دوره و شماره: دوره 40، شماره 4 - شماره پیاپی 238797، اسفند 1388، صفحه 1-78 (مجله علوم دامی ایران) 
بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ محمد مهدی قاسمی؛ محمود شیوازاد؛ اردشیر شیخ احمدی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

حکیمه امامقلی بگلی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ مختار علی عباسی