نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه نوع جیره را دریافت کردند. جیره های مورد استفاده شامل جیره شاهد که بدون مکمل چربی بوده و حاوی جیره پایه شامل 20% ذرت سیلو شده ، 20% یونجه و 60% کنسانتره بود. جیره دو حاوی 3 درصد مکمل چربی محافظت شده نا محلول در شکمبه (انرژایزر-10) به همراه جیره پایه بود. جیره سه که شامل 5/3 درصد مکمل چربی محافظت شده کلسیمی (مگناپک) به همراه جیره پایه بود. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی (NDF) در جیره شاهد، نسبت به دو جیره دیگر بالاتر بود (01/0p<). بین دو جیره آزمایشی حاوی دو نوع مکمل چربی نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. مصرف انرژی خالص شیردهی در تمام گاوها و مصرف ماده خشک، ماده آلی و NDF در گاوهای زایش اول یکسان بود. تولید شیر و شیر تصحیح شده برای 5/3 درصد چربی و همچنین ترکیب شیر در بین جیره ها یکسان بود. تغییر نمره وضعیت بدنی و وزن زنده در گاوهای تغذیه شده با جیره‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 p>). در گاوهای چند شکم زایش کرده، بازده تولید (شیر تصحیح شده برای 5/3 درصد چربی تولید شده به ازای ماده خشک مصرفی) برای گاوهایی که مکمل چربی مصرف کرده بودند، به طور معنی‌داری بالاتر بود (05/0 p<)، در حالی که بازده تولید در گاوهای زایش اول در بین جیره‌های مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 p>). فعالیت جویدن و کل زمان صرف شده برای نشخوار و خوردن، در بین گاوهای چند بار زایش، تفاوت معنی داری نداشت. در هیچ یک از صفت‌های ذکر شده، تفاوت معنی‌داری بین دو نوع مکمل چربی مشاهده نشد (05/0 p>). نتایج این پژوهش بیانگر آن است که استفاده از مکمل چربی در گاوهای چند شکم زایش کرده در اوایل دوره شیردهی سبب کاهش خوراک مصرفی و بهبود بازده تولید می‌شود. ولی این اثر در گاوهای زایش اول مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Protected Fat Supplements on Performance of Early Lactating Holstein Cows

نویسندگان [English]

 • mehdi ganj khanloo
 • kamran reza yazdi
 • gholam reza ghorbani
 • hossein moravej
 • mehdi dehghan banadaki
 • mohammad reza emami

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate production response of early lactating cows to rumen protected fats. Twelve (nine multiparous and three primiparous) Holstein cows (26±4 d in milk) were empolyed in a replicated 3×3 Latin Square Design of 21-d periods. Each period consisted of 14 days of adaptation and 7 days of sampling. Cows received diets containing either one of two types of protected fats or no supplemental fat. Cows in group 1 (control) were fed Total Mixed Ration (TMR) of 20% corn silage, 20% alfalfa hay, and 60% concentrate mix. Cows in group 2 were fed the TMR containing 3% prilled protected fat (Energizer-10). Cows in group 3 were fed the TMR containing 3.5% Ca salt of protected fat (Magnapac). Intake of Dry Matter (DM), Organic Matter (OM) and Neutral Detergent Fiber (NDF) were decreased by rumen protected fat (P < 0.05) in multiparous cows (DMI: 25.7, 24.1, and 23.9 kg/d for control, prilled fat, and ca salt of fat, respectively); intake of NEL in all the cow population and intake of DM, OM and NDF in primiparous cows were similar for all diets (P > 0.05). Production of milk and 3.5% FCM in primiparous and multiparous cows as well as milk protein, fat, lactose and total solid percentages and yields (kg/d) were not affected by fat supplements (P > 0.05). The BCS and BW changes were similar for all diets in multiparous and primiparous cows (P > 0.05). In multiparous cows, feed efficiency (3.5% FCM/DMI) was higher for cows fed supplemental fat diets (P < 0.05) than for control samples. Fat fed cows were more efficient than those fed with control diet. In primiparous cows supplemental fat did not influence feed efficiency (P > 0.05). Fat supplements did not influence either chewing behavior or total time spent ruminating and eating (P > 0.05). The results indicate that supplementation of early lactating diet with rumen protected fat decreases feed intake and improves milk efficiency but this is not true for primiparous cows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Holstein dairy cow
 • Magnapac
 • Milk production and composition.
 • Rumen protected fat