مطالعه اثر خودگزینی (Autoselection) بر وراثت‌پذیری و پاسخ به انتخاب در صفات تولید‌مثلی

نویسندگان

چکیده

خودگزینی یا Autoselection نوعی انتخابِ طبیعی است که بر اثر نابرابری در تولید نتاج و در نتیجه نابرابری در انتقال ژنها به نسل بعد در صفات تولید‌مثلی رخ می‌دهد. در این پژوهش، با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری، صفتِ تعداد فرزندان در هر زایش در جمعیت گوسفندان برای 11 نسل، شبیه‌سازی شد. شبیه‌سازی صفت برای سه وراثت‌پذیری متفاوت انجام شد و شبیه‌سازی هر جمعیت ده بار تکرار شد. سپس داده‌های حاصله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که Autoselection باعث افزایش میانگین ارزش‌های ژنتیکی افزایشی و فنوتیپی و به تبع آن افزایش میانگین فنوتیپ آستانه‌ای می‌شود، لیکن اثری بر واریانس ژنتیکی جامعه نداشته و در نتیجه وراثت‌پذیری را تغییر نمی‌دهد. در بررسی اثر توامان Autoselection و انتخاب مصنوعی برای مادرها بر‌اساس فنوتیپ آستانه‌ای آنها و نیز اثر توامان Autoselection و انتخاب مصنوعی برای پدرها بر اساس فنوتیپ آستانه‌ای مادرِ پدرها و برای مادرها براساس فنوتیپ آستانه‌ای خودِ آنها، مشاهده شد که میانگین ژنتیکی افزایشی، میانگین ارزش فنوتیپی و میانگین فنوتیپ آستانه‌ای افزایش می‌یابد. البته در وراثت‎پذیری بالا پاسخ به انتخاب برای هر نسل، بیش از نسل قبل بود؛ زیرا با افزایش میانگین فنوتیپ آستانه‌ای، توزیع آن تغییر نموده و از آنجا که پاسخ به Autoselection تابع توزیع فنوتیپ آستانه‌ای این صفت می‌باشد، لذا مقدار پاسخ به انتخاب هم تغییر می‌کند. ولی علی‌رغم انتخاب و ایجاد پیشرفت ژنتیکی، کاهش واریانس ژنتیکی و وراثت‌پذیری به مراتب کمتر از حد مورد انتظار بود. در تجزیه فنوتیپ‌های آستانه‌ای با استفاده از مدل آستانه‌ای، نتایج نشان داد که میزان وراثت‌پذیری برآورد شده طبق این روش، از میزان وراثت‌پذیری پشت صحنه‌ای کمتر است. مقدار وراثت‌پذیری برآورد شده تابع میزان وراثت‌پذیری پشت صحنه، درصد افراد انتخاب شده و تعداد مسیرهای انتخاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Autoselection on Heritability and Selection Response in Reproductive Traits

نویسندگان [English]

  • Masoud ShirAli
  • Hasan MehrabaniYeganeh
چکیده [English]

Autoselection is a kind of natural selection, that occurs in reproductive traits by inequality of offspring generation and therefore by virtue of the nature of its genes transmission to next generations. In this study, the effects of autoselection on heritability and selection response in reproductive traits by using univariate stochastic computer simulation in artificial selected and unselected populations were investigated. The results showed that, in autoselection and no artificial selection on litter size, additive genetic mean, phenotypic mean and threshold mean increased. Additive genetic variance and heritability had no changes. In autoselection and artificial selection for threshold phenotype on dams and in autoselection and artificial selection for threshold phenotype on dams and for sires base on their mother’s threshold phenotype, the results showed that in high heritability, observed selection response for per generations was more than last generation because with increasing threshold mean, the distribution of threshold phenotype in dam’s population and autoselection response depends to this distribution. Although, autoselection and artificial selection occurred additive genetic variance and heritability had decreased a little, because artificial selection base on threshold phenotype and autoselection prevent to decrease additive genetic variance. Analysis of threshold phenotypic data by MATVEC with threshold model, showed that estimated heritability was less than real underlying heritability and its estimation depends on real underlying heritability, proportion selected and paths of selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoselection
  • heritability
  • Reproductive traits
  • Selection response
  • simulation
  • Threshold traits