مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‌ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‎ای و سنتز نیتروژن میکروبی از 3 راس گاو شیری چند بار زایش کرده دارای فیستولای دائم شکمبه‎ای با وزن بدن 13 ± 682 کیلوگرم و روزهای شیردهی20±210 روز در قالب طرح چرخشی با سه دوره 21 روزه (14 روز اول آن به منظور دوره عادت‎دهی و 7 روز آخر به منظور جمع‎آوری نمونه‎ها) استفاده گردید. جیره‎های آزمایشی حاوی جیره پایه به همراه سه سطح متفاوت کازئینات سدیم به عنوان منبع پپتیدی (سطوح صفر، 50 و 100 گرم در روز به ترتیب به عنوان جیره‎های 1، 2 و 3) بودند. جیره پایه توسط نرم‎افزار CPM-Dairy متوازن گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت نیتروژن آمونیاکی و نیتروژن پپتیدی حدود 3 ساعت پس از مصرف خوراک به حداکثر رسید و اثر معنی‎داری بر روی این فراسنجه‎ها با مصرف کازئینات سدیم مشاهده شد (01/0P<). نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی تفاوت معنی‎داری را در اثر مصرف منبع پپتید نشان داد (58/0، 70/0 و 82/0 به ترتیب برای جیره‎های 1، 2 و 3) (05/0P<). میانگین pH مایع شکمبه و کل اسیدهای چرب فرار شکمبه‎ای در میان جیره‎ها تفاوت معنی‎داری نداشت. پروپیونات و بوتیرات مایع شکبمه نیز در بین جیره‎ها تفاوت معنی‎داری نداشتند. ولی استات تولید شده به طور معنی‎داری در جیره سوم بیشتر بود (01/0P<). قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام جیره پایه تحت تأثیر نیتروژ پپتیدی قرار نگرفت. ولی قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوینده خنثی (05/0P<)، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (05/0P<) و بویژه قابلیت هضم همی‌سلولز (01/0P<) جیره پایه با مصرف کازئینات سدیم افزایش یافت. بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، اسیدهای چرب استریفه نشده و گلوکز خون گاوها تفاوت معنی‎داری را نشان نداده و فقط نیتروژن اوره‎ای خون گاوهای تغذیه شده با جیره‎های حاوی کازئینات سدیم افزایش یافت. مقدار ادرار تولیدی روزانه گاوهای آزمایشی با مصرف کازئینات سدیم افزایش پیدا کرد. همچنین دفع آلانتوئین، اسید اوریک و کراتینین در ادرار به طور معنی‎داری افزایش یافت. نیتروژن میکروبی روزانه تولید شده در شکمبه که بر اساس مشتقات پورینی ادرار محاسبه گردید، تفاوت معنی‎داری در بین جیره‎ها داشت (05/0P<). با توجه به نتایج این آزمایش، علیرغم اینکه افزایش نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی با مصرف کازئینات بیشتر باعث بهبود قابلیت هضم الیاف گردید، اما نیتروژن اوره‎ای خون نیز افزایش یافت. بنابراین با توجه به در نظر گرفتن همه صفات، نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن پپتیدی به میزان 70/0 برای گاوهای اواخر شیردهی ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Peptide Nitrogen Source on Nutrients Digestibility, Ruminal Fermentation Pattern and Microbial Nitrogen Synthesis in Late Lactating Dairy Cows

نویسندگان [English]

 • Mehdi Kazemi Benchenari
 • Kamran RezaYazdi
 • Ali Nikkhah
 • Hamid Kohram
 • Mehdi Dehghan Banadaki
 • MohammadReza Emami
چکیده [English]

This experiment was conducted to study the effects of Peptide Nitrogen Source (PNS) infusion on ruminal fermentation pattern, nutrient digestibility, and microbial nitrogen production. Three ruminally cannulated Holstein dairy cows BW=682 kg and DIM=210d were assigned in a 3×3 Latin Square of 21-d periods. The first 14 d’s were considered as adaptation period and the last 7 d as sample collection period. Three levels of sodium caseinate as PNS were used in the experiment (0, 50 and 100gr/d considered as diets 1, 2 and 3 respectively). PNS was infused directly into rumen of the fistulated cows just before the offer of morning diet. Purine derivatives method was ebpolyed for daily microbial nitrogen synthesis estimation. Ruminal Ammonia Nitrogen (NH3-N) and Peptide Nitrogen (Pep-N) concentrations (P<0.01), as well as NH3-N to Pep-N ratio (0.58, 0.70 and 0.82 for diets 1, 2 and 3 respectively) were increased by infusion of PNS (P<0.05). Ruminal Volatile Fatty Acids (VFA) concentration bears a tendency to increase (P=0.07) but not significantly by infusion of casein. Acetate increased linearly (P<0.01) and there were no specific changes observed for propionate and butyrate through treatments. The Branched Chain Volatile Fatty Acids (BCVFAs) (i.e. valerate and isovalerate) increased significantly by PNS infusion. Ruminally PNS infusion had a significant effect on NDF, ADF (P<0.05) and especially hemicellulose (P<0.01) digestibility. Volume of urine was significantly affected significantly (P<0.01) by casein infusion in cannulated cows and urine creatinine, uric acid and allantion concentrations increased by PNS infusion. Daily microbial nitrogen yield estimated from purine derivatives (222.86, 238.75 and 257.51 g/d for diets 1, 2 and 3 respectively) were significantly increased through casein infusion into rumen (P<0.01). Fiber digestibility was improved, acetate and BCVFAs increased and microbial nitrogen yield increased by PNS, but a high level of PNS decreased nitrogen efficiency while increasing nitrogenous excretion and BUN. It could be concluded that ruminal microbes need some of their N requirement as peptide and the optimal fiber digestibility and nitrogen utilization efficiency and microbial nitrogen yield was gained when NH3-N/ Pep-N was 0.70 and lower than this value fiber digestibility and microbial nitrogen synthesis decrease and while higher than this value nitrogen utilization efficiency decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy cow
 • Microbial protein
 • nitrogen efficiency
 • Peptide nitrogen
 • synthesis