اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ذرت با گندم با سطوح مختلف آنزیم فیتاز و کاهش سطح فسفر جیره با استفاده از 279 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3×5) با 30 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد (با انرژی و پروتئین یکسان) بر پایه ذرت سویا در 3تکرار و 3 مشاهده در هر تکرار انجام شد. عوامل شامل 5 سطح جایگزینی ذرت با گندم(0%، 25%، 50%، 75%، و 100%)، سه سطح آنزیم فیتاز )0، 500، و 1000 (FTUو دوسطح فسفر غیر فیتاته 70و 55 درصد سطح توصیه شده بود. مواد مغذی کلیه جیره‌ها بجز فسفرغیر فیتاته یکسان بود. درصد تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان در این آزمایش مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر سطوح مختلف گندم بر درصد تولید، وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته وخاکستر استخوان معنی‌دار بود (05/0p<). با افزایش گندم در جیره درصد تولید، وزن تخم مرغ و خاکستر استخوان بهبود یافت و ضریب تبدیل تا 75% جایگزینی کاهش و در جیره با 100 جایگزینی افزایش یافت. درصد پوسته تحت تاثیر سطوح مختلف گندم قرار نگرفت. اثر آنزیم بر تولید، ضریب تبدیل، مقاومت پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان معنی‌دار بود (01/0p<). بیشترین تولید،کمترین ضریب تبدیل،بیشترین درصد پوسته،مقاومت پوسته و ضخامت پوسته را سطحFTU/kg 500 آنزیم به خود اختصاص داد. اثر سطح فسفر بر درصد تولید معنی دار بود و بیشترین تولید را گروه با 70% فسفر مورد نیاز به خود تخصیص داد(05/0p<). اثر سطح فسفر بر وزن تخم مرغ، ضریب تبدیل، درصد پوسته، ضخامت پوسته و خاکستر استخوان معنی دار نبود (05/0p>). اعمال تیمارهای مختلف برکلیه فراسنجه های مورد آزمون بجز درصد پوسته و ضخامت پوسته معنی‌دار بود (05/0p<). از نتایج به دست آمده چنین استدلال می‌شود که کاهش فسفر غیرفیتاتی جیره تاثیری بر عملکرد ندارد و جایگزینی 50% ذرت با گندم و FTU/kg500 بهترین تاثیر را دارد و می‌توان تا 75% ذرت جیره را بدون کاهش در عملکرد با گندم جایگزین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Substitution of Corn with Different Levels of Wheat along with Supplemental Phytase and Different Levels of Available Phosphorus on Layer Hens Performance

نویسندگان [English]

  • leyla zartash
  • ahmad zare shahneh
  • abolfazl zali
  • rooh-o-lah gaykani
  • javad poor reza
چکیده [English]

The present study was carried out to investigate the effect of corn replacement by different levels of wheat with supplementation of phytase with reduced phosphorus level for laying hens. Two hundred seventy nine layer hens (the strains of Hy-line W36) at the 53th week of age, selected based on the same egg production percentage and body weight, assigned in a factorial arrangement with completely randomized design of 30 treatments each in 3 replicates. The factors included 5 levels of replacements (0, 25, 50, 75, 100% replacement of corn by wheat), phytase enzyme in three levels (0, 500, 1000 ftu/kg) and two levels of non phytate phosphorus (0.70% and 0.55% requirement) along with one corn soybean meal control diet. The experiment was carried out at 3 periods, each of 28 days. Egg production percentage, egg weight, feed conversion ratio, shell percentage, shell strength, shell thickness and toe ash were assessed. The results indicated that the effects of substitution wheat on egg production, Feed Conversion Ratio (FCR), shell strength, shell thickness and toe ash were significant (P<0.05), with on increase of wheat in the diet, egg production, and toe ash being improved. FCR in the 75% substitution of wheat treatment was decreased while in the 100% substitution it was increased. Eggshell percentage wasn't affected by substitution of wheat. Effect of enzyme on egg production percentage, egg weight, FCR, shell strength, shell thickness and toe ash was significant (P<0.01). The effect of non phytate phosphorus level on egg production was significant (P<0.05). Egg weight, FCR, shell percentage, shell thickness and toe ash weren't affected by non phytate phosphorus level. Results suggested that a deficiency of non-phytate phosphorus isn’t problematic and a utilization of 50% corn substitution with wheat along with supplemental 500ftu/kg phytase would improve the performance and therefore, corn cab be replaced by wheat to a level of 75%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Available phosphorus
  • Laying Hen.
  • Phytase
  • Substitution
  • Wheat