اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 استادیار دانشگاه

3 پردیس کشاورزی- دکتری تغذیه دام

4 دانش آموخته ارشد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا (غنی از لینولئیک اسید، منبع امگا-6) و روغن ماهی (غنی ازEPA 20:5 n-3 وDHA 22:6 n-3 ، منبع امگا-3) بر کیفیت گوشت و ترکیب اسید چرب داخل ماهیچه‌ای بزغاله‌ها بود. 24 رأس بزغاله نر با میانگین وزن اولیه 2/1±43/19 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه مساوی اختصاص داده شدند و یکی از سه جیره شاهد (CO)، روغن سویا (SO) یا روغن ماهی (FO) را دریافت کردند. نسبت علوفه به کنسانتره در این جیره‌ها 30:70 بود و جیره‌ها از لحاظ انرژی و پروتئین یکسان بودند، ولی از لحاظ منبع چربی با هم متفاوت بودند. روغن پالم (غنی از پالمیتیک اسید، اسید چرب اشباع)، روغن سویا و روغن ماهی به ترتیب در سطح 2% ماده خشک جیره به جیره CO، SO و FO اضافه گردید. پس از 12 هفته تغذیه انفرادی بزغاله‌ها کشتار شدند و عضله راسته آن‌ها جدا گردید و فاکتورهای مرتبط با کیفیت گوشت و پروفایل اسید چرب داخل ماهیچه‌ای اندازه‌گیری شد. تغذیه روغن سویا یا روغن ماهی تأثیر معنی‌داری بر pH، ظرفیت نگهداری آب، رنگ، تردی و خصوصیات حسی-چشایی گوشت نداشت. افزودن روغن سویا به جیره به طور معنی‌داری سبب افزایش اسید لینولئیک، اسید لینولنیک و نسبت کل چربی‌های اشباع به چربی‌های غیر اشباع چربی داخل ماهیچه‌ای گردید (001/0p<). تغذیه روغن ماهی سبب افزایش ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید و کاهش اسید آراشیدونیک و نسبت امگا-6 به امگا-3 چربی داخل ماهیچه‌ای گردید (001/0p<). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه 2% روغن سویا یا روغن ماهی می‌تواند پروفایل اسید چرب داخل ماهیچه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary N-6 and N-3 Fatty Acid Sources on the Quality and Fatty Acid Profile of Longissimus Muscle in Goat Kids

نویسندگان [English]

  • m.h. najafi 1
  • s. zeinoaldini 2
  • Mahdi Ganjkhanlou 3
  • h. mohammadi 4
چکیده [English]

The aim followed in this study was to investigate the effects of soybean oil (high in C18:2 n-6, an omega-6 fatty acid) and fish oil (high in EPA 20:5 n-3 and DHA 22:6 n-3, omega-3 fatty acids) on meat quality and on the fatty acid profiles in goat kids. Twenty-four male kids were allocated through stratified randomization and on the basis of body weight (19.43±1.2 kg) into three equal groups. Each group received one of three dietary treatments as follows: control (PO), Soybean Oil (SO) or Fish Oil (FO). Forage/ concentrate ratios in the diets were 30/70 with all the three diets being isonitrogenous and isocaloric, but containing different oil sources. Palm-oil (high in 16:0 a saturated fatty acid), soybean oil and fish oil were supplemented at 2% DMI to CO, SO and FO diets, respectively. After being fed for 12 weeks, kids were slaughtered, longissimus muscle was sampled out, and then meat quality and fatty acid profiles recorded. The acidity (PH) water holding capacity, colour, shear force and sensorial attributes were not affected by treatments. However, inclusion of soybean oil in the diet increased C18:3, C18:2 and P/S ratios in intramuscular fat (P<0.001). Fish oil increased the proportions of C20:5 n-3 and C22:6 n-3 while C20:4 n-6 and n-6/n-3 ratios in the intramuscular fat (P<0.001). The results demonstrated that supplementation of either soybean or fish oil at 2% DM can affect the intramuscular fatty acid profile in kids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fatty acid profile
  • fish oil
  • Meat quality
  • soybean oil