برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی و ارتباط آنها با تولید شیر و مقدار چربی در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از داده‌های مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین ایران که طی سال‌های 1376 تا 1386 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. داده‌ها شامل 213402 رکورد مربوط به دوره‌های شیردهی اول تا چهارم بود. صفات مورد بررسی شامل تولید شیر 305 روز، مقدار چربی، فاصله زایش و سن اولین زایش بود. مولفه‌های واریانس-کوواریانس، پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل‌های حیوانی تک‌صفتی و دوصفتی با نرم‌افزار ASREML برآورد شد. در تجزیه تک‌صفتی وراثت‌پذیری تولید شیر در چهار دوره شیردهی اول در دامنه 14/0 تا 25/0، مقدار چربی 08/0 تا 19/0، فاصله زایش 03/0 تا 04/0 و سن اولین زایش 14/0 برآورد گردید. وراثت‌پذیری مربوط به تجزیه دوصفتی نسبت به تجزیه تک‌صفتی تفاوت کمی داشت. همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین صفات تولیدی و فاصله ‌زایش عموماً مثبت و نامطلوب و همبستگی‌های ژنتیکی بسیار بالاتر از همبستگی فنوتیپی بود. همبستگی ژنتیکی بین تولید شیر با فاصله زایش و سن اولین زایش در دوره‌ شیردهی اول به ترتیب 52/0 و 21/0 بود. همبستگی ژنتیکی تولید شیر با فاصله زایش در دوره‌های اول تا چهارم شیردهی به ترتیب 52/0، 70/0، 63/0 و 56/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی مقدار چربی با فاصله زایش دوره‌های اول تا چهارم به ترتیب 16/0، 56/0، 33/0 و 44/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Estimation of Genetic Parameters for some Reproductive Traits and their Relationships to Milk Yield in Iranian Holstein Cattle

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Chookani
  • Mohammad Dadpasand
  • HamidReza Mirzaei
  • Mohammad Rokouii
  • MohammadBagher SayadNezhad

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Calving age
  • calving interval
  • genetic parameters
  • Holstein cattle