توابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در تحقیق حاضر، تابع مناسب برای توصیف منحنی تولید تخم مرغ خط مادری در یک لاین تجاری گوشتی، با برازش توابع گامای ناقص(وود)، گامای ناقص تصحیح شده، تابع جزء به جزء، تابع جزء به جزء تصحیح شده، تابع رگرسیون چند جمله ای علی و شفر و تابع لجستیک غیرخطی تعیین شد. پارامترهای هر تابع با استفاده از رویه غیر خطی و روش تکرار گوس- نیوتن نرم افزارآماریSAS برآورد شدند. توابع برازش شده بر اساس ضریب تعیین تصحیح شده (R2adj)، میانگین مربعات خطا (MSE) و ضریب آکایک (AIC) با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تابع جزء به جزء نسبت به سایر توابع مورد استفاده در تحقیق حاضر، به نحو مطلوب تری منحنی تولید تخم مرغ این لاین تجاری را توصیف می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mathematical Functions to Describe the Egg Production Curves in A Commercial Broiler Dam Line

نویسندگان [English]

  • a. safari alighiralou 1
  • r. vaeztorshizi 2
  • a. pakdel 3
1
2
3
چکیده [English]

Throughout the current study, the appropriate function for a description of egg production curve in a commercial broiler dam line was determined through fittings of a number of six mathematical models, namely: incomplete gamma function (WM): modified incomplete gamma function (MWM): compartmental function (CM): modified compartmental function )MCM): polynomial regression function of Ali and Schaeffer Function (AS): and logistic-curvilinear function (LF). For each model, the parameters were estimated through Gauss-Newton method (implemented in NLIN procedures) in SAS software. The models were compared as based on the adjusted R-square ( ), Mean Squared Error (MSE) and Akaike Information Criteria (AIC). The results indicated that the compartmental function was of the least MSE and AIC and was therefore the most appropriate function to describe the egg production curve in the current study population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial broiler line
  • Egg production curve
  • mathematical functions