دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-78
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1388، صفحه 1-71
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-85
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1388، صفحه 1-93
دوره 39 (1387)
مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو

حسن شیرزادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوا زاد

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  در این تحقیق تأثیر تغذیه جیره‌های حاوی 60 درصد جو به همراه چهار نوع آنزیم تجارتی دارای فعالیت زایلاناز و بتاگلوکاناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. جیره‌های حاوی آنزیم با جیره‌های حاوی جو و یا ذرت بدون آنزیم مقایسه شدند. در کل تعداد 234 جوجه گوشتی نر یک روزه (سویه راس308) به 6 تیمار، 3 تکرار ...  بیشتر

بررسی پلی‌مورفیسم 17 نشانگر میکروساتلایت در جمعیت گوسفند نژاد بلوچی

وحید رزبان؛ سعید اسماعیل خانیان؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  گوسفند نژاد بلوچی پر جمعیت‌ترین نژاد گوسفند ایران بوده و گله اصلاحی آن در عباس آباد مشهد قرار دارد. این تحقیق به بررسی میزان پلی‌مورفیسم 17 جایگاه میکروساتلایت در این جمعیت می‌پردازد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی داخل این جمعیت و تعادل هاردی-واینبرگ برای این جایگاه‌ها بررسی گردید. هر جایگاه با 145 نمونه DNA، مورد آزمایش قرار گرفت. واکنش ...  بیشتر

اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

مجتبی زاغری؛ هادی سیاح زاده؛ علیرضا جعفری اروری؛ سمیه نظافتی؛ احمد حسن آبادی؛ محمد حسین شهیر؛ روح اله گایکانی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با اعمال تیمار حرارتی خشک، اتوکلاو و بدون حرارت انجام شد. در این آزمایش از تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن (LSL) که در سن 54 هفتگی بر اساس درصد تولید و وزن بدن تقریباً یکسان انتخاب شده بودند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده ...  بیشتر

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 ...  بیشتر

مقایسه عملکرد گاو های شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده توسط نرم‌افزارهای جیره‌نویسی شورای تحقیقات ملی 2001 و کرنل پنسیلوانیا ماینر

علی نیکخواه؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ حمید امانلو؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده با نرم‌افزارهای شورای تحقیقات ملی (سال 2001) و کرنل پنسیلوانیا ماینر بود. شانزده راس گاو هلشتاین شیرده (8 راس زایش دوم و 8 راس زایش سوم) با روزهای شیردهی 31±55، وزن زنده بدن 53±641 کیلوگرم، تولید شیر5/2 ± 2/31 کیلو گرم در روز، در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با دو ...  بیشتر

تأثیر ارقام مختلف برگ‌توت بر عملکرد کرم‌ابریشم در استان‌مازندران

حمیده مطهری؛ منصور رضایی؛ علیرضا صیداوی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  در این پژوهش اثر تغذیه ارقام مختلف برگ توت بر عملکرد کرم ابریشم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار («کاماساری»، «کایرو ایچی نویسه»، «کائی‌ریزونزومی‌گائی‌شی»، «تاچی بانا»، «ایچی‌نویسه»، «چکما اوها»، «یوگی‌شین‌اوگی»، «شین‌ایچی‌نویسه»، «واسه‌میدوری»، «روسو»، «کن‌موچی» و بومی) و 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. لاروها طبق روش ...  بیشتر

اثر طول دوره و فصل پروار بر عملکرد پروار بره های قزل و مهربان

محمد دادپسند؛ جمشید ایزدی فرد

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  این آزمایش طی چهار سال متوالی با استفاده از 172 بره نر نژادهای قزل و مهربان در دو دوره پروار 60 و 80 روزه انجام شد. پرواربندی در دو نوبت انجام گرفت. گروه اول بره‌ها بلافاصله پس از شیرگیری (بهاره) و گروه دوم حدود چهار ماه پس از شیرگیری و تغذیه با پس‌چر (پاییزه) پروار شدند. متوسط سن شیرگیری بره‌ها 7/3±3/74 روز بود. پرواربندی در باکس‌‌های انفرادی ...  بیشتر