اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد تربیت مدرس

2 دانشیار تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

در این پژوهش اثر سطوح مختلف دانه جو و ذرت در جیره بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین بررسی شد. تعداد 40 رأس گوساله تازه متولد شده در قالب 5 گروه آزمایشی (در هر گروه 4 گوساله ماده و 4 گوساله نر) به مدت 105 روز مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل گروه 1 یعنی جیره فاقد دانه جو (تنها حاوی دانه ذرت به عنوان غله) و گروه‌های آزمایشی 2، 3، 4 و 5 به ترتیب جیره‌های حاوی 5، 10، 15 و 20 درصد دانه جو در کل جیره بود. مقادیر ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی با فواصل معین اندازه‌گیری شد. داده‌های به‌دست آمده در قالب داده‌های تکرار شده بر اساس رویه Mixed با در نظر گرفتن وزن اولیه به‌عنوان کواریت آنالیز گردید. مقادیر LSM برای صفات وزن نهایی بدن، کل افزایش وزن، کل ماده خشک مصرفی در طول دوره و ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد (فاقد دانه جو) به ترتیب برابر 5/138، 3/97 و 3/125 کیلوگرم و 29/1 بود. جایگزینی دانه جو در جیره موجب کاهش میانگین ماده خشک مصرفی گوساله‌ها شد (05/0P<). وزن بدن در گوساله‌هایی که جیره‌های حاوی دانه جو مصرف کردند در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود (05/0P<)، اما بین گروه‌های مصرف‌کننده جیره‌های حاوی دانه جو تفاوتی نداشت. افزایش نسبت دانه جو در جیره اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. افزایش سن موجب بهبود میانگین ماده خشک مصرفی گوساله‌ها شد (05/0P<) اما این صفت تحت تأثیر جنس گوساله (نر و ماده) قرار نگرفت. وزن بدن، افزایش وزن در طول دوره و ضریب تبدیل غذایی در جنس نر در مقایسه با جنس ماده بهتر بود (05/0P<). در مجموع، جایگزینی دانه جو تا 20 درصد ماده خشک مصرفی جیره گوساله‌های هلشتاین بدون تأثیر منفی بر ضریب تبدیل غذایی امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Diatary Corn and Barley Grain on Growth and Performance of Holstein Calves

نویسندگان [English]

  • ahmad zia abdolzohre 1
  • yousef roozbehan 2
  • seyed hadi hoseini 1
  • javad rezaei 3
چکیده [English]

In order to survey the inclusion effects of different levels of barley and/or corn grain in diet on growth and performance of Holstein calves 40 newborn calves were taken in 5 experimental groups with 4 female and 4 male calves in each group for a duration of105 days. The experimental group was comprised of: group 1; no barley (only consisting of corn grain) and other experimental groups 2, 3, 4 and 5 which contained 5, 10, 15 and 20 percent respectively of barley grain in total diet. The values of dry matter intake (DMI), body weight changes and feed efficiency ratio were evaluated periodically. The obtained data were statistically analyzed using repeated measurements of mixed procedures. The least square means of final weight, gain, total DMI and feed conversion ratio of calves, fed diets with no barley grain, were respectively, 138.5, 97.3 and 125.3 kg and 1.29. Increasing barley grain ratio in the diet resulted in reduction of DMI (P<0.05). Body weights in calves which consumed diets containing barley were lower as compared with the control (P<0.05), but there were no differences observed between the groups consuming diets containing barley. Increasing the barley content in the diets had no effect on feed efficiency ratio. DMI was improved with increasing calves age (P<0.05), but was not affected by the sex. Body weight, weight gain during the period as well as feed conversion ratio in male calves was more pronounced than those in females. All in all, replacement of barley up to 20 percent in Holstein calves, diets is possible with no arisal of any negative effect on their feed efficiency ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley grain
  • Corn grain
  • Holstein calves
  • Performance.
  • starter