بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دوره دکتری تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فعالیت 23 گونه گیاه دارویی برای کاهش تولید گاز متان در شکمبه و بررسی پارامترهای گوارشی گوسفند با روش آزمایشگاهی (in vitro) بود. آزمایش با روش آزمون تولید گاز انجام شد. مقدار 3/57 میلی‏گرم از نمونه آسیاب شده گیاه دارویی مورد نظر به علاوه 7/142 میلی‏گرم خوراک پایه در 4 تکرار درون بطری‏‏های ویتن (wheaton) 120 میلی‏لیتری ریخته شد. انکوباسیون با استفاده از شیرابه‌ شکمبه سه رأس گوسفند نر اخته‌، فیستوله‌دار، نژاد قزل، 4 ساله، با وزن 8/61 کیلوگرم انجام گرفت. در پایان 24 ساعت انکوباسیون، حجم کل گاز تولیدی، حجم گاز متان، غلظت آمونیاک و اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر اندازه‏‌گیری شد. داده‏های به دست آمده در قالب طرح کاملاً تصادفی تجزیه آماری شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که حجم کل گاز تولیدی حاصل از تخمیر نمونه‏های حاوی موسیر، خارخسک و گل گنده در مقایسه با تیمار شاهد (خوراک پایه) افزایش یافت (05/0P<). نسبت گاز متان به کل گاز تولید شده حاصل از تخمیر تیمارهای حاوی موسیر، هل، آویشن، سیاهدانه، رزماری، ریوند چینی، بابونه، میخک و چای سبز در مقایسه با خوراک پایه بیش از 20 درصد کاهش یافت (05/0P<). غلظت کل اسیدهای چرب فرار ناشی از تخمیر تیمارهای حاوی زنجبیل، سیاهدانه، بابونه، زنیان و چای سبز در مقایسه با خوراک پایه بیشتر بود (05/0P<). از سوی دیگر، غلظت آمونیاک در تیمارهای حاوی موسیر، گل گنده، قولنجان، هل، درمنه، شیرین بیان، رزماری، آنیسون، بابونه، زوفا و شاهتره کوهی در مقایسه با خوراک پایه کاهش یافت (05/0P<). بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که در بین گونه‏های مورد مطالعه، موسیر می‏تواند بدون آنکه حجم کل گاز تولیدی را کم کند، تولید گاز متان و غلظت آمونیاک را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the effect of some medicinal plants on in vitro ruminal fermentation parameters

نویسندگان [English]

  • fateme nemati 1
  • ض roozbehan 2
  • mohammad amir karimi tarshizi 3
  • javad rezaei 4
چکیده [English]

The aim of the current study was the screening the activity of 23 medicinal plants for decreasing the in Vitro ruminal methane production, as well to and assess sheep ruminal in vitro fermentation parameters. 57.3 mg of each medicinal plants along with 142.7 mg control diet were weighted in 120 ml wheatons in 4 replicates. The samples were incubated using ruminal fluid obtained from 3 castrated male Ghezel sheep with 61.8 kg of body weight and 4 years of age. After 24 h of incubation, total Gas Production (GP), methane production, ammonia content as well as Volatile Fatty Acids (VFA) were assessed. The obtained data were statistically analyzed using a completely randomized design. The results showed that GP from the incubation of Allium hertifolium, Tribulus terrestris L and Foetida ferula-assa increased in comparison with the control treatment (p<0.05). The molar proportion of methane in GP was decline by 20% in treatments containing Allium hertifolium, Elettaria cardamomum Maton, Thymus vulgaris, Nigella sativa, Rosmarinus officinalis, Rheum palmatum, Chamaemelum nobile, Sygium aromaticum and Thea sinensis in comparison with the control treatment (p<0.05). The concentrations of total VFA in treatments containing Zingiber officinale, Nigella sativa, Chamaemelum nobile, Trachyspermum copticum and Thea sinensis were higher than that in control (p<0.05). On the other hand, treatments containing Allium hertifolium, Foetida ferula-assa, Alpinia officinarum, Elettaria cardamomum Maton, Achillea milhemsii, Glycyrrhiza glabra, Rosmarinus officinalis, Pimpinella anisum, Chamaemelum nobile, Hyssopus officinalis and Fumaria officinalis Lan contained lower levels of ammonia concentrations than in the control diet (p<0.05). The results indicated that the treatment containing Allium hertifolium lowered the methane production and ammonia concentration without any negative effect observed on the total gas production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ammonia
  • Fermentation
  • Medicinal plant
  • methane
  • sheep.
  • volatile fatty acids