ثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی‌ و مس بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های مهربان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بوعلی سینا همدان

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 استادیار، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان-ایران

چکیده

جهت بررسی اثر سطوح مختلف مکمل‌های آلی روی و مس بر عملکرد، وضعیت روی و مس پلاسما، فعالیت آلکالین‌فسفاتاز، سرولوپلاسمین و غلظت ویتامین‌ A سرم از 25 رأس بره نر 6-5 ماهه مهربان با میانگین وزن 47/3±64/30 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار غذایی استفاده شد. تیمارها شامل: 1)شاهد(جیر? پایه بدون افزودن مکمل‌های پروتئینات روی و پروتئینات مس) 2)جیره پایه+20 میلی‌گرم در کیلوگرم روی+10 میلی‌گرم در کیلوگرم مس، 3)جیره پایه+20 میلی‌گرم در کیلوگرم روی+20 میلی‌گرم در کیلوگرم مس، 4)جیره پایه+40 میلی‌گرم در کیلوگرم روی+10 میلی‌گرم در کیلوگرم مس، 5)جیره پایه+40 میلی‌گرم در کیلوگرم روی+20 میلی‌گرم در کیلوگرم مس بودند. هر تیمار شامل 5 تکرار بود. افزودن مکمل روی و مس تأثیر معنی‌داری بر عملکرد نداشت،اما سبب افزایش معنی‌دار غلظت روی و مس پلاسما گردید(0001/0=P)، که البته بین تیمار‌های دریافت کننده مکمل اختلاف آماری معنی‌دار مشاهده نشد. فعالیت سرولوپلاسمین با وجود افزایش عددی، اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. علیرغم افزایش عددی، در فعالیت آلکالین فسفاتاز میان تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. غلظت ویتامین‌A سرم بطور معنی‌داری افزایش یافت (041/0=P). سطوح بیشتر روی و مس به ترتیب با افزایش بیشتر غلظت روی و مس پلاسما، بیشترین غلظت ویتامین‌A را موجب شدند(تیمار‌5).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Zinc and Copper Organic Supplements on Performance and Some Blood Metabolites of Mehraban Male Lambs

نویسندگان [English]

  • salime torkashvan 1
  • mohammad mehdi tabatabayi 2
  • hasan ali arabi 3
  • ali asghar bahari 4
  • daryoosh alipoor 3
1
2
3
4
چکیده [English]

The effect of different levels of zinc and copper organic supplements on performance, plasma copper plus zinc status, serum Alkaline Phosphatase (ALP), Ceruloplasmin (CP) activity as well as vitamin ¬A concentration was studied in 25 Mehraban male lambs each of 5-6 months of age and 30/64±3/47kg of live weight. The following five dietary treatments were used: 1) Control (base diet with no addition of either adding zinc or copper proteinate supplements), 2) base diet+20 mg/kg of zinc+10 mg/kg of copper, 3) base diet+20 mg/kg of zinc+20 mg/kg of copper, 4) base diet+40 mg/kg of zinc+10 mg/kg of copper, 5) base diet+40 mg/kg of zinc+20 mg/kg of copper. The Zn and Cu supplementations didn’t exert any significantly effect on the performance but induced significant increase in the plasma levels of copper and zinc (P=0/0001), however no significant difference was observed between the supplemented treatments. Regardless on the levels of Zn and Cu organic supplementation, CP activity was increased. ALP activity was increased numerically but no significant difference was observed between the treatments. The supplementation indicated a positive significant effect on serum vitamin A concentration (P=0/041). The highest levels of zinc and copper (5treatments) induced highest serum vitamin A concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline phosphatase
  • Ceruloplasmin
  • copper proteinate
  • vitamin A
  • zinc proteinate