تاثیر دانه کتان اکسترود شده بر روی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده هلشتاین دراوایل دوره شیردهی

نویسندگان

1 کارشناس علوم دامی

2 کارشناس ارشد دامپروری

3 دانشجوی دوره دکتری

4 کارشناس دامپروری

چکیده

در این پژوهش از 300 راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 15±35 روز و میانگین تولید شیر 8/9±41 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به دو جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. جیره آزمایشی شامل جیره پایه (61 درصد کنسانتره و 39 درصد علوفه) به صورت خوراک کاملا مخلوط شده بود. به میزان 7 درصد کنسانتره (معادل یک کیلوگرم به ازای هر راس دام) دانه کتان اکسترود شده با خلوص 67% جایگزین دانه سویا و پودر چربی (به علت چربی بالا دانه کتان اکسترود شده) در جیره شد. طول دوره آزمایش 180 روز بود. نتایج به دست آمده نشان داد که دانه کتان اکسترود شده تاثیر معنی داری بر تولید شیر و خوراک مصرفی گاوهای مورد مطالعه نداشت (p>0.05). دانه کتان اکسترود شده باعث کاهش معنی دار روزهای باز (112 روز) در مقایسه با گروه شاهد (112 در مقایسه با 128روز) شد و همچنین دانه کتان سبب افزایش درصد دام های آبستن در مقایسه با گروه شاهد (78 در مقایسه با 68درصد) شد (P<0.05). جیره های آزمایشی تاثیر معنی داری روی اولین تلقیح (Days to First Service (DFS)) نداشت هر چند که کاهش عددی در گاوهای تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده در مقایسه با گروه شاهد (13/59 در مقایسه با 43/61 روز) مشاهده شد. تعداد تلقیح به ازای آبستنی نیز در گروه تغذیه شده با دانه کتان اکسترود شده 41/2 بود که در مقایسه با گروه شاهد (78/2) حدود 4/0 کاهش نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از دانه کتان اکسترود شده روز 21 تا 180 روز پس از زایش سبب بهبود عملکرد تولیدمثلی و کاهش روزهای باز و تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Extruded Linseed Diet on Production and Reproduction Performance of Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • J. jalilnejad 1
  • v. moharami 2
  • h. bahrami yekdangi 3
  • a. khamesi 4
  • h. khorsand 2
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of extruded linseed on milk production, dry matter intake and reproduction performance of 300 Holstein lactating cows (35±15 days in milk; 41±9/8 Kg/day of milk production). Cows were utilized in a completely randomized experimental design, comprised of: 2 treatments (concentrate containing 7 percent extruded linseed vs control) with a number of 150 cows per treatment. Cows were fed a balanced total mixed ration (610 g concentrate /kg DM and 390 g forage /kg DM) 3 times daily, and milked 3 times daily. Cows in group 1 were fed TMR without extruded linseed (control); cows in group 2 were fed totally mixed ration with TMR with containing extruded linseed (7 percent of concentrate). Extruded linseed did not affect milk production and dry matter intake (P>0.05). Treatment of feeding cows with extruded linseed caused them to have higher Pregnancy rates, lower number of open days, and fewer number of inseminations (P<0.05). It was concluded that extruded linseed can increase reproduction performance of Holstein dairy cows in their early stages of lactation

کلیدواژه‌ها [English]

  • extruded linseed
  • Holstein cows
  • Milk production
  • reproduction performance