نویسندگان

1 دانشیارو عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 استاد یار دانشگاه آزاد واحد شبستر

4 استاد و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

به منظور تعیین تاثیر نوع جیره نویسی بر عملکرد مرغ مادرگوشتی سویه آرین، تعداد 168 قطعه مرغ مادر و 24 قطعه خروس سویه آرین به مدت 15 هفته (50 تا 64 هفتگی) و در مجموع 8 تیمار آزمایشی با 3 تکرار (7 قطعه مرغ مادر با یک قطعه خروس) در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل 2×2×2 استفاده شد. در این آزمایش، عامل اول، شامل 2 سطح انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت (AMEn و TMEn) خوراک مصرفی، عامل دوم، شامل 2 سطح اسید آمینه کل (TAAF) و قابل هضم (DAAF) خوراک مصرفی، عامل سوم شامل 2 سطح احتیاجات مرغان مادرگوشتی به صورت اسید آمینه کل (TAAR) و قابل هضم (DAAR) بود. اثرات اصلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت بر میانگین وزن تخم‌مرغ معنی‌دار بود (05/0P<). مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های تنظیم شده بر اساس AMEn+DAAF+TAAR و TMEn+DAAF+TAAR به ترتیب دارای بالاترین و پایینترین عملکرد بر چهار متغیر وزن تخم‌مرغ (97/68 در مقابل51/66 گرم)، درصد تولید تخم‌مرغ (45/62 در مقابل21/48)، وزن توده‌ی تخم‌مرغ گرم در روز به ازای هر مرغ (1/43 در مقابل 99/31) و ضریب تبدیل خوراک (59/3 در مقابل 07/5) بودند و این اختلاف در تیمارها برای میانگین هر چهار صفت معنیدار بود (05/0P<). اثرات اصلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی تصحیح شده برای ازت بر درصد تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی، درصد باروری، درصد جوجه‌درآوری و تعداد جوجه درجه یک معنیدار بود (05/0P<). اثرات اصلی اسید آمینه کل خوراک بر درصد تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی و درصد جوجه‌درآوری معنیدار بود و اثرات اصلی احتیاجات اسیدآمینه درصد تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی، درصد باروری، درصد جوجه‌درآوری و تعداد جوجه درجه یک معنیدار بود (05/0P<). این آزمایش نشان داد که نوع جیره‌نویسی بر کل صفات عملکردی و اقتصادی مرغ مادرگوشتی تاثیرات معنی‌داری دارد و تنظیم جیره‌های غذایی مرغ‌های مادر گوشتی بر اساس AMEn+DAAF+TAAR موجب افزایش عملکرد تولیدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Diet Formulation Based on Metabolizable Energy (AMEn and TMEn) Total and Digestible Amino Acid of Feed and Requirements on Broiler Breeder Performance

نویسندگان [English]

  • akbar yaghoob far 1
  • javad nasr 2
  • yahya ebrahim nejad 3
  • kambiz nazeradl 4

چکیده [English]

A study was conducted to determine the effects of diet formulation on Arian broiler breeder performance in their 50 to 64 wks of age. One hundred and sixty eight female and 24 male breeders were employed in 8 treatments of 3 replicates (7 females plus a male) in a completely randomized design (a factorial experience of 2 × 2 × 2). Eight experimental diets were formulated based on three factors, the first factor including, two levels of Apparent and True Metabolisable Energy corrected for nitrogen (AMEn and TMEn), the second factor being:, two levels of Total Amino Acids (TAAF) and Digestible (DAAF) of Feed, The third factor was included two levels of broiler breeder hens Requirements as based on Total Amino Acids (TAAR) and Digestible ones (DAAR). The results indicated that egg weight was significant difference on the main effects of energy and the main effects of amino acids of feed and requirements no significant (p<0.05). Treatment No. 3 (AMEn + DAAF + TAAR) was at the best level significantly in egg weight, 68.97 (g), egg production, 62.45, egg mass, 43.1 (g/hen/day) and feed conversion ratio 3.59 and treatment No. 7 (TMEn + DAAF + TAAR) was the worst level significantly in egg weight 66.51 (g), egg production, 48.21, egg mass, 31.99 (g/hen/day) and feed conversion rate 5.07. Percentage of eggs can incubate and hatchability was significant in the main effects of energy, amino acids of feed and requirements and fertility was significant in the main effects of energy and amino acids of feed, number of chicks per hen was significant in the main effect of energy and amino acid requirements (p<0.05). Percentage of eggs can incubate was in treatment No. 5 (TMEn + TAAF + TAAR), 99.48 %, fertility was in treatment No. 4 (AMEn + DAAF + DAAR) , 91.87 % , hatchability was in treatment No. 2 (AMEn + TAAF + DAAR), 78.37% and the number of chickens obtained from any hens during the experimental period (50 to 64 weeks), was in treatment No. 6 (TMEn + TAAF + DAAR), 37.83 chicks, at the highest significantly level compared to Duncan multiple range test (p<0.05). This experiment showed that the type of diet formulation had significant effects on broiler breeder performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AMEn
  • Broiler breeders
  • Digestible amino acid
  • performance