برآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، برای برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد دام کشور که در طی سال‌های 1366 تا 1383 تهیه شده بود، استفاده شد. برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از رکوردهای دوره شیردهی اول و روش حداکثر درست نمایی محدود شده با الگوریتم AIREML صورت گرفت. ارزیابی ژنتیکی و پیش بینی ارزش‌های اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره انجام شد. به منظور برآورد مولفه‌های (کو)واریانس و ارزیابی ژنتیکی از نرم افزار MATVEC استفاده شد. وراثت پذیری تولید شیر، مقدار چربی و مقدار پروتئین به ترتیب 27/0، 22/0 و 25/0 برآورد شد. روند ژنتیکی به صورت تابعیت خطی بهترین پیش بینی نااریب خطی (BLUP)ارزش‌های اصلاحی حیوانات بر سال تولد برآورد گردید. روند ژنتیکی تولید شیر 10/2±84/33 کیلوگرم، برای مقدار چربی 05/0±64/0 کیلوگرم و برای مقدار پروتئین 08/0±00/1 کیلوگرم برآورد شد)01/0 P<). روند فنوتیپی صفات تولید شیر، مقدار چربی و مقدار پروتئین به ترتیب 28/122 ، 42/4 و 06/3 کیلوگرم در سال بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد پیشرفت ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران برای تولید شیر مناسب اما در مورد مقدار چربی و مقدار پروتئین قابل ملاحظه نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Trend for Production Traits of Holstein Cattle in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad razm kabir
  • ardeshir nejati javaremi
  • mohammad moradi shahr babak
  • amir rashidi
  • mohammad bagher sayad nejad
چکیده [English]

Data related to Holstein dairy cattle from 1987 to 2004 were obtained from Animal Breeding Center of Iran to estimate the genetic and phenotypic trends. Variance components and genetic parameters of the first lactation records were estimated using Restricted Maximum Likelihood Method and AIREML algorithm through MATVEC program. Animal breeding values were predicted through multiple-trait animal model. Estimates of heritability for milk, fat and protein yields were 0.27, 0.22 and 0.25, respectively. Genetic trend was estimated as the linear regression of BLUPs of the breeding values of animals on the birth year. The estimate of genetic trend for milk yield was 33.84±2.10kg, for fat yield 0.64±0.05kg and for protein yield it was 1.00±0.08kg. Average phenotypic trend for milk, fat and protein yields were 122.28, 4.42 and 3.06 kg, respectively. Acceptable genetic improvement for milk yield, while low genetic trends for fat and protein yield were observed in Holstein cattle in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic evaluation
  • genetic trend
  • Holstein cattle.
  • Lactation
  • production traits