دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-78
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1388، صفحه 1-71
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-85
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1388، صفحه 1-93
دوره 39 (1387)
ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی

حسین قربانی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه کاشان

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن یک روزگی جوجه های یک لاین تجارتی گوشتی با صفات مختلف تخم مرغ و مقدار اسید چرب‌های زرده بود. بر اساس وزن یک روزگی 6746 جوجه با شجره معلوم ارزش های اصلاحی مادری 63 مرغ از طریق مدل حیوان دارای اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر ژنتیکی افزایشی مادری، اثر محیطی مشترک مادری و کوواریانس اثر ژنتیکی ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

محمد رزم کبیر؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ امیر رشیدی؛ محمد باقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ...  بیشتر

اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورابی؛ عبدالاحد شادپرور

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور بررسی اثر حضور یا عدم حضور صفت طول عمر از هدف انتخاب، 4 نوع شاخص انتخاب مختلف (شاخص 1- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و ارتفاع پستان عقب(Ruh)؛ شاخص 2- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و وضعیت استقرار سرپستانک های جلو(Ftp)؛ شاخص 3- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و اتصال پستان جلو (Fua) و شاخص 4- شامل صفات تولید شیر، درصد ...  بیشتر

اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

حسین عبدی بنمار؛ کامران رضا یزدی؛ علی نیکخواه

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین بود. تعداد 12 رأس گاو شیرده هلشتاین در اواسط دوره شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب یک طرح چرخشی با سه دورة آزمایش، چهار تیمار و سه گاو در هر تیمار تحت آزمایش قرار گرفتند. عامل اول دو اندازه بلند و کوتاه یونجه و عامل دوم دو سطح صفر ...  بیشتر

تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده از آنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئید جوجه خروس‌های گوشتی

مجتبی نوبخت؛ فریبرز خواجعلی؛ مهراب فرجی نافچی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور تعیین اثرات جایگزینی کنجاله کلزا به جای کنجاله سویا بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون های تیروئید جوجه خروس های گوشتی سویه راس 308 انجام گرفت. در سن 6 روزگی جوجه‌ها به 30 گروه 12 تایی تقسیم شده و تا سن 49 روزگی روی بستر پرورش یافتند. ده نوع جیره آزمایشی مرکب از پنج سطح جایگزینی پروتئین کنجاله کلزا به جای ...  بیشتر

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه ...  بیشتر

تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف، بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های تالشی

مسعود دیدارخواه؛ مهرداد محمدی؛ مختار مهدیزاده

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  هدف از این تحقیق دستیابی به بهترین زمان تلقیح مصنوعی در میش‌های تالشی بود. به همین منظور تعداد 150راس میش تالشی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. تمام میش‌ها برای همزمان‌شدن فحلی به مدت 14 روز سیدرگذاری شده و همزمان با سیدربرداری به ازای هر میش 400 واحد بین‌المللی PMSG به صورت عضلانی تزریق شد. گروه اول 28 ساعت پس از خروج ...  بیشتر

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

مرتضی ستایی مختاری؛ امیر رشیدی؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسین مرادی شهر بابک

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  در این پژوهش از داده‌های 2332 بره حاصل از 815 میش و 61 قوچ که در طی سال‌های 1372 تا 1383 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی جمع آوری شده بود، برای برآورد روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی، نه ماهگی و یک سالگی استفاده شد. وراثت پذیری صفات در تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق‌گیری ...  بیشتر

عملکرد پروار و ترکیب لاشه بره‌های قزل و مهربان و آمیخته‌های آنها

جمشید ایزدی فر؛ محمد دادپسند

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  اثر آمیخته‌گری بر صفات رشد و ترکیب لاشه بره‌های آمیخته قزل و مهربان با استفاده از 162 راس از بره‌های نر خالص و بره‌های حاصل از تلاقی‌های دو جانبه‌ی نژادهای مذکور در دو سال متوالی بررسی شد. چهار گروه ژنتیکی شامل بره‌های خالص مهربان، خالص قزل، آمیخته‌های نر قزل×ماده مهربان و نر مهربان×ماده قزل بودند. پرواربندی به صورت تلفیقی از چرای ...  بیشتر

اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ کامران رضایزدی؛ حمید امانلو؛ آرمین توحید

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‌بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش بر آنها مطالعه شود. جیره 1 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم غلتک زده شده) و جیره 2 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت آسیاب ...  بیشتر

کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  تأثیر جایگزینی یونجه با بقایای خشک پسته در سطوح 0، 25، 50 و 75 درصد (براساس ماده خشک)، بر روی ماده خشک مصرفی بزهای ماده رائینی، پس از زایمان و افزایش وزن بزغاله‌های آنها بررسی شد. تعداد 5 رأس بز ماده رائینی تک قلوزا‌ برای هر سطح جایگزینی در نظر گرفته شد. جیره‌ی پایه حاوی یونجه و جو بود که میزان انرژی قابل متابولیسم آنها به ترتیب 9/9 و 4/13 مگاژول ...  بیشتر

اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

لیلا زرتاش؛ احمد زارع شحنه؛ ابوالفضل زالی؛ روح اله گایکانی؛ جواد پور رضا

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ذرت با گندم با سطوح مختلف آنزیم فیتاز و کاهش سطح فسفر جیره با استفاده از 279 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3×5) با 30 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد (با انرژی و پروتئین یکسان) بر پایه ذرت سویا در 3تکرار و 3 مشاهده در هر تکرار انجام شد. عوامل شامل ...  بیشتر