نویسندگان

1 دانشجوی ارشد

2 دامپزشکی پاتوبیولوژی

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی سابق ارشد

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسه تاثیرگذاری سطوح مختلف متیونین گیاهی و سنتتیک بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و کنجاله سویا انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 225 قطعه جوجه خروس سه روزه سویه راس 308 به 9 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در واحدهای آزمایشی (قفس) توزیع شدند. تیمارها شامل سطوح افزایش تدریجی از هر یک از دو منبع متیونین گیاهی و سنتتیک طی سه دوره پرورشی بودند. تیمارها‌ی آزمایشی شامل: تیمار 1: جیره پایه بدون متیونین افزودنی (شاهد)، تیمار 2: جیره پایه + 07/0، 06/0 و 05/0، تیمار 3: جیره پایه + 15/0، 11/0 و 10/0، تیمار 4: جیره پایه + 22/0، 17/0 و 14/0، تیمار 5: جیره پایه + 29/0، 23/0 و 19/0 درصد متیونین سنتتیک به ترتیب برای دوره آغازین، رشد و پایانی، تیمار 6: جیره پایه + 07/0، 06/0 و 05/0، تیمار 7: جیره پایه + 15/0، 11/0 و 10/0، تیمار 8: جیره پایه + 22/0، 17/0 و 14/0 و تیمار 9: جیره پایه + 29/0، 23/0 و 19/0درصد متیونین گیاهی به ترتیب برای دوره آغازین، رشد و پایانی. مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه در طی سه دوره پرورش اندازه‌گیری شد و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. به منظور ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی در سنین 28 و 42 روزگی از دو آزمایش هموگلوتیناسیون علیه آنتی‌ژن گلبول قرمز گوسفند (SRBC) و پاسخ به محلول 1-کلرو2-3- دی نیتروبنزن (DNCB) استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میانگین افزایش وزن پایانی مربوط به 2 سطح بالای متیونین سنتتیک و گیاهی می‌باشد که با سایر تیمار‌ها اختلاف معنی‌داری داشتند درحالیکه کمترین میانگین افزایش وزن پایانی مربوط به سطح بالای متیونین سنتتیک می‌باشد. پرندگانی که از جیره پایه + 15/0، 11/0 و 10/0 درصد متیونین سنتتیک بترتیب برای دوره آغازین، رشد و پایانی و همچنین جیره پایه + 22/0، 17/0 و 14/0 درصد متیونین گیاهی بترتیب برای دوره آغازین، رشد و پایانی تغذیه نمودند، دارای بهترین عملکرد تولیدی و پاسخ سیستم ایمنی بودند. لذا با توجه به نتایج آزمایش به نظر می‌رسد امکان جایگزینی متیونین با منشاء گیاهی با متیونین سنتتیک وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of The Effect of Different Levels of Herbal Methionine and DL-Methionine on Growth Performance and Immunocompetence of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • sh. hadinia 1
  • mahmod shivazad 2
  • h. moravej 3
  • m. allahyari shahrasb 4

چکیده [English]

A study was carried out to examine the effect of different levels of Herbal methionine and DL-methionine on the growth performance and immunocompetence of broiler chickens fed on a corn-soybean meal diet. A total of 225 old male broiler chickens (Ross 308) were used as experimental samples in a completely randomized design. They were randomly assigned to 9 treatments each of 5 replicates in every experimental unit (cage). Treatments included basal diet supplemented increasingly with Herbal methionine and DL-methionine during three growth periods of the birds. Treatments included: T1: basal diet without any additional methionine, T2: basal diet plus 0.07, 0.06, 0.05, T3: basal diet plus 0.15, 0.11, 0.10, T4: basal diet plus 0.22, 0.17, 0.14, T5: basal diet plus 0.29, 0.23, 0.19 % DL-methionine for starter, grower and finisher periods respectively, T6: basal diet plus 0.07, 0.06, 0.05, T7: basal diet plus 0.15, 0.11, 0.10, T8: basal diet plus 0.22, 0.17, 0.14, T9: basal diet plus 0.29, 0.23, 0.19 % Herbal methionine for starter, grower and finisher periods respectively. Feed intake and body weights were recorded during the three experimental periods and then, feed conversion ratios calculated. To investigate the immunocompetence of birds at 28 and 42 days of age, the following two tests were carried out: 1) response to antibody titer against antigen of Sheep Red Blood Cells (SRBC) and 2) response to dilution of 1-choloro 2-3- dinitrobenzene (DNCB). The results revealed that the maximum finisher body weight gain was related to the two highest levels of DL-methionine and Herbal methionine with significant differences as compared with the other treatments, while the highest level of DL-methionine causing minimum finisher body weight gain. Birds fed the basal diet plus 0.15, 0.11, 0.10 % DL-methionine for starter, grower and finisher periods respectively and also, the basal diet plus 0.22, 0.17, 0.14 % Herbal-methionine for starter, grower and finisher periods respectively, exhibited the most desirable performance and immunocompetence. Thus, according to the obtained results, it seems that Herbal methionine could in effect replace DL-methionine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickens
  • DNCB
  • methionine sources
  • SRBC