مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیش‌های ایران

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

چکیده

به منظور بررسی اثر عوامل محیطی موثر بر صفات تولید شیر و مقدار چربی 240 روز گاومیش‌های ایران، مطالعه‌ای روی 22596 رکورد تولید شیر و 22165 رکورد مقدار چربی انجام شد. برای برآورد مولفه‌های (کو)واریانس صفات ذکر شده، تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی در پنج دوره شیردهی انجام شد. بیشترین داده مورد استفاده مربوط به تولید شیر در دوره شیردهی اول (4482) بود که توسط ایستگاه‌های مختلف اصلاح نژادی در سطح کشور طی سال‌های 1365 تا 1387 جمع آوری شده بود. برآورد روند ژنتیکی برای دو صفت مذکور نیز انجام شد. به غیر از فصل زایش بر تولید شیر و دوره شیردهی بر مقدار چربی، بقیه عوامل موجود در مدل تاثیر معنی‌دار (01/0>p) داشتند. واریانس ژنتیکی قابل ملاحظه‌ای برای صفات مورد مطالعه در جمعیت مورد بررسی مشاهده شد به گونه‌ای که وراثت‌پذیری این صفات از متوسط تا بالا برآورد شد. متوسط وراثت‌پذیری حاصل از تجزیه‌های یک صفتی و دو صفتی برای تولید شیر در پنج دوره شیردهی به ترتیب 49/0، 41/0، 54/0، 47/0 و 35/0 و برای مقدار چربی به ترتیب 45/0، 36/0، 55/0، 40/0 و 50/0 بدست آمد. همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیر در دوره‌های شیردهی مختلف با یکدیگر بزرگتر از این همبستگی بین صفات مقدار چربی در دوره های شیردهی مختلف برآورد شد. همچنین همبستگی ژنتیکی بین صفات تولید شیر و مقدار چربی در هر کدام از دوره‌های شیردهی مثبت و بالا برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenotypic and Genetic Study of Production Traits of Iranian Buffalloes

نویسندگان [English]

  • karim hasan poor 1
  • mohammad moradi shahre babak 2
  • mostafa sadeghi 3
  • davood kianzad 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To study the effects of environmental factors on milk and fat yields (240day) traits of Iranian buffaloes, 22596 and 22165 records were utilized for milk and fat yield traits, respectively. Uni and bivariate analysis for estimation of (co)variation components of the traits were done in five lactations. Milk yield in the 1st lactation had the highest number of records (4482), collected through Center of Animal Breeding during 1986 2009. Estimation of genetic trends for both traits in the 1st lactation was also done. All factors except age at calving and season of calving exerted significant effects (p<0.01) on mile yield. Also all factors except age at calving significantly affected fat yield (p<0.01). High additive genetic variation was observed in this population and resulted in high heritability for either of the traits. Average heritability obtained from single and double trait genetic analyses for milk yield at five lactations were 0.49, 0.41, 0.54, 0.47 and 0.35 while for fat yield they amounted to 0.45, 0.36, 0.55, 0.40 and 0.50, respectively. Genetic correlations of milk yield in different lactations were higher than those for fat yield in different lactations. Genetic correlations among milk and fat yields in different lactations were high and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffallo
  • environmental factors
  • Genetic parameter
  • production traits