جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشگاه نیوزلند

5 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی و برآورد ضرایب شاخص برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران بود. از مدل سازی زیست اقتصادی صفت به صفت، برای برآورد ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. ارزش اقتصادی مطلق برآورد شده برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش، به ترتیب16400- و 17900- ریال به ازای یک گاو در سال بود. به دلیل تاثیر منفی این صفات بر سودآوری، اعمال ضرایب منفی 7540- برای وزن بدن بالغ و 3760- برای سن نخستین زایش، پیشنهاد می شود. یک روز افزایش در سن نخستین زایش هزینه های تولید را 39600 ریال به ازای یک گاو در سال افزایش می دهد. آنالیز حساسیت نشان داد، ارزش اقتصادی وزن بدن بالغ بیش از نوسانات هزینه های غذایی به قیمت فروش وزن زنده حساس است. نتایج این مطالعه می تواند در تدوین اهداف اصلاحی و تجزیه و تحلیل هزینه فایده برنامه های مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته و به تغییر نگرش دامداران و متخصصین برای توجه بیشتر به کاهش هزینه ها برای افزایش سودآوری، کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Aspects of Mature Body Weight and Age at First Calving in Holstein Dairy Cattle of Iran

نویسندگان [English]

  • ali sadeghi 1
  • mohamad moradi shahre babak 2
  • ardashir nejati javaremi 3
  • seyed reza mirayi ashtiani 2
  • piter arimer 4
  • temti jan bern 4
  • mahdi taghi nejad 5
چکیده [English]

The aim followed in the present study was to investigate the economic aspects of , and to derive Economic Weights (EWs) for Mature Body Weight (MBW) as well as for age at First Calving (AFC) in Holstein dairy cattle of Iran. Economic values (EVs) for traits were estimated using trait-by-trait bio-economic models. Absolute EVs were RLs -16400 and -17900 per cow per year for MBW and AFC, respectively. Because of the negative effects of these traits on profitability, EWs of -7540 for MBW and -3760 for AFC are suggested for a national selection index. A one day increase in AFC increased production costs by Rls 39600 per cow per year. Sensitivity analysis revealed that the EV for MBW was more sensitive to changes in live weight price than to feed costs. Results obtained in this study can be used in the development of breeding objectives and in the cost- benefit analysis of management programs which aim at changing the attitudes of farmers and of their consultants towards decreasing costs and therefore increasing profitability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Production costs
  • selection Index