اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با اعمال تیمار حرارتی خشک، اتوکلاو و بدون حرارت انجام شد. در این آزمایش از تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن (LSL) که در سن 54 هفتگی بر اساس درصد تولید و وزن بدن تقریباً یکسان انتخاب شده بودند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. فاکتورها عبارت بودند از 3 سطح جایگزینی کنجاله کلزا (33، 66 و 100 درصد) به جای کنجاله سویا (بر اساس درصد پروتئین خام) و سه تیمار حرارتی کنجاله کلزا 1- بدون حرارت 2- حرارت خشک (80 درجه سانتی‌گراد/30 دقیقه) 3- اتوکلاو (120 درجه سانتی گراد/30 دقیقه). آزمایش در سه دوره 28 روزه انجام شد. مصرف خوراک، درصد تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، واحد هاو ، رنگ زرده، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد پوسته، ضخامت پوسته، درصد وزن کبد و پانکراس، تغییرات وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک، فراسنجه‌های خونی (غلظت هورمون‌هایT3 وT4 و آنزیم آلکالین فسفاتاز) برای ارزیابی امکان جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون اعمال تیمار حرارتی اندازه‌گیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف خوراک، گرم تخم مرغ تولیدی به ازای هر مرغ در روز، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل خوراک، واحد هاو، وزن مخصوص تخم مرغ و ضخامت پوسته تحت تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا، حرارت و اثر متقابل آنها قرار نگرفتند. درصد تولید، درصد وزن پانکراس و رنگ زرده تحت تاثیر سطوح مختلف کنجاله کلزا قرار گرفتند (05/0P<). با جایگزینی کنجاله کلزا در سطوح 33، 66 و 100 درصد به جای کنجاله سویا درصد تولید تخم مرغ در کل دوره به ترتیب 43/90، 66/89 و 01/88 درصد بود. درصد وزن کبد تحت تاثیر تیمار حرارتی قرار گرفت (05/0P<). درصد پوسته تخم مرغ تحت تاثیر اثر متقابل حرارت × کنجاله قرار گرفت (01/0P<). تغییرات هورمون‌های تیروئیدی و آنزیم آلکالین فسفاتاز خون تحت تاثیر سطوح کلزا در خوراک، تیمار حرارتی و اثر متقابل این دو عامل معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Heat Processing and Different Levels of Canola Meal on Performance of Layer Hens

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Zaghari
 • Hadi SayahZadeh
 • Alireza JafariArvari
 • Somayeh Nezafati
 • Ahmad HsanAbadi
 • MohammadHosein Shahir
 • Rooholah Gaykani
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the replacement of soybean meal by different levels of canola meal (either with or without canola meal undergoing heat processing). Two hundred forty commercial layer hens (LSL strain) at 54th week of age, selected based on the same egg production percentage and body weight. The experimental design was a CRD, in a factorial arrangement of 4 replicates. The factors included were 3 levels of canola meal replacements (33, 66 and 100%) and 3 types of canola meal namely: 1. without processing; 2. dry heat processing (80°C for 30min); 3. autoclaving (120°C with 15lb pressure per inch for 30min). A control diet based on corn and soybean meal was included. The experiment was carried out for three 58 days periods. Feed intake, egg production percentage, egg weight, egg mass, feed conversion ratio, Haugh Unit, yolk color, egg specific gravity, shell percentage, shell thickness , pancreas and liver relative weight, body weight gain, T3 and T4 hormones as well as alkaline phosphatas concentration of plasma were recorded. The results indicated that feed intake, egg weight, egg mass, FCR, Haugh Unit, egg specific gravidity, shell thickness, T3 and T4 hormones and alkaline phosphatase concentration, weren't affected by either canola meal and heat processing or the interaction between canola meal and heat processing. Egg production percentage, pancreas relative weight and yolk color were affected by different levels of canola meal (P<0.05). Liver relative weight was affected by heat processing of canola meal (P<0.05). Eggshell percentage was affected by heat processing and as well as canola meal interaction (P<0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Canola meal
 • heat processing
 • layer hens
 • performance