اندازه‌گیری عمق چربی زیر پوستی و عضله راسته بوسیله اولتراسوند برای تخمین ترکیبات لاشه در گوسفند مغانی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه تهران

2 دامپزشکی علوم دامی

3 دانشیار دانشگاه

4 دانشگاه تهران- دکتری

چکیده

در این تحقیق برای بررسی امکان تخمین ترکیبات لاشه با استفاده از اولتراسوند از 38 راس بره‌ی نر مغانی استفاده شد. عمق چربی زیر پوستی (USFT)، عمق (ULMD) و مساحت عضله راسته (ULMA) در ناحیه بین دنده 12 و 13 روی حیوان زنده با استفاده از دستگاه اولتراسوند مجهز به پروپ 8 مگا هرتز اندازه‌گیری و سپس بره‌ها کشتار شدند. لاشه‌ها به مدت 24 ساعت در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند و پس از آن اندازه‌گیری‌های متناظر روی لاشه انجام شد. نیمه راست هر لاشه بطور کامل به گوشت، چربی و استخوان تجزیه گردید. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی بین USFT، ULMD و ULMAبا اندازه‌گیری‌های متناظر روی لاشه به ترتیب 51/0، 71/0 و 92/0 بود. هم چنین ضرایب همبستگی بین ULMAبا میزان گوشت لخم و با میزان استخوان به ترتیب 33/0 و 48/0 بود. ضریب تعیین در معادلات رگرسیون تک متغیره بر اساس وزن بدن برای تخمین وزن لاشه گرم، لاشه سرد، لاشه بدون دنبه و چربی زیر پوستی لاشه به ترتیب 85/0، 87/0، 77/0 و13/0 بود. معادلات رگرسیون چندگانه با استفاده از متغیرهای اندازه‌گیری شده با سونوگرافی علاوه بر وزن بدن این ضرایب را به ترتیب به 86/0، 88/0، 83/0 و 53/0 افزایش داد. ضرایب تعیین برای تخمین مساحت عضله راسته لاشه، تنها با استفاده از ULMA و تخمین عمق عضله راسته لاشه نیز تنها با استفاده از ULMDبه ترتیب 86/0 و 50/0 بود. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سونوگرافی روی گوسفند زنده برای تخمین ترکیبات لاشه، با موفقیت می-تواند انجام گیرد و لذا بدون کشتار دام می‌توان صفات مورد نظر را اندازه‌گیری و در برنامه-های اصلاح نژادی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Subcutaneous Fat Thickness and Longissimus Dorsi Muscle through Ultrasound to Estimate Carcass Composition in Live Moghani Sheep

نویسندگان [English]

  • s.m. hosseini vardanjani 1
  • seidreza miraey 2
  • a. pakdel 3
  • Hossein Moradi Shahrbabak 4
1
2
3
4
چکیده [English]

To investigate the possibility of using ultrasound to estimate carcass composition, 38 Moghani male lambs were made use of. Subcutaneous fat depth (USFT) and longissimus dorsi muscle depth (ULMD) and area (ULMA) were assessed in the site between 12th and 13th ribs by using ultrasound equipped with an 8 MHz probe. The lambs were then slaughtered. Carcasses were cold stored at 4°C for 24 hours and then the corresponding measurements performed on the carcasse. The right half of each carcass was dissected to determine carcass composition including muscle, fat and bone. The results revealed that correlation coefficients between the measurements of USFT, ULMD and ULMA and the corresponding carcass recordings were 0.51, 0.71 and 0.92, respectively. Also the correlation coefficients between ULMA and the levels of muscle and bone were recorded as 0.33 and 0.48, respectively. Coefficient of determination in simple regression equation to estimate the hot carcass weight, cold carcass weight, carcass weight without fat-tail and subcutaneous fat depth as based on body weight were 0.85, 0.87, 0.77 and 0.13, respectively. Multiple regression models while using USFT, ULMD, and ULMA in addition to body weight promoted the R2 to 0.86, 0.88, 0.83 and 0.53, respectively. Also the coefficient of determination in simple regression equation to estimate carcass longissimus dorsi muscle area employing only ULMA and carcass longissimus dorsi muscle depth with an employment of only ULMD were recorded 0.86 and 0.50, respectively. The results show that the use of ultrasound to estimate carcass composition on live sheep can be done successfully. Therefore important traits can be asessed and made use of in breeding programs without the need to slaughter killing the animal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Longissimus dorsi muscle
  • Moghani sheep
  • Sonography
  • Subcutaneous fat