نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانش آموخته ارشد

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد. میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده کوچک بررسی شد. سطوح مختلف پنبه دانه در جیره اثر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذائی نداشت، ولی سطح 4 درصد آن خوراک مصرفی را به طور معنی‌داری افزایش داد(01/0P<). افزایش سطح پنبه دانه در جیره فراوانی پرز های برگی را افزایش داد(05/0P<). ارتفاع و عرض پرز، عمق غدد کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق غدد کریپت تحت تاثیر سطح پنبه دانه در جیره قرار گرفت(05/0P<). نتایج آزمایش نشان داد که بره های پرواری، 16 درصد پنبه دانه کامل در جیره را بدون مشکل مصرف کرده و افزایش سطوح مختلف پنبه دانه با افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت سبب بهبود جذب مواد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Whole Cottonseed Feeding on Feedlot Performance and Morphological Characteristics of Small Intestine in Chaal Male Lambs

نویسندگان [English]

  • a. afzalzadeh 1
  • seyed davood sharifi 2
  • m. absalan 3
  • a. khadem 4
  • d. ghandi 3

چکیده [English]

The effects of different levels of Whole Cottonseed (WCS) on feedlot performance and morphology of small intestine were studied in a completely randomized design with four diets containing 0, 4, 8 and 16 percent WCS on 20 Chaal male lambs for 90 days. The metabolisable energy and proteins contents of rations were equal. Number and dimensions of different types of villi and depth of crypt gland were evaluated. Different levels of WCS in the diet had no significant effect on body weight gain and feed conversion ratio, but the sheep consumed diets containing 4 % WCS more than they did the other diets (p<0.01).. The effect of diet was significant only on the number of leaf shape villi. (p<0.01). The difference number of all types of villi in different places of intestine sampling (duodenum, jejunum, ileum), also was significant. Villus dimensions and depth of crypt gland were affected by diet and sites sampling. This experiment showed that, WCS can increase villus heigh:crypt depth ratio and it could be included 16 percent of the fattening male lamb’s diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaal lambs
  • cottonseed
  • Feedlot performance
  • small intestine morphology