برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ و وزن تخم‎مرغ به ترتیب 01/0±32/0، 02/0±37/0، 02/0±21/0، 0/0± 14/0 و 02/0± 24/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی ‌‌وزن بدن در 8 و 12 هفتگی با سن بلوغ جنسی به ترتیب 05/0±21/0- و 05/0±28/0- برآورد گردید. همچنین همبستگی ژنتیکی سن بلوغ جنسی با تعداد تخم‎مرغ و وزن تخم‎مرغ به ترتیب 02/0±95/0- و 07/0±29/0 برآورد شد. روند ژنتیکی صفات مذکور طی 6 نسل انتخاب نیز با استفاده از تابعیت ارزش اصلاحی بر نسل برآورد شد. روند ژنتیکی صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ و وزن تخم‎مرغ به ترتیب 55/9 گرم، 35/15 گرم، 03/0- روز، 031/0 عدد و 037/0 گرم تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش سن بلوغ جنسی باعث افزایش تعداد تخم‎مرغ خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters of Economically Important Traits in Native Fowl, Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Hakimeh EmamGholi Begli
  • Saeed Zereh Daran
  • Saeed Hasani
  • MokhtarAli Abbasi
چکیده [English]

Data related to Yazd native fowls (obtained during 2000-2008) Yazd native fowls were made use of in the present study. The investigated traits consisted of Body Weight at 8 (BW8) and 12 weeks (BW12), Age at Sexual Maturity (ASM), Egg Number during the first three months of production period (EN) and the mean Egg Weight at 28, 30 and 32 weeks of age (EW). The genetic and phenotypic parameters were assessed through univariate as well as bivariate animal model employing ASREML software. The heritability estimates for BW8, BW12, ASM, EN and EW were 0.32± 0.01, 0.37±0.018, 0.21±0.02, 0.14±0.02 and 0.24±0.02, respectively. The respective genetic correlations of BW8 and BW12 with ASM were -0.21±0.05 and -0.28±0.05. Also, the respective genetic correlations of ASM with EN and EW were -0.95±0.017 and 0.29±0.07. The genetic trends during the 6 generations of selection were estimated using regression coefficients of breeding values on generation. Genetic trends of BW8, BW12, ASM, EN and EW were 9.55 gr, 15.35 gr, -0.03 day, 0.031 egg and 0.037 gr. The results of current study indicate that reducing the age at sexual maturity will would lead to an increase in the number of produced eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age at sexual maturity
  • Animal model
  • Egg number
  • genetic correlation
  • heritability