نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر حضور یا عدم حضور صفت طول عمر از هدف انتخاب، 4 نوع شاخص انتخاب مختلف (شاخص 1- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و ارتفاع پستان عقب(Ruh)؛ شاخص 2- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و وضعیت استقرار سرپستانک های جلو(Ftp)؛ شاخص 3- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و اتصال پستان جلو (Fua) و شاخص 4- شامل صفات تولید شیر، درصد چربی شیر (Ruh، Ftp وFua) تحت دو نوع تابع هدف انتخاب، یکی با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و طول عمر و دیگری با حذف صفت طول عمر از هدف انتخاب تشکیل شد. محاسبات در شرایط اقتصادی مربوط به دو سال 1374 و 1379 انجام شد. مقادیر پیشرفت ژنتیکی و صحت انتخاب حاصل از کاربرد شاخص های مختلف تحت شرایط اقتصادی این دو سال نشان داد حذف طول عمر کاهش پیشرفت ژنتیکی در تابع هدف انتخاب در تمام حالات غیر از حالتی که شاخص 4 تحت شرایط اقتصادی سال 1374 استفاده شود، را بدنبال خواهد داشت هر چند که با حذف این صفت صحت انتخاب ممکن است افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Culling Herd Life from Selection Goal in Iranian Holstein Cows

نویسندگان [English]

  • sahereh jozi shekalgoorabi
  • abdol ahad shadparvar

چکیده [English]

To test the effect of culling herd life from the breeding goal function, 4 different selection indices were established as: index 1: using Milk production (Milk), Fat percentage of milk (fat%) and Rear Udder Height (Ruh); index 2: using Milk , fat% and Fore teat placement (Ftp), index 3: using Milk, fat% and Fore udder attachment (Fua); and index 4: using Milk, fat%, Ruh, Ftp and Fua) under two different selection goals, one of which included Milk, fat% and herd life while the other one was excluded of herd life. Calculations were made in economic situations of year 1995 and 2000. Response to selection and selection accuracy resulted from the above mentioned indices and under two economic situations revealed that exclusion of herd life would result in a decrease in genetic gain in the breeding goal function except when excluded from index 4 and under 1995 conditions, although by excluding this trait the selection accuracy may even increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herd life
  • Iranian Holstein Cows
  • Selection goal
  • selection Index
  • Selection response.