نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی

3 دانشیار پردیس کشاورزی

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر روی عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب گوشت، 28 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 56±296 کیلوگرم، به چهار جیره آزمایشی (7 گوساله در هر تیمار) اختصاص داده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل (دو روش فراوری دانه گندم شامل ورقه ای کردن با بخار و گندم فراوری شده با فرمالدهید، و دو منبع چربی جیره شامل دانه سویای برشته شده و پودر چربی )رومی فت1) و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. مدت انجام این آزمایش 98 روز ، که 14 روز آن به عنوان دوره عادت‌دهی در نظر گرفته شد. به طور افرادی ماده خشک مصرفی به صورت روزانه و افزایش وزن گوساله‌ها به صورت ماهانه اندازه‌گیری شد. به دنبال وزن کشی نهایی در روز 85، جهت بررسی خصوصیات لاشه از هر تیمار 3 گوساله کشتار گردید. اختلاف ماده خشک مصرفی، میانگین افزایش وزن روزانه و بازدهی غذایی در بین تیمارهای آزمایشی معنی دار نشد. هم چنین هیچ کدام از صفات مربوط به خصوصیات لاشه، تحت تاثیر جیره‌های آزمایش قرار نگرفت. مقدار 18:2C ، 18:3C ، 24:0 C و کل اسید‌های چرب غیر اشباع در گوشت حاصل از گوساله‌ های مصرف کننده سویای برشته شده بیشتر بود (01/0>p). هم چنین مصرف دانه سویای برشته شده باعث افزایش مقدار 18:0 C و اسید لینولئیک کونژوگه شده در گوشت گوساله‌ها شد(02/0>p). در مقابل مقدار 16:0C و کل اسید های چرب اشباع در گوشت حاصل ازگوساله‌های مصرف‌کننده پودر چربی بیشتر بود (به ترتیب 01/0>p و 05/0>p). سایر اسیدهای چرب موجود در گوشت گوساله ها تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عملکرد پروار در گوساله‌های نر هلشتاین تحت تاثیر روش های مختلف فراوری دانه گندم و منابع چربی جیره قرار نگرفت. اما استفاده از دانه سویای برشته شده در جیره گوساله ها باعث بهبود پروفیل اسید‌های چرب راسته، از لحاظ اهمیت آن ها در تغذیه انسان شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of wheat processing and dietary lipid source on performance and fatty acids profile in steak of Holstein male calves

نویسندگان [English]

  • kamal erjayi 1
  • abolfazl zali 2
  • mahdi ganjkhanloo 2
  • mahdi dehghan 3

چکیده [English]

To evaluate the effects of wheat processing and dietary lipid sources on feedlot performance, carcass characteristics and fatty acids profile in meat of fattening calves, a number of 28 Holstein male calves averaging in weight of 296±56kg were randomly allotted in four treatments (7 steers each). The Study was conducted in a 2 × 2 factorial arrangement (two methods of wheat processing: steam flake and treatment with formaldehyde and lipid source; Roasted Soybean (RSB) and Rumifat). The experiment followed a completely randomized design. The study lasted for 98 ds (14d adaption). Dry Mater Intake (DMI) and Average Daily Gain (ADG) of calves were respectively evaluated daily and monthly. Following the ?nal weighing at 85d, and in order to measure the traits related to carcass characteristics, three steers per treatment were slaughtered. No significant differences were detected for DMI, ADG and feed efficiency. Carcass traits were not affected by dietary treatments. The levels of C18:2, C18:3, C24:0 and polyunsaturated fatty acids (PUFA) were greater (P < 0.01) in steaks from steers fed RSB. RSB consumption resulted in increases the levels of C18:0 and conjugated linoleic acid (CLA) in steaks (P < 0.02). In contrast, amount of C:16 and Saturated Fatty Acid (SFA) were greater (P < 0.01 and P<0.05, respectively) in steaks from steers fed Rumifat. There was no effect of diets observed on the levels of other fatty acids. It was finally concluded that no difference was detected in the performance of steers through methods of wheat processing and lipid source, but the use of RSB in the diet improved the fatty acid profile of meat as regards human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • Holstein male calves.
  • roasted soybean
  • Wheat processing