برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل گله- سال – فصل زایش، سن در زمان زایش، سن در زمان ارزیابی تیپ، اثر ارزیاب تیپ و تعداد روزهای شیردهی به عنوان عوامل ثابت در مدل‌ها قرار داده شد. پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم‌افزار ASREML محاسبه گردیدند. وراثت‎پذیری برآورد شده صفات تیپ از 03/0 (زاویه سم) تا 29/0 (قد و قامت) متغیر بود. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و تولید شیر از 34/0 (عرض پستان) تا 31/0- (عمق پستان) و برای صفات تیپ و روزهای باز از 62/0 (عرض پستان) تا 37/0- (عمق پستان) برآورد گردید. اکثر همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات تیپ با تولید و روزهای باز نشان ‌می‌دهد که گاو‌های پرتولید روزهای باز بیشتر و در نتیجه باروری کمتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Relationships between Linear Type Traits, Milk Yield and Open Day in Holstein Cows of Iran

نویسندگان [English]

  • MohammadReza BakhtiariZadeh
  • Mohammad Moradi ShahreBabak
  • Abbas Pakdel
  • Ahmad Moghimi
چکیده [English]

The objective of the present study was to estimate the relationship between genetic parameters for 13 linear type traits, and milk yield as well as open day in Holstein cattle of Iran. Three data sets of: 16502 (type traits), 16557 (milk yield) and 11631 (open days) records related to the first calving of the cows, and respectively taken from 1500, 1566, and 2000 herd-year-season groups, were taken into account. SAS software and Proc GLM were employed to fit the model. Genetic parameters were estimated using Restricted Maximum Likelihood along with an animal model and ASREML software. Genetic correlation among type traits and milk production ranged from 0.34 (rear udder width) to -0.31 (udder depth), and among type traits and fertility, it ranged from 0.62 (rear udder width) to -0.37 (udder depth). Most of the genetic correlations between milk production and fertility indicate that more production in cows was accompanied by a lower fertility, while cows with a lower production level benefitted from a more fertility rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • fertility
  • Milk production
  • Type traits