ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 و C نیز به ترتیب برابر 411، 395، 16، 349، 158 و 82 گرم در کیلوگرم پروتئین خام محاسبه گردید. گوارش‌پذیری ماده خشک و آلی و ماده آلی قابل هضم در ماده خشک در علوفه تازه، به ترتیب برابر 712، 677 و 586 گرم در کیلوگرم و میزان انرژی قابل سوخت و ساز 2/9 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک بود. پس از سیلو کردن غلظت پروتئین خام، پروتئین محلول و بخش‌های A و B1 افزایش و مقادیر پروتئین حقیقی و بخش‌های B2، B3 و C کاهش یافت (05/0>P). ضریب گوارش‌پذیری ماده خشک نیز به طور معنی‌داری در علوفه سیلو شده پائین‌تر از علوفه تازه بود (05/0>P). از سوی دیگر، افزودن ملاس به علوفه سیلو شده موجب کاهش غلظت پروتئین خام، پروتئین حقیقی و بخش‌های B2، B3 و C، و افزایش بخش‌های پروتئینی A وB1 و ضرایب گوارش‌پذیری گردید (05/0>P). با توجه به محتوای پروتئین خام متوسط و گوارش‌پذیری مناسب، گیاه تاج‌خروس قابلیت استفاده به عنوان علوفه برای تغذیه دام را داراست. سیلو کردن موجب کاهش گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین شد. به هر حال، افزودن ملاس چغندر قند کیفیت تخمیر علوفه سیلو شده را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Digestibility and Protein Quality of the Fresh and Ensiled Amaranth Forage, According to CNCPS

نویسندگان [English]

  • Javad Rezaei
  • Yousef Roozbahan
  • Hasan Fazaeli
چکیده [English]

Quality of protein fractions, according to Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), and digestibility coefficients, using Tilley and Terry procedure, of the fresh and ensiled amaranth (Amaranthus hypochondriacus) forage were assessed. The concentration of Crude Protein (CP) and True Protein (TP) in the fresh forage, were respectively 116 and 70 g/kg of DM. Soluble Protein (SP) and A, B1, B2, B3 and C fractions were 411, 395, 16, 349, 158, and 82 g/kg of CP, respectively. Dry Matter Digestibility (DMD), Organic Matter Digestibility (OMD) and Organic Matter Digestible in Dry Matter (OMDDM) of fresh amaranth were respectively 712, 677, and 586 g/kg, and as well Metabolisable Energy (ME) was 9.2 MJ/kg of DM. Ensiling process resulted in increase in CP, SP, and A as well as B1 fractions, while a decline observed in TP, B2, B3 and C fractions (P<0.05). Also, DMD of ensiled amaranth was significantly less than that for fresh forage. On the other hand, it was found that addition of molasses into the silage decreased CP, TP and as well B2, B3 and C fractions, while increasing A and B1 fractions as well as digestibility coefficients (P<0.05). It is finally concluded that based on the moderate CP value and good digestibility, amaranth benefits from the potential as a recommendable livestock forage. Ensiling process decreased digestibility and protein quality, however, addition of molasses to the silage improved the fermentation quality of the final ensiled product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranth forage
  • CNCPS
  • Crude Protein (CP).
  • digestibility
  • Ensilage
  • Protein