ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن جوجه یک روزه با خصوصیات کمی و کیفی تخم‌مرغ یک لاین تجاری گوشتی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن یک روزگی جوجه های یک لاین تجارتی گوشتی با صفات مختلف تخم مرغ و مقدار اسید چرب‌های زرده بود. بر اساس وزن یک روزگی 6746 جوجه با شجره معلوم ارزش های اصلاحی مادری 63 مرغ از طریق مدل حیوان دارای اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر ژنتیکی افزایشی مادری، اثر محیطی مشترک مادری و کوواریانس اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری با استفاده از برنامه DFREML برآورد شد. مرغ ها بر اساس ارزش های اصلاحی مادری به 3 گروه ژنتیکی (پایین، متوسط و بالا) تقسیم شدند. از این مرغ ها در سن 32 هفتگی 126 تخم (از هر مرغ تعداد 2 عدد) جمع‌آوری و صفات مختلف تخم مرغ (وزن تخم مرغ، ضخامت پوسته، مقاومت پوسته، وزن پوسته، وزن زرده، درصد زرده، وزن آلبومین و درصد آلبومین) و اسید چرب های زرده (اسیدهای پالمیتیک، پالمیتولئیک، استئاریک، اولئیک، لینولئیک و لینولنیک) اندازه گیری شد. تجزیه واریانس داده ها با مدل خطی عمومی و مقایسه میانگین ها با روش توکی انجام گرفت. میانگین صفات وزن تخم مرغ، وزن پوسته، وزن زرده، وزن آلبومین و درصد آلبومین در گروه های با ارزش اصلاحی مادری بالا زیادتر از سایر گروه‌ها (P<0.05) بود. برای درصد زرده، افزایش ارزش اصلاحی مادری به طور معنی داری میانگین آن را کاهش داد (P<0.05). با برازش وزن تخم مرغ به عنوان متغیر کمکی، اختلاف میانگین صفات مورد مطالعه در گروه های ژنتیکی مادری معنی دار نبود. این نتایج نشان داد که بخش قابل توجه ای از تفاوت های بین مشاهدات می تواند ناشی از اختلاف وزن تخم مرغ ها باشد. برای اسید چرب های زرده، افزایش ارزش اصلاحی مادری موجب کاهش میانگین آنها شد اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Maternal Breeding Values of Day Old-Chick Weight and Egg Quality and Quantity Traits in a Commercial Broiler Line

نویسندگان [English]

  • hossein ghorbani
  • rasoul vaez torshizi
  • naser emam jomeh kashan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship of maternal breeding values of the weight of day-old chick chicks in a commercial broiler line with egg traits including yolk fatty acids. Maternal breeding values of 63 hens of known pedigree were estimated through an animal model, containing direct additive genetic effect, maternal additive genetic effect, maternal common environmental effect and covariance between direct and maternal additive genetic effects, through DFREML program employing 6476 records of day-old chick weights. Hens were divided into 3 genetic groups (low, LGG; medium, MGG; and high, HGG) on the basis of estimated maternal breeding values. From the hens, 126 eggs (2 eggs from each hen) were collected at 32 weeks of age for an assessment of egg quality and quantity traits (egg weight, shell thickness, shell strength, shell weight, yolk weight, yolk percentage, albumin weight and albumin percentage) as well as yolk fatty acids (palmetic, palmitoleic, estearic, oleic, linoleic and linolenic acids). Analysis of variance was carried out through GLM procedure and differences among the means evaluated using Tukey method. Egg, shell, yolk, and albumin weights as well as albumin percentage were higher (p<0.05) for HGG than for MGG and LGG. However, yolk percentage mean decreased as maternal breeding values increased. With the as fitting egg weight as a covariate, the differences among the means in the 3 genetic groups were not found as significant. The results indicated that egg weight accounts for a considerable part of variability of all traits. The MGG had the higher and the HGG a lower mean of yolk fatty acids, but the differences were not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chick weight
  • egg traits
  • Line
  • Maternal breeding value
  • Yolk fatty acids.