نویسندگان

چکیده

68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‌بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش بر آنها مطالعه شود. جیره 1 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم غلتک زده شده) و جیره 2 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت آسیاب شده) بودند. جیره‌ها به صورت کاملا مخلوط شده، دو بار در روز و از 9±1/23 روز مانده به زایش در اختیار گاوها قرار گرفتند. همه گاوها تا 28 روز پس از زایش با یک جیره یکسان تغذیه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که گاوهای زایش اول تغذیه شده با جیره حاوی گندم با ماده خشک مصرفی، انرژی خالص شیردهی مصرفی و توازن انرژی کمتری در پیش از زایش داشتند (05/0p<). اما پس از زایش تفاوت‌ها معنی‌دار نبود. گاوهای چند بار زایش کرده تغذیه شده با جیره حاوی گندم، ماده خشک مصرفی، انرژی خالص شیردهی مصرفی، توازن انرژی و نمره وضعیت بدنی متفاوتی با گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی ذرت نداشتند. گاوهای چند بار زایش کرده که جیره حاوی گندم را دریافت کرده بودند، پروپیونات شکمبه‌ای بالاتر و نسبت استات به پروپیونات کمتری در پیش و پس از زایش داشتند (05/0 p<). هم‌چنین این گاوها کل اسید چرب فرار شکمبه‌ای بالاتری پس از زایش داشتند (05/0 p<). فراسنجه‌های تخمیر در شکمبه گاوهای زایش اول در پیش و پس از زایش بین جیره‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت. تولید و ترکیب شیر گاوهای چند بار زایش کرده به جز نیتروژن اوره‌ای شیر تحت تاثیر جیره‌ها قرار نگرفت. مصرف جیره حاوی دانه‌ی گندم غلتک زده شده توسط گاوهای زایش اول سبب افزایش مقدار و درصد پروتئین شیر و کاهش نیتروژن اوره‌ای شیر و تعداد سلول‌های بدنی شیر (05/0 p<) شد. در حالی‌‌که بر تولید شیر و سایر ترکیبات شیر اثر معنی‌دار نداشت. بنابراین با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان بیان نمود که دانه گندم غلتک زده شده در جیره های پیش از زایش گاوهای هلشتاین می‌تواند سبب بهبود در عملکرد گاوهای شیرده پس از زایش گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Prepartum Dietary Carbohydrate Source on Feed Intake, Energy Balance, Rumen Fermentation, and Milk Yield and Components of Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • hamid reza mirzaii alamooti
  • kamran rezayazdi
  • hamid amanloo
  • armin tohidi

چکیده [English]

Sixty eight Holstein cows, 38 primiparous and 30 multiparous ones, were employed in a randomized complete block design, blocked to evaluate the effects of 2 diets in various ruminal fermentable carbohydrate sources (Ground Corn vs Rolled Wheat) on rumen fermentation and performance during preparturient period. Primiparous and multiparous cows were blocked by parity. The cows were fed diets as total mixed ration with similar energy and crude protein content including 1) 18.57% GC; 2) 18.57% RW from -23.1 ± 9 d relative to expected calving until calving. Followeing calving, all the animals received the same lactation diet for 28 days. The results revealed that, dry matter intake, energy intake, energy balance, and body condition score did not differ between multiparous cows fed either the ground corn or rolled wheat diet at preparturient period. Dry matter intake, energy intake, and energy balance were lower for primiparous cows fed the rolled wheat diet at prepartum period (p<0.05) with no differences observed after calving. Higher ruminal propionate was produced through feeding the rolled wheat diet to multiparous cows at prepartum. Acetate to propionate ratio was also lower for these cows (p<0.05). There were no significant differences observed between multiparous cows for milk yield and its components with the exception of milk urea nitrogen. Primiparous cows fed with the rolled wheat diet had a greater milk protein content and yield (p<0.05) relative to cows fed the ground corn diet. Milk urea nitrogen was lower for multiparous and primiparous cows fed the rolled wheat diet (p<0.05). In total, it can be concluded that, feeding prepartum diets containing rapidly fermentable sources of starch (rolled wheat) can improve ruminal fermentation, performance as well as adaptation from gestation to lactation in prepartum Holstein cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn grain
  • Holstein Cows.
  • Production and Composition of Milk
  • Transition period
  • wheat grain