نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده با نرم‌افزارهای شورای تحقیقات ملی (سال 2001) و کرنل پنسیلوانیا ماینر بود. شانزده راس گاو هلشتاین شیرده (8 راس زایش دوم و 8 راس زایش سوم) با روزهای شیردهی 31±55، وزن زنده بدن 53±641 کیلوگرم، تولید شیر5/2 ± 2/31 کیلو گرم در روز، در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با دو جیره که هر جیره شامل 4 گاوزایش دوم و 4 گاو زایش سوم بودند، در جایگاه‌های مشابه انفرادی قرار گرفتند. گاوها با هر یک از جیره‌های فرموله شده با NRC سال 2001 (الف) و CPM (ب)، که به صورت کاملاً مخلوط شده تهیه گردیده بودند، به مدت 90 روز تغذیه شدند. قبل از شروع آزمایش، دو هفته جهت سازش برای جایگاه‌ها و تغییر خوراک در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد، میانگین مقدار شیر تولیدی گاوهای تغذیه شده با جیره‌های فرموله شده با نرم‌افزار های 2001NRC و CPM به ترتیب 11/31 و 9/31 کیلوگرم در روز بود(05/0P>). نرم‌افزار‌های NRC سال 2001 و CPM به ترتیب ماده خشک مصرفی را 63/0 و 43/2 کیلوگرم در روز کمتر از مقدار مصرف واقعی پیش‌بینی کردند. نرم‌افزار NRC سال 2001 با صحت بیشتری ماده خشک مصرفی را پیش‌بینی کرد. مقدار پروتئین مصرفی روزانه در بین جیره‌های الف و ب به ترتیب 3618 و 3438 گرم در روز بود (05/0P<). از نظر اقتصادی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم جیره متوازن شده به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی توسط نرم‌افزار CPM (1250 ریال)، به‌طور معنی‌داری کمتر ازNRC سال 2001 (1430ریال) بود(01/0P<). در جیره فرموله شده توسط نرم‌افزار CPM، مقدار پروتئین مصرفی جهت تامین نیاز گاو‌های شیرده کمتر بود، و با این وجود تاثیر منفی بر تولید و سایر صفات نداشت. بنابراین فرموله کردن جیره با نرم‌افزار CPM از نظر اقتصادی مقرون به صرفه‌تر بوده و کاربرد‌آن در گاوداری‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Lactating Dairy Cows Performance Fed Rations Formulated by National Research Council 2001 and Cornell Pennsylvania Miner

نویسندگان [English]

  • Ali Nikkhah
  • Mehdi Kazemi
  • Hamin Amanlou
  • Hsan Mehrabani

چکیده [English]

The precision and accuracy of National Research Council (NRC 2001) vs. Cornell Pennsylvania Miner (CPM) softwares were evaluated. Sixteen lactating dairy cows (8 in second lactation and 8 in third, with days in milk of 55 ± 31, body live weight = 641 ± 53 Kg, milk yield =31.2 ± 2.5 Kg/day), were assigned to individual pens in a randomized complete block design, with two blocks of two ration treatments (each treatment including 4 cows in second lactation and 4 in the third). The cows were fed rations formulated by NRC 2001 (A) and CPM (B), as totaly mixed rations (TMR) for 90 days. The adaptation consisted of a period of two weeks from the beginning of the experiment. The average milk yields of cows fed with diet A vs. B were 31.11 and 31.9, respectively with no significant difference observed between the two groups for the mentioned trait (p>0.05). There was no significant difference observed for dry matter intake (DMI) in the two ration treatments (p>0.05), the average dry matter intake of diets A vs. B being 22.9 and 22.33 Kg/day, respectively. Both NRC 2001 and CPM underpredicted DMI (-0.63 and -2.43 Kg/day respectively) while the National Research Council model predicting DMI somehow more accurately (in lactating dairy cows) than CPM. Average daily crude protein intakes for diets A vs. B were 3618 and 3438 g/d, respectively (P<0.05). An economical comparison of formulated rations by NRC 2001 vs. CPM (for the costs of feed per unit milk yield) showed a significant difference (1430 vs. 1250 Rails for NRC2001 and CPM, respectively) (p<0.01). CPM predicted a lower protein requirement than NRC 2001 with no negative effect being observed on milk yield or on any other traits. According to the results of the present study, the use of CPM is recommendable in formulating rations for the lactating dairy cows

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cornell Pennsylvania Miner (CPM)
  • Formulating dairy ration
  • Lactating dairy cows
  • National Research Council 2001 (NRC 2001)