تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه شده در (1994 NRC ) تامین گردید. در این آزمایش، هر تیمار دارای 5 تکرار و هرتکرار شامل 50 پرنده از مخلوط هر دو جنس بود. جیره‌های آزمایشی، در دوره 24-3 روزگی به پرنده‌ها اختصاص داده شد. در تحقیق حاضر از روش معادله تابعیت درجه دوم، برای تعیین نیاز لیزین با توجه به فراسنجه‌های مختلف، استفاده گردید. وزن بدن در 24روزگی، افزایش وزن، مصرف خوراک و درصد تلفات بطور معنی‌داری تحت تاثیر سطوح مختلف لیزین، قرار گرفتند (05/0 >P ). در بلدرچین‌های ژاپنی ماده، بین تیمارهای مختلف، از نظر وزن لاشه و سینه تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0 > P) در حالی که صفات وزن ران، درصد لاشه، سینه و ران، تفاوت معنی‌داری نداشتند(05/0 < P). در بلدرچین‌های ژاپنی نر، بین تیمارهای آزمایشی در مورد صفاتی چون وزن و درصد لاشه، سینه و ران، اختلاف معنی‌داری وجود داشت(05/0 >P). بر اساس معادله تابعیت درجه دوم، نیاز لیزین برای فراسنجه‌های عملکردی، در بلدرچین‌های ژاپنی بصورت مخلوط دو جنس، 48/1 درصد تعیین شد. همچنین نیاز لیزین بر اساس معادله تابعیت درجه دوم، برای صفات مربوط به کشتار، در بلدرچین‌های ژاپنی ماده 48/1 درصد و در بلدرچین‌های ژاپنی نر 54/1 درصد بود. میانگین نیاز لیزین در دو جنس، وقتی صفات مربوط به کشتار مثل وزن لاشه، سینه و ران بعنوان پاسخ در نظر گرفته شوند (51/1درصد)، بالاتر از نیاز بر اساس فراسنجه‌های عملکردی (48/1درصد)، خواهد بود. جداول احتیاجات 1994 NRC نیاز لیزین را بطور کلی در دوره 6-0 هفتگی به میزان30/1 درصد ارائه کرده است ولی با توجه به نتایج این تحقیق، برای حداکثر شدن عملکرد پرنده در دوره آغازین، نیاز لیزین بیشتر از سطح پیشنهادی 1994NRC خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary Lysine Requirements Determination of Japanese Quails from three to Twenty-four Days of Age Based on Performance and Carcass Traits

نویسندگان [English]

  • iman haj khodadadi 1
  • hosein moravej 2
  • mahmood shivazad 3
  • ahmad zare shahne 3
1
2
3
چکیده [English]

The present research was conducted to estimate the dietary lysine (Lys) requirements of growing quails as based on performance and carcass constituents parameters at 3 to 24 d of age. The experiment was carried out in a complete randomized design arrangement the 6 dietary Lys levels; 1, 1.15, 1.30 (NRC 1994), 1.45, 1.60, and 1.75 %, from 3 to 24 d of age. A dose-response diet mainly based on corn, corn gluten and soybean meal was used. Lys content was minimized in dose-response diet (1%) while assuring the minimum levels of all other essential amino acids in a manner that would meet or exceed NRC (1994) recommendation. Each treatment consisted of 5 floor pens as replicate with 50 quail chicks. Second order equation methods were utilized for determining the optimum dietary Lys levels. With increase in dietary Lys, body weight, body weight gain and feed conversion ratio improved significantly (P < 0.05). In female Japanese quail, carcass and breast weights were significantly (P < 0.05) affected by dietary Lys. While dietary Lys has no significant effect on thigh weight, carcass and breast yields in female quails (P > 0.05), in male quails, Carcass, breast, thigh weights as well as yields are significantly affected by Lys level, during the birds 3-24 d of age (P < 0.05). Lys needs based on second order equation method when mixed performance parameters taken as response of Lys requirement were recorded as 1.48% at 3-24 d of age. The data suggested that total Lys requirement could be estimated based on second order equation method as 1.48, 1.54% respectively for female and male quails when carcass constitutents are considered at the birds 24 d of age. These results indicate that the NRC (1994) Lys requirement of Lys 1.30% (total basis) is not adequate from the birds 3 to 24 d of age for optimum performance in the case of Japanese quails.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese quail
  • lysine
  • performance
  • Second order equation