دوره و شماره: دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 329-483 
همراهی همردیف‌های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس

صفحه 369-378

10.22059/ijas.2016.59792

هادی آتشی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسن مهربانی یگانه؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ قدرت الله رحیمی میانجی


تعیین جایگاه‌های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل

صفحه 389-398

10.22059/ijas.2016.59794

زینب منظری؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ محمد حسین مرادی؛ محسن قلی زاده


تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 409-419

10.22059/ijas.2016.59796

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر


ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس

صفحه 453-461

10.22059/ijas.2016.59800

علی وجدان حسن کیاده؛ محمد رکوعی؛ غلام رضا داشاب؛ احمدرضا سیدعلیان