مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجارتی بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره برپایه جو

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تأثیر تغذیه جیره‌های حاوی 60 درصد جو به همراه چهار نوع آنزیم تجارتی دارای فعالیت زایلاناز و بتاگلوکاناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. جیره‌های حاوی آنزیم با جیره‌های حاوی جو و یا ذرت بدون آنزیم مقایسه شدند. در کل تعداد 234 جوجه گوشتی نر یک روزه (سویه راس308) به 6 تیمار، 3 تکرار و 13 جوجه به ازای هر واحد آزمایشی اختصاص داده شد. همه داده‌ها در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی آنالیز شدند. همه آنزیم‌های اضافه شده به جیره بر پایه جو میانگین خوراک مصرفی روزانه پرنده‌ها در دوره رشد را بطور معنی‌داری (05/0P?) افزایش دادند، اما در کل دوره تنها آنزیم C تأثیر معنی‌داری (05/0P?) روی این صفت داشت. افزودن تمامی آنزیم‌ها به جیره بر پایه جو افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی جوجه‌ها را در دوره‌های آغازین، رشد و کل دوره به طور معنی‌داری (05/0P?) نسبت به تغذیه جیره جو بدون آنزیم بهبود بخشید، اما در دوره پایانی آنزیم‌ تاثیر معنی‌داری (05/0P?) روی این صفات نداشت. همچنین از لحاظ صفات مذکور بین همه آنزیم‌ها در هیچیک از دوره‌های پرورش تفاوت معنی‌داری (05/0P?) مشاهده نشد. در 42 روزگی وزن نسبی پانکراس تنها به وسیله آنزیم‌ها A، C و D به طور معنی‌داری (05/0P?) کاهش یافت، اما وزن نسبی کبد و سنگدان بوسیله افزودن آنزیم به طور معنی‌داری (05/0P?) تحت تاثیر قرار نگرفت. با این وجود تقریباً همه آنزیم‌ها وزن و طول نسبی بخش‌های مختلف روده را به طور معنی‌داری (05/0P?) کاهش دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن هر چهار آنزیم مختلف با غلبه بر اثرات ضد تغذیه‌ای پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای بر عملکرد جوجه‌ها موثر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of Different Commercial Enzymes on the Performance and Some Characteristics of Gastrointestinal Tract of Broiler Chicks Fed Barley-Based Diet

نویسندگان [English]

  • Hasan Shirzadi
  • Hossein Moravej
  • Mahmoud Shivazad
چکیده [English]

The effect of feeding barley-based diets (%60) supplemented with four commercial enzymes containing xylanase and ?-glucanase activities were investigated on performance and gastrointestinal size of broiler chicks. The enzyme supplemented diets were compared with unsupplemented barley- or corn-based diets. A total of 234-day-old male broiler chicks (Ross 308) were allocated to 6 treatment groups, with 3 replicates per each treatment group, 13 birds per replicate pen, and the data analyzed in a randomized complete block design. All the enzymes in supplementation with the barley-based diet significantly (P<0.05) increased Average Daily Feed Intake (ADFI) of birds in the grower period, while in the entire period, only enzyme C was significantly (P<0.05) effective on ADFI. Addition of all enzymes to the barley-based diet significantly (P<0.05) improved Body Weight Gain (BWG) and Feed Conversion Ratio (FCR) of broilers in comparison with feeding unsupplemented barley diet in starter, grower as well as in the total period. In contrast, no significant effect was observed in finisher period by enzyme supplementation (P>0.05). As well, in case of the mentioned parameters, no significant differences were observed among any of the enzymes in any period. At 42 days of age, relative weight of pancreas significantly (P<0.05) decreased only by enzymes A, C, and D, but the relative weight of liver and gizzard was not significantly (P>0.05) affected by enzyme supplementation. However, almost all the enzymes employed in the experiments significantly (P<0.05) decreased the relative weight and length of different parts of intestine. The results of the current study show that, addition of all four different enzymes are effective in overcome anti-nutritiving the effect of NSP on broiler performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barley
  • broiler
  • Gastrointestinal tract
  • ?-glucanase
  • performance
  • Xylanase