اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه نوع جیره را دریافت کردند. جیره های مورد استفاده شامل جیره شاهد که بدون مکمل چربی بوده و حاوی جیره پایه شامل 20% ذرت سیلو شده ، 20% یونجه و 60% کنسانتره بود. جیره دو حاوی 3 درصد مکمل چربی محافظت شده نا محلول در شکمبه (انرژایزر-10) به همراه جیره پایه بود. جیره سه که شامل 5/3 درصد مکمل چربی محافظت شده کلسیمی (مگناپک) به همراه جیره پایه بود. نتایج به دست آمده نشان داد که مصرف ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی (NDF) در جیره شاهد، نسبت به دو جیره دیگر بالاتر بود (01/0p<). بین دو جیره آزمایشی حاوی دو نوع مکمل چربی نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. مصرف انرژی خالص شیردهی در تمام گاوها و مصرف ماده خشک، ماده آلی و NDF در گاوهای زایش اول یکسان بود. تولید شیر و شیر تصحیح شده برای 5/3 درصد چربی و همچنین ترکیب شیر در بین جیره ها یکسان بود. تغییر نمره وضعیت بدنی و وزن زنده در گاوهای تغذیه شده با جیره‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 p>). در گاوهای چند شکم زایش کرده، بازده تولید (شیر تصحیح شده برای 5/3 درصد چربی تولید شده به ازای ماده خشک مصرفی) برای گاوهایی که مکمل چربی مصرف کرده بودند، به طور معنی‌داری بالاتر بود (05/0 p<)، در حالی که بازده تولید در گاوهای زایش اول در بین جیره‌های مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0 p>). فعالیت جویدن و کل زمان صرف شده برای نشخوار و خوردن، در بین گاوهای چند بار زایش، تفاوت معنی داری نداشت. در هیچ یک از صفت‌های ذکر شده، تفاوت معنی‌داری بین دو نوع مکمل چربی مشاهده نشد (05/0 p>). نتایج این پژوهش بیانگر آن است که استفاده از مکمل چربی در گاوهای چند شکم زایش کرده در اوایل دوره شیردهی سبب کاهش خوراک مصرفی و بهبود بازده تولید می‌شود. ولی این اثر در گاوهای زایش اول مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Protected Fat Supplements on Performance of Early Lactating Holstein Cows

نویسندگان [English]

 • mehdi ganj khanloo
 • kamran reza yazdi
 • gholam reza ghorbani
 • hossein moravej
 • mehdi dehghan banadaki
 • mohammad reza emami
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate production response of early lactating cows to rumen protected fats. Twelve (nine multiparous and three primiparous) Holstein cows (26±4 d in milk) were empolyed in a replicated 3×3 Latin Square Design of 21-d periods. Each period consisted of 14 days of adaptation and 7 days of sampling. Cows received diets containing either one of two types of protected fats or no supplemental fat. Cows in group 1 (control) were fed Total Mixed Ration (TMR) of 20% corn silage, 20% alfalfa hay, and 60% concentrate mix. Cows in group 2 were fed the TMR containing 3% prilled protected fat (Energizer-10). Cows in group 3 were fed the TMR containing 3.5% Ca salt of protected fat (Magnapac). Intake of Dry Matter (DM), Organic Matter (OM) and Neutral Detergent Fiber (NDF) were decreased by rumen protected fat (P < 0.05) in multiparous cows (DMI: 25.7, 24.1, and 23.9 kg/d for control, prilled fat, and ca salt of fat, respectively); intake of NEL in all the cow population and intake of DM, OM and NDF in primiparous cows were similar for all diets (P > 0.05). Production of milk and 3.5% FCM in primiparous and multiparous cows as well as milk protein, fat, lactose and total solid percentages and yields (kg/d) were not affected by fat supplements (P > 0.05). The BCS and BW changes were similar for all diets in multiparous and primiparous cows (P > 0.05). In multiparous cows, feed efficiency (3.5% FCM/DMI) was higher for cows fed supplemental fat diets (P < 0.05) than for control samples. Fat fed cows were more efficient than those fed with control diet. In primiparous cows supplemental fat did not influence feed efficiency (P > 0.05). Fat supplements did not influence either chewing behavior or total time spent ruminating and eating (P > 0.05). The results indicate that supplementation of early lactating diet with rumen protected fat decreases feed intake and improves milk efficiency but this is not true for primiparous cows.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency
 • Holstein dairy cow
 • Magnapac
 • Milk production and composition.
 • Rumen protected fat