو هلشتاین بر اساس دوره ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش in situ و in vitro

علیرضا شیبک؛ مصطفی یوسف الهی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 317-325

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29339

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با استفاده از روش کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز انجام شد. تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه شامل: 1- ساقه و برگ درخت موز بصورت تازه ( تیمار شاهد)،2- سیلوی ساقه و برگ درخت موز، 3- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 15 درصد خرمای وازده، 4- سیلوی ساقه و برگ درخت موز + 5 درصد کاه گندم و 5- سیلوی ...  بیشتر

تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده

مهدی دهقان بنادکی؛ فاطمه کاظمی؛ ابوالفضل زالی؛ کامران رضایزدی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 327-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29340

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاًثیر دو نوع افزودنیهای میکروبی بر ارزش غذایی و تجزیهپذیری شکمبه ای مواد مغذی یونجه سیلو شده بود. تیمارها شامل:1- یونجه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2- تیمار شده با افزودنی میکروبی ایکوسایل،3- تیمار شده با لاکتیسیلمایز و4- تیمار شده با ترکیب هر دو افزودنی ایکوسایل و لاکتیسیل مایز به مقداری نیمی از تیمار های 2 ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

محمدحسین شهیر؛ وریا عندلیبی؛ محمود شیوازاد؛ افشین حیدری نیا؛ امید افسریان

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 337-345

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29341

چکیده
  این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف دانه خام کلزا با و بدون افزودن مولتی آنزیم در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 6×2 با 2 سطح آنزیم (با و بدون آنزیم) و 6 سطح دانه خام کلزا (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد) با 432 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه انجام گرفت. جیره‌های آزمایشی در دو دوره 21-14روزگی و 42-21روزگی در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. نتایج ...  بیشتر

تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

یوسف روزبهان؛ سعید کریمی دهکردی؛ حمیدرضا رحمانی؛ محمد خوروش

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 347-355

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29342

چکیده
  به منظور بررسی اثر افزودن مکمل‌های مختلف چربی در جیره دوره انتقال، 30 رأس گاو شیری هلشتاین آبستن سنگین، همگی شکم چهارم، با میانگین وزن بدن 41±794 کیلوگرم، تعداد روزهای آبستنی 10±250 روز به‌طور تصادفی به جیره‌های آزمایشی حاوی پودر چربی پالم (تیمار 1)، روغن مایع سویا (تیمار 2) یا دانه کامل سویای تف‌داده، به‌عنوان مکمل حاوی روغن، (تیمار 3) ...  بیشتر

مطالعه اثرات سطوح کنجاله کانولا و منابع مختلف چربی بر صفات کیفی تخم‌مرغ و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار سویۀ های لاین W-36

علیرضا صفامهر؛ نعیم خندانی کوزه کنان؛ محمدحسین شهیر

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 357-367

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29343

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثرات سطوح مختلف کنجاله‌ی کانولا با منابع مختلف چربی، بر صفات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و کلسترول زرده‌ی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری های لاین W-36 در فاز اول دوره‌ی تخم‌گذاری به مدت 12 هفته انجام گرفت. در این تحقیق 432 قطعه مرغ تخم‌گذار در قالب آزمایش فاکتوریل 4×3 با طرح پایه‌ی کاملاً تصادفی برای آزمون اثر 3 سطح ...  بیشتر

اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

احسان کمالیان؛ تقی قورچی؛ محمد خوروش؛ شهریار کارگر؛ غلامرضا قربانی؛ سعید زره داران؛ مسعود برومند

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 369-377

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29344

چکیده
  به منظور بررسی اثر جایگزینی پساب کارخانه نشاسته با دانه جو، پژوهش حاضر با استفاده از 15 رأس گوساله نر پرواری هلشتاین (وزن اولیه 35 ± 416 کیلوگرم؛ انحراف معیار ± میانگین) در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3 × 3 با دوره‌های 22 روزه ( 16 روز عادت‌دهی و 6 روز نمونه‌گیری) انجام شد. تیمار‌های آزمایشی به ترتیب عبارت بودند از: 1) جیره شاهد (بدون پساب ...  بیشتر

اثر ملاتونین و ویتامین E بر ویژگی‌های منی یخ زده خروس‌های بومی استان فارس

مهرداد معمار؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ حمید کهرام؛ محمدجواد ضمیری

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 379-391

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29345

چکیده
  هفتادو دو قطعه خروس 9 ماهه بومی استان فارس به طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول در برنامه نوری 14 ساعت روشنایی و10 ساعت تاریکی نگهداری شد. گروه دوم در برنامه نوری همانند گروه اول نگهداری شدند و روزانه 3 میلی گرم ملاتونین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به آن‌ها خورانده شد. گروه سوم در برنامه نوری 24 ساعت روشنایی نگهداری شد. از خروس‌های ...  بیشتر

مقایسه شش نر‌م‌افزار آماری مورد استفاده در اصلاح نژاد دام

رستم عبدالهی آرپناهی؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدباقر زندی؛ محمد رزم کبیر

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 393-400

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29346

چکیده
  هدف از این تحقیق مقایسه شش نرم افزار DFREML، WOMBAT، ASReml، MATVEC، DMU و Thrgibbsf90 از نظر برخی ویژگی ها مانند کاربر پسندی، تسهیلات محاسباتی، صحت و دقت برآورد پارمترهای ژنتیکی و محیطی می‌باشد. برای انجام این کار، از داده‌های شبیه سازی شده و واقعی (صفت وزن تولد و شیرگیری گوسفند بلوچی) در حالت یک و دو صفتی استفاده شد. در همه نرم افزارها به استثنای Thrgibbsf90 ...  بیشتر

انتخاب برای کاهش اندازه دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری

محمدعلی طالبی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 401-411

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29347

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر انتخاب بر کاهش اندازه دنبه در بره‌های لری‌بختیاری به مدت پنج سال در محل ایستگاه توسعه، پرورش و اصلاح‌نژاد گوسفند لری‌بختیاری انجام گرفت. برآورد وزن دنبه براساس معادله تابعیت وزن دنبه از اندازه ابعاد ظاهری دنبه در سن شش ماهگی بدست آمد. عمق بافت نرم در نقطه 12 سانتی‌متری از خط وسط پشتی بدن روی دنده دوازدهم ...  بیشتر

تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی

زهرا رئوفی؛ سعید زره داران؛ قدرت اله رحیمی؛ مجتبی آهنی آذری؛ بهروز دستار

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 413-421

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29348

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، صفات مربوط به کیفیت 1706 تخم از بلدرچین‌های تخمگذار در سن 10 هفتگی برای مدت 4 روز جمع‌آوری شده و کیفیت اجزای خارجی و داخلی آنها اندازه‌گیری شد. صفات مورد بررسی با استفاده از مدل دام تک و چند ‌صفتی و به روش حداکثر درستنمایی محدود شده ...  بیشتر

بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 423-430

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29349

چکیده
  وزن بدن از جمله صفات مهم اقتصادی و در عین حال پیچیده در طیور است که انتخاب به کمک نشانگر1(MAS) می تواند در بهبود آن نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاههای صفات کمی2(QTL) مرتبط با وزن بدن در سنین مختلف با استفاده از طرح ناتنی می باشد. 220 بلدرچین ژاپنی برای 6 نشانگر ریز ماهواره با قدرت اطلاع دهندگی بالا بر روی کروموزومهای ...  بیشتر

اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

محمود وطن خواه

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، صفحه 431-439

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29350

چکیده
  در این پژوهش از رکوردهای طول عمر و زنده مانی تعداد 6800 رأس بره، حاصل از 263 رأس قوچ و 1839 رأس میش، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد، جمع آوری شده طی سال های 1368 تا 1388 استفاده گردید. داده ها با استفاده از مدل های خطی و نسبت خطر با تابع ویبول تجزیه شدند. این مدل ها شامل اثر عوامل غیر ژنتیکی ...  بیشتر