نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

جهت افزایش ارزش غذایی و کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای (اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید (?-ODAP) و تانن متراکم) علوفه خلر، از محلول های قلیایی سدیم هیدروکسید ، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات و خاکستر چوب ، پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 6000 ، و خیساندن با آب استفاده شد. انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر فرآوری شده و بدون فرآوری با استفاده از آزمون تولید گاز ، روش دو مرحله ای قابلیت هضم برون تنی و ترکیبات شیمیایی برآورد شد. در روش دو مرحله ای قابلیت هضم تنها فرآوری سدیم هیدروکسید سبب افزایش معنی دار انرژی قابل متابولیسم نسبت به شاهد شد. مقدار انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر به وسیله روش تولید گاز، 52/8 (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) برآورد شد و بیشترین مقادیر انرژی قابل متابولیسم محاسبه شده بر اساس این روش مربوط به فرآوری های آب و پلی اتیلن گلیکول به ترتیب 48/11و 96/10 (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) بود. بین غلظت ?-ODAP و میزان قابلیت هضم ماده آلی (47/0-) و ماده آلی قابل هضم در ماده خشک (48/0-) همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت. تانن متراکم موجود در علوفه خلر تأثیر منفی بر میزان قابلیت هضم ماده خشک نداشت (55/0). بنا بر نتایج این پژوهش و در نظر گرفتن مقادیر انرژی قابل متابولیسم برآورد شده، دو فرآوری سدیم هیدروکسید و آب به عنوان روش مناسب برای فرآوری علوفه خلر توصیه می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Grass pea Treatment, on Estimated Metabolizable Energy through in Vitro Methods

نویسندگان [English]

  • narges vahdani 1
  • hosein moravj 2
  • kamran reza yazdi 2
  • mahdi dehghan 2

چکیده [English]

For treatment of Anti-Nutritional Factors(ANFs), (?-N-oxalyl -L- ?, ? -diaminopropionic acid (?-ODAP) and Condensed Tannin (CT)) in grass pea, some such alkali treatments as NaOH, NaHCO3, KMnO4 and wood ash, besides water soaking and polyethylene glycol (PEG) (6000 MW) were employed . Metabolizable Energy (ME) of treated and of untreated grass pea was assessed using gas production technique, two-stage in vitro digestibility technique as well as chemical composition determination. merely NaOH treatment significantly increased ME in two step digestibility method. In ME calculation that using gas production, the ME content of grass pea was 8.52 (MJ/Kg DM), while water soaking and PEG revealed the highest levels of, 11.48 and 10.96 (MJ/Kg DM), respectively. There were negative significant correlations observed between ?-ODAP concentration and both OMD (-0.47) as well as DOMD (-0.48). There was no negative effect of CT content of grass pea on dry matter digestibility (correlation 0.55). As regards high crude protein content, percent of ?-ODAP reduction and ME content, either one of NaOH or water soaking treatments are recommended as the most suitable treatments as regards grass pea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condensed tannins
  • gas production technique
  • Grass pea metabolizable energy
  • two-stage in vitro digestibility technique