تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر تربیت مدرس

2 دانشیار تربیت مدرس

چکیده

در این مطالعه تاثیر سطوح متفاوت عصاره گل گاو زبان ( 3 ، 30 ، 300 و 3000 میکرولیتر) با استفاده از 200 میلی‌گرم جیره پایه بر خصوصیات تخمیر شکمبه و تولید گاز متان به روش برون‌تنی بررسی شد. فراسنجه‌های مورد مطالعه عبارتند از: گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی ماد? آلی، شاخص راندمان سنتز پروتئین میکروبی (PF) (میلی‌گرم ماد? آلی تجزیه شده بخش بر میلی‌لیتر گاز تولیدی) و غلظت اسیدهای چرب فرار. جمعیت پروتوزوآیی کل و سه زیر خانواده Entodiniinae ، Ophryscolecinae، Diplodiniinae و یک خانواده Isotrichdae و رابطه آن‌ها با گاز متان نیز بررسی گردید. با افزایش مقدار عصاره گیاه دارویی در محیط تخمیر، گاز تولیدی از بخش نامحلول نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (01/0>P). افزودن عصارة گل گاو زبان در دو سطح 300 و 3000 میکرولیتر سبب افزایش (01/0>P) گاز تولیدی در زمان‌های24 و 54 ساعت شد. عصاره افزودنی بدون اینکه سبب تغییر در تجزیه‌پذیری ماد? آلی شود، گاز متان تولیدی در هر چهار سطح عصاره را کاهش داد (05/0>P)، به طوریکه بیشترین کاهش متعلق به سطوح 3 و30 و300 میکرولیتر و به ترتیب با 54، 41 و 43 درصد کاهش بود. عصار? گل گاو زبان غلظت نیتروژن آمونیاکی را کاهش داده است (01/0>P) و از سوی دیگر شاخص PF‌ در تمامی سطوح عصاره کاربردی بهبود یافت (01/0>P). عصاره گل گاو زبان اسیدهای چرب فرار کل، اسید استیک را کاهش (05/0>P) و اسید پروپیونیک را افزایش داد(05/0>P). همچنین، گل گاو زبان دارای فعالیت ضد پروتوزوآیی بوده و سبب کاهش جمعیت پروتوزوآیی کل، زیر خانواده Diplodiniinae، Ophryscolecinae و خانواده Isotrichdae شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که گل گاو زبان توانایی بهبود تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون تنی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Echium Amoneum Extract on on vitro Ruminal Fermentation, Protozoa Population and Reduction of Methane Production

نویسندگان [English]

  • ebrahim noorian 1
  • yoosef roozbehan 2
چکیده [English]

In this trial, the effect of different levels of Echum amoneum (EA) (0.3, 30, 300 or 3000 µl) on in vitro ruminal fermentation characteristics and methane production was assessed. The parameters studied were in vitro Gas Production (IVGP), methane production, ammonia (NH3-N) concentration, in vitro Organic Matter Degradability (IVOMDe), Partitioning Factor (PF) (the ratio of substrate truly degraded to gas volume produced at 24 h of incubation) and total Volatile Fatty Acids (VFAs) concentration. The correlation of methane gas with total protozoa population and three subfamilies of Entodiniinae, Ophryscolecinae, Diplodiniinae and family of Isotrichdae, also, were studied. Gas production from insoluble fraction (b) (linear effect; P<0.01) was significantly (quadratic effect; P<0.01) increased with increasing level of EA. The inclusion of EA at either 300 or 3000µl increased IVGP at hours 24 and 54 (linear effect; P<0.01). However, methane production was reduced (linear effect; P<0.05) by 54, 41 or 43% when EA was added at 3, 30 or 300 µl respectively, without changing the degradability of organic matter. The inclusion of EA extract reduced NH3-N concentration (P<0.01), while PF (quadratic effect; P<0.01) led to an increase. On the other hand, EA addition decreased the concentration of VFAs and acetic acid (P<0.05), but increased the propionic acid (P<0.05). Moreover, the inclusion of EA has shown a significant effect of antiprotozoal activity, and, there is a tendency of total protozoa population, Diplodiniinae, Ophryscolecinae, and Isotrichdae family to decline. The results finally suggest that EA plant is of the potential to positively manipulate in vitro ruminal fermentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Echium amoneum
  • methane
  • Ruminal fermentation
  • sheep