اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه‌های هماتولوژی، سرولوپلاسمین و غلظت پلاسمایی مس، روی و آهن در بره های نر مهربان

نویسندگان

1 استادیار بوعلی سینا همدان

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

4 دانشجوی دوره دکترا دانشگه بوعلی سینا همدان

5 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی همدان

6 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بوعلی سینا همدان

چکیده

ین پژوهش برای بررسی اثر سطح و نوع مکمل مس بر فراسنجه های هماتولوژی بره‌های نر مهربان انجام شد. تعداد 20 راس بره نر در قالب چهار گروه پنج راسی در جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند. مقدار و نوع مکمل مس گروه‌های مختلف 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل سولفات و 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم به شکل ‌پروتئینات بودند که روزانه همراه جیره پایه در اختیار بره‌ها قرار می‌گرفت. در روزهای صفر، 7، 14، 28، 57 و 65 آزمایش بره‌ها از ورید وداج خونگیری شدند و فراسنجه های خونی آن ها تعیین گردید. همچنین از نمونه های روزهای صفر، 28 و 65 برای تعیین میزان مس، روی و آهن پلاسمایی و سرولوپلاسمین سرمی استفاده شد. همبستگی منفی معنی‌داری
(001/ 0P <) بین سطوح پلاسمایی مس و آهن سرم مشاهده شد (604/0- r =) و همزمان با افزایش سطح مس پلاسما میزان آهن در روز 65 در تمام تیمارها کاهش قابل توجهی نشان داد. منبع مس بر غلظت سرولوپلاسمین اثر معنی داری داشت (05/ 0P <). در روز 65 تیمار 20 میلی گرم در کیلوگرم مس ‌پروتئینات بالاترین غلظت سرولوپلاسمین را داشت (05/ 0P <). سطح 20 میلی گرم در کیلوگرم مس تعداد گویچه های سرخ، هماتوکریت و هموگلوبین بالاتری را سبب گردید که با سطح 10 میلی گرم در کیلوگرم مس تفاوت آماری معنی‌داری نشان داد (05/ 0P <). هیچ یک از نشانه های بالینی یا هماتولوژی مسمومیت با مس دیده نشد. در اواخر دوره آزمایش تعداد گویچه‌های سرخ، هماتوکریت و هموگلوبین در تمام تیمارها رو به کاهش نهاد که احتمال دارد بدلیل بر هم کنش مس و آهن و تاثیر آن بر متابولیسم آهن و ساخت گویچه‌های سرخ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of different levels and sources of supplemental copper on hematological values, ceruloplasmin and plasma concentrations of copper, zinc and iron in Mehraban male lambs

نویسندگان [English]

 • ali asghar bahari 1
 • hasan ali arabi 2
 • mohammad mehdi tabatabayi 3
 • amir hossein dezfoolian 4
 • javad rashidi 5
 • pooya zamani 2
 • daryoosh alipor 2
 • ali sadeghi nasab 2
 • zahra bakhtiari 2
 • amir fadayifar 6
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of different levels and sources of copper supplementation on hematological values, ceruloplasmin and plasma copper, zinc and iron status in Mehraban male lambs. Twenty growing lambs were randomly allotted to four different treatments. Treatments consisted of 1) 10 mg/kg Cu in the form of CuSO4, 2) 20 mg/kg Cu in the form of CuSO4, 3) 10 mg/kg Cu in the form of Cu-Proteinate and 4) 20 mg/kg Cu in the form of Cu-Proteinate, administered daily with the basal diet. Blood samples were taken via the jugular vein on days 0, 7, 14, 28, 57 and 65 then analyzed for hematological parameters. The samples taken on days 28 and 65 were also used for a determination of serum ceruloplsmin activity as well as plasma Cu, Zn and Fe concentrations. There was a significant (P < 0.001) negative correlation observed between plasma Cu and Fe (r = -0.604), and as plasma Cu increased (up to d 65) plasma Fe concentrations decreased in all the treatments. Copper source exerted a signi?cant effect on ceruloplasmin concentration (P < 0.05). on d65, the 20ppm Cu-proteinate treatment carried the highest ceruloplasmin concentration (P < 0.05). Copper level exerted a significant effect on RBC, PCV and Hb, with the treatment of 20 ppm level causing higher values (P < 0.05). No clinical or hematological signs of copper toxicity were observed throghout the study. There was an evidence of adverse effects of high Cu supplementation on RBC count, PCV and Hb at the conclusion of the experiment. It can be concluded that the obtained result may be due to Cu interaction with iron as well as its effect on iron metabolism and hematopoesis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • blood hemoglobin
 • Hamedan.
 • Hematocrit
 • Red blood cell count