دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 441-560 
تاثیر پروبیوتیک و اسید فرمیک بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 449-456

10.22059/ijas.2013.30265

نیلوفر میربابایی لنگرودی؛ مهرداد محمدی؛ محمد روستایی علیمهر


تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

صفحه 491-496

10.22059/ijas.2013.30269

جمشید جلیل نژاد؛ وحید محرمی؛ حشمت اله بهرامی یکدانگی؛ امیر خامسی؛ هادی خورسند


تجزیه جایگاه های ژنی (QTL)، مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی

صفحه 539-552

10.22059/ijas.2013.30275

غلامرضا داشاب؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ داود علی ساقی