اثر مکمل موننسین بر روی عملکرد، قابلیت هضم و وضعیت نیتروژن دفعی در گوسفند

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهرکرد

2 دانش آموخته ارشد

چکیده

در این آزمایش از هشت رأس گوسفند نر لری بختیاری با میانگین سن 11 ماه و وزن متوسط 5/2 ± 5/32 کیلوگرم استفاده شد. گوسفندان تحت آزمون به دو دسته تقسیم شدند و یک گروه به عنوان شاهد و گروه دیگر به عنوان گروه دریافت کننده مکمل موننسین در نظر گرفته شد. به گروهی که از مکمل موننسین استفاده میکرد روزانه به میزان 22 میلیگرم به ازای هر رأس موننسین همراه با خوراک مصرفی داده میشد. ارتباط بین جیرههای دریافتی و نیتروژن دفعی از طریق ادرار و یا مدفوع، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متغیرهای انرژی قابل متابولیسم و نیتروژن مصرفی و به کمک معادلات غیر خطی، نیتروژن میکروبی تولیدی تخمین زده شد. نتایج آزمایش نشان داد که مکمل نمودن جیره با موننسین تأثیری بر ماده خشک مصرفی، میانگین اضافه وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک مصرفی و فراسنجههای خونی ندارد (05/0P>). اما جمعیت پروتوزوآ موجود در شکمبه، اسیدیته ادرار و شیرابه شکمبه، کلیرانس کرآتینین و میزان فیلتراسیون کلیوی بطور معنیداری تحت تأثیر مکمل نمودن جیره با موننسین قرار گرفت (05/0P<).نیتروژن متابولیکی مدفوع از 124 تا 181 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی تغییرات نشان داد و مقدار آن با افزایش سطح مصرف ماده آلی قابل هضم، افزایش پیدا میکرد (79/0 = r). نیتروژن با منشاء داخلی موجود در ادرار، وضعیت متضاد با آنچه در مورد نیتروژن متابولیکی مدفوع گفته شد، نشان داد و مقدار آن از 158 تا 215 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی برآورد گردید. عاملی مانند باز چرخش اوره در روده بزرگ که با افزایش سطح ماده آلی قابل تخمیر در روده بزرگ، تقویت میشود، میتواند به عنوان دلیلی بر تغییرات سطح نیتروژن ادراری قلمداد شود. نتایج این تحقیق نشان داد که موننسین نمیتواند عملکرد حیوان (افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل) و قابلیت هضم مواد مغذی جیره را تغییر دهد. همچنین میانگین کل نیتروژن با منشاء داخلی در گوسفندان تحت آزمون 339 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی محاسبه شد که این رقم با عدد 350 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی توصیه شده توسط شورای تحقیقات کشاورزی و شیلات بریتانیا (AFRC, 1992) قرابت زیادی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monensin Effects on Performance, Diet Digestibility, Fecal and Urinary Nitrogen Losses in Sheep

نویسندگان [English]

  • a. moharrery 1
  • s.h. noorian 2
1
2
چکیده [English]

Eight male lambs each aged approximately 11 months and having a body weight of 32.5 ± 2.5 kg were selected as experimental samples in the ongoing experiment. For the supplemented group, Monensin was fed at 22 mg/lamb per day. Relationships between dietary characteristics and fecal as well as urinary nitrogen losses were examined using data from the two treatments. Microbial N production was estimated using Non-linear Multiple regression in which the metabolizable energy and nitrogen intake variables formed part of the equation (r 2 = 0.94). The results revealed that Monensin supplement did not have any significant effect on DMI, ADG, FCR and blood parameters (P>0.05). But, protozoal population, rumen and urine pH, creatinine clearance and glomerular filtrate rate were significantly affected by the treatment (P<0.05). Metabolic Fecal Nitrogen (MPN) ranged from 124 to 181 mg/kg W0.75, and increased by increasing levels of Digestible Organic Matter (DOM) intake (r = 0.79). Endogenous Urinary Nitrogen (EUN) showed an opposite behavior, decreasing from 215 to 158 mg/kg W0.75, which could be attributable to urea recycling to the large intestine being enhanced by increasing hindgut fermentation with increasing DOM levels, as the composition of urinary nitrogen suggests. Total endogenous nitrogen was estimated at 339 mg/kg W0.75, which is very close to AFRC recommendations (350 mg/kg W0.75).

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • Endogenous urinary nitrogen
  • Metabolic fecal nitrogen
  • monensin
  • sheep