دوره 53 (1401)
دوره 52 (1400)
دوره 51 (1399)
دوره 50 (1398)
دوره 49 (1397)
دوره 48 (1396)
دوره 47 (1395)
دوره 46 (1394)
دوره 45 (1393)
دوره 44 (1392)
دوره 43 (1391)
دوره 42 (1390)
دوره 41 (1389)
دوره 40 (1388)
شماره 4
مجله علوم دامی ایران
اسفند 1388، صفحه 1-78
شماره 3
مجله علوم دامی ایران
آذر 1388، صفحه 1-71
شماره 2
مجله علوم دامی ایران
شهریور 1388، صفحه 1-85
شماره 1
مجله علوم دامی ایران
خرداد 1388، صفحه 1-93
دوره 39 (1387)
اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند

مسعود دشتی ساریدرق؛ یوسف روزبهان؛ سید عباس شجاع‌الساداتی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی تفاله چغندرقند خشک، پرک و بدون ملاس عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila) از طریق تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب قابلیت هضم به روش in vitro و تجزیه‌پذیری ماده خشک (DM) و پروتئین خام (CP) به روش in sacco انجام شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر DM، CP، دیواره سلولی (NDF)، ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ احمد مقیمی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه ...  بیشتر

بررسی ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی

مجتبی زاغری؛ محمد مهدی قاسمی؛ محمود شیوازاد؛ اردشیر شیخ احمدی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  جهت تعیین ارزش غذایی هسته خرما در تغذیه جوجه‌های گوشتی از تعداد 168 قطعه جوجه گوشتی نر سویه تجارتی راس (308) استفاده شد. این آزمایش با 6 تیمار و یک گروه شاهد، در 4 تکرار و 6 مشاهده (جوجه) در هر تکرار انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) شامل سه سطح هسته خرما (10، 20 و 30 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم ده‌گانه (0 و 5/0 گرم در کیلوگرم)، ...  بیشتر

مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‌ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی

مهدی کاظمی بن چناری؛ کامران رضایزدی؛ علی نیکخواه؛ حمید کهرام؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  به منظور مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‎ای و سنتز نیتروژن میکروبی از 3 راس گاو شیری چند بار زایش کرده دارای فیستولای دائم شکمبه‎ای با وزن بدن 13 ± 682 کیلوگرم و روزهای شیردهی20±210 روز در قالب طرح چرخشی با سه دوره 21 روزه (14 روز اول آن به منظور دوره عادت‎دهی و 7 روز آخر به منظور جمع‎آوری نمونه‎ها) ...  بیشتر

مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی

مسعود شیرعلی؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  خودگزینی یا Autoselection نوعی انتخابِ طبیعی است که بر اثر نابرابری در تولید نتاج و در نتیجه نابرابری در انتقال ژنها به نسل بعد در صفات تولید‌مثلی رخ می‌دهد. در این پژوهش، با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری، صفتِ تعداد فرزندان در هر زایش در جمعیت گوسفندان برای 11 نسل، شبیه‌سازی شد. شبیه‌سازی صفت برای سه وراثت‌پذیری متفاوت انجام شد و شبیه‌سازی ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران

آیت اله چوکانی؛ محمد دادپسند؛ حمیدرضا میرزایی؛ محمد رکوعی؛ محمدباقر صیاد نژاد

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  در این تحقیق از داده‌های مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران که طی سال‌های 1376 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. داده‌ها شامل 213402 رکورد مربوط به دوره‌های شیردهی اول تا چهارم بود. صفات مورد بررسی شامل تولید شیر 305 روز، مقدار چربی، فاصله زایش و سن اولین زایش بود. مولفه‌های واریانس-کوواریانس، ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

حکیمه امامقلی بگلی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ مختار علی عباسی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن ...  بیشتر

مقایسه "مدل‎های رشد هایپربولستیک" با مدل‎های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه‎های نر گوشتی سویه راس

محسن نیکخواه؛ مجید متقی طلب؛ محسن زواره

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  مدل‎های رشد کلاسیک مانند گومپرتز و ریچاردز به صورت وسیع در مطالعات مربوط به جوجه‌های گوشتی استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از 3 نوع مدل‎هایپربولستیک موسوم به H1 (منتج از مدل رشد لجستیک)، H2 (مستقل)، و H3(منتج از مدل رشد وی‌بول) برای توصیف پاسخ رشد در طیور گوشتی و مقایسه آنها با مدل‎های کلاسیک بوده است. در این تحقیق ...  بیشتر