نویسندگان

چکیده

این آزمایش طی چهار سال متوالی با استفاده از 172 بره نر نژادهای قزل و مهربان در دو دوره پروار 60 و 80 روزه انجام شد. پرواربندی در دو نوبت انجام گرفت. گروه اول بره‌ها بلافاصله پس از شیرگیری (بهاره) و گروه دوم حدود چهار ماه پس از شیرگیری و تغذیه با پس‌چر (پاییزه) پروار شدند. متوسط سن شیرگیری بره‌ها 7/3±3/74 روز بود. پرواربندی در باکس‌‌های انفرادی انجام شد. خوراک مصرفی دو بار در روز و به صورت پلت شده داده می‌‌شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تولد، وزن شیرگیری، افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری و زمان پروار، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بود. میانگین وزن تولد بره‌های مهربان و قزل به ترتیب 30/4 و 81/4 کیلوگرم و میانگین وزن شیرگیری آنها به ترتیب 17/24 و 04/27 کیلوگرم بود. میانگین حداقل مربعات افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری در نژادهای قزل و مهربان به ترتیب 5/299 و 9/267 گرم در روز بود. میانگین افزایش وزن روزانه بره‌های قزل در پروار بهاره و پاییزه به ترتیب 7/19±3/260 و 8/19±8/218 و در مهربان به ترتیب3/19± 3/233 و 1/19±6/195 گرم در روز بود. میانگین ضریب تبدیل غذایی بره‌های قزل در سیستم بهاره و پاییزه به ترتیب 59/0±94/6 و 59/0±96/7 و در مهربان 55/0± 48/7 و 58/0±77/8 بود. میانگین حداقل مربعات مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه در پروار 60 روزه به ترتیب 03/0±84/1 کیلوگرم و9/7± 7/249 گرم و در سیستم 80 روزه به ترتیب،02/0± 59/1 کیلوگرم و7/5± 3/204 گرم بود. میانگین ضریب تبدیل در پروار 60 روزه 24/0±43/7 و در 80 روزه 17/0± 15/8 بود. اثر متقابل طول دوره×نژاد، فصل× نژاد و فصل×مدت پروار بر عملکرد پروار بره‌ها معنی‌‌دار نبود. سن و وزن مادر تاثیر معنی‌داری بر صفات مورد بررسی نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Fattening Season and Period on Feedlot Performance of Ghezel and Mehraban Lambs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dadpasand
  • Jamshid EizadiFard

چکیده [English]

This experiment was conducted using 172 male lambs of Ghezel and Mehraban breeds for two periods of 60 and 80 days. Two systems of fattening were studied. The first group of lambs entered feedlot boxes immediately after weaning (spring) but the second group being fed on pasture, entered the experiment approximately 4 months later (autumn). Fattening periods were 60 and 80 days. The average weaning age of lambs was 74.3±3.7 days. During the experiment, a pelleted finishing ration was fed ad libitum twice a day. The lambs were housed in individual boxes. Traits studied were birth and weaning weight, pre and post-weaning average daily gain, feed consumption and feed conversion ratio. The average weaning weight for Mehraban and Ghezel were 24.17 and 27.04 kg, respectively. The least square means of pre-weaning average daily gain for Ghezel and Mehraban were 299.5 and 267.9 g/day respectively. Average daily gain for Ghezel lambs were 260.3±19.7 and 218.8±19.8 g/day and for Mehraban were 233.3 and 195.6±19.2 g/day during spring and autumn fattening, respectively. Feed conversion ratios for Ghezel were 6.94±0.59 and 7.96±0.59 while they were 7.48±0.55 and 8.77±0.58 for Mehraban during spring and autumn, respectively. The least square means of daily feed consumption, average daily gain and FCR during the 60-day fattening were 1.84±0.03 kg, 249.7±7.9 g/day and 7.43±0.24, respectively. The corresponding values for 80-day fattening were 1.59 kg, 204.3±5.7 g/day and 8.15±0.17, respectively. Interaction effects of year×breed, season×breed and season×duration of fattening were not found as significant. Age and weight of ewe did not significantly affect the on fattening performance of lambs

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Feedlot performance
  • Ghezel
  • Mehraban
  • Season and duration of fattening