کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

نویسندگان

چکیده

تأثیر جایگزینی یونجه با بقایای خشک پسته در سطوح 0، 25، 50 و 75 درصد (براساس ماده خشک)، بر روی ماده خشک مصرفی بزهای ماده رائینی، پس از زایمان و افزایش وزن بزغاله‌های آنها بررسی شد. تعداد 5 رأس بز ماده رائینی تک قلوزا‌ برای هر سطح جایگزینی در نظر گرفته شد. جیره‌ی پایه حاوی یونجه و جو بود که میزان انرژی قابل متابولیسم آنها به ترتیب 9/9 و 4/13 مگاژول در کیلوگرم ماده آلی و پروتئین خام هم به ترتیب 146 و 114 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود. جیره‌ها به مدت 90 روز در اختیار دام‌ها قرار گرفت. ماده‌ی خشک مصرفی به صورت روزانه و افزایش وزن زنده‌ی بزغاله‌ها هر دو هفته یکبار اندازه‌گیری شد. ترکیب شیمیایی، ترکیب فنولی، ظرفیت رسوب پروتئین (PPP)، گاز تولیدی در زمان 24 ساعت، قابلیت هضم ماده‌ی آلی (OMD) و انرژی قابل متابولیسم (ME) جیره‌های آزمایشی تعیین گردید. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح بقایای پسته در جیره‌، کربوهیدرات‌های محلول، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز و لیگنین به طور معنی‌داری کاهش(05/0P<)، اما مقادیر کل ترکیبات فنولی، کل تانن، تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز به همراه PPP افزایش یافت (05/0P<). حجم گاز تولیدی در زمان 24 ساعت، OMD و ME، در جیره‌های حاوی 50 و 75 درصد بقایای خشک پسته در مقایسه با جیره‌ی شاهد و جیره‌ی حاوی 25 درصد بقایای پسته به طور معنی‌داری کمتر بود (05/0P<). میزان ماده‌ی خشک مصرفی بزهای مادر و وزن زنده‌ی بزغاله‌های آنها در سطوح جایگزینی 50 و 75% بقایای پسته به طور معنی‌داری کم شد (05/0P<). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، بقایای پسته تا 25 درصد به جای یونجه در جیره‌ی بزهای ماده‌ی رائینی بدون اثر منفی بر عملکرد آنها و افزایش وزن
بره‌های تولیدی قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dried Pistachio By-product on Ruminal Parameters and the Performance of Rayini Goats

نویسندگان [English]

  • a'azam mir heidari
  • yousef rouzbehan
  • hassan fazaeli
چکیده [English]

The effects of replacement of alfalfa hay with pistachio by-product (PB) at 0, 25, 50, and 75% (DM basis) on the ruminal parameters, Dry Matter Intake (DMI) of female Rayini goats, after kidding, and on the Live Weight Gain (LWG) of their kids were investigated. Five single-bearing female Rayini goats each with a single kid were employed in each level of replacement. The basal diet contained barley and alfalfa hay, the Metabolizable Energies (ME) of which were respectively 9.9 and 13.4 MJ/Kg of OM, and CP of 146 and 114 g/Kg of DM. Diets were offered to animals for ninety days. Throughout the study, DMI of female Rayini goats was measured on a daily basis, while LWG of kids assessed fortnightly. Conventional chemical composition, phenolics and their capacity to precipitate protein (PPP), In Vitro Gas Production for 24 h (IVGP), estimated Organic Matter Digestibility (OMD) and ME of the experimental diets were determined on a regular basis. Data were analyzed using the completely randomized design. As the level of PB increased in the diets, water soluble carbohydrates, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and lignin(sa) were significantly (P<0.05) decreased, while phenolics and PPP increased (P<0.05). At 50 and 75% of PB replacement, IVGP, OMD and ME of the diets significantly (P<0.05) declined. Similarly, DMI of female Rayini goats and LWG of their kids significantly (P<0.05) declined at PB levels of 50 and 75%. Finally it can be concluded that, alfalfa hay can be substituted with BP at a level of 25% in diets of female Rayini goats following kidding, without any adverse effect on either their DMI or on their kids' LWG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter intake
  • Live weight gain
  • pistachio by-product
  • Rayini goats
  • single-bearing.