ارزیابی ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی با روش نمونه‌برداری گیبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل

4 کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام کشور، کرج

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد روند و فراسنجه‌های ژنتیکی صفت بقاء در گوسفند بلوچی است. در این پژوهش از رکوردهای بقاء 27978 رأس گوسفند بلوچی مرکز اصلاح نژاد دام کشور، در سال‌های 1358 تا 1388 استفاده شد. صفات موردبررسی شامل صفت بقاء از 1 تا 400 روزگی و بقاء از یک‌روزگی تا تاریخ حذف یا تا آخرین تاریخ ثبت شده بود. فراسنجه‌های ژنتیکی با دو مدل حیوانی (با و بدون محیط دائم مادری) با توجه به داده­های سانسورشدۀ راست و توزیع احتمال نمایی به روش نمونه­برداری گیبس برآورد شد. عامل‌های ثابت مؤثر بر صفت بقاء در مدل حیوانی شامل تأثیر سال و ماه تولد، جنس، نوع تولد و گله بودند. میانگین وراثت‌پذیری افزایشی برای صفات بقاء از 1 تا 400 روزگی و بقاء از یک‌روزگی تا آخرین تاریخ رکوردبرداری در مدل 1 و 2 به ترتیب در محدودۀ 135/0-159/0 و 085/0- 168/0 برآورد شد. میانگین نسبت واریانس محیط مشترک مادری محاسبه شده برای صفت بقاء از 1 تا 400 روزگی 076/0 و بقاء از یک‌روزگی تا آخرین تاریخ رکوردبرداری 144/0 محاسبه شد. روند ژنتیکی بقاء بر پایۀ دو معیار موردبررسی به ترتیب 0005/0-، 0001/0- به دست آمد که نزدیک به صفر بود. وراثت­پذیری برآوردشده نشان ­داد، که انتخاب ژنتیکی برای صفت بقاء می­تواند مؤثر باشد و با توجه به اهمیت این صفت در سودآوری، بهتر است در برنامه‌های اصلاح نژادی این صفت استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic evaluation of survival trait in Baluchi sheep using Gibbs sampling method

نویسندگان [English]

 • Ali Vojdan Hassan Kiyadeh 1
 • Mohammad Rokouei 2
 • Gholam Reza Dashab 3
 • Ahmad Reza Seyedalian 4
1 Former M. Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Animal Breeding Center of Iran, Karadj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to estimate the genetic trend and genetic parameters of survival traits in Baluchi sheep using survival records from 27978 Baluchi sheep, which were collected by the Animal Breeding Center of Iran during1979 to 2009. Genetic parameters of lamb survival from 1 to 400 days of age and from 1 to the last recording date. Traits were estimated using animal model (with or without permanent environment of dam) for right censored data assuming an exponential distribution via Gibbs sampling. Effect of year and month of birth, sex, litter size and herd were assumed as fixed. The posterior mean of direct heritability for survival from 1 to 400 days of age and from 1 to the last recording date in first and second model ranged from 0.135- 0.158 and 0.085- 0.168, respectively. Posterior mean permanent variance ratio was 0.076 for survival from 1 to 400 days of age and 0.144 for survival from1 to last recording date. The genetic trend for these traits was −0.0005 and −0.001, respectively. Heritability for survival trait suggested that genetic selection for this trait would be effective in the breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Baluchi sheep
 • genetic parameters
 • genetic trend
 • Gibbs sampling
 • survival trait
 1. Bahreini, B., Aslaminejad, M. R. & Ebrahimzadeh, M. (2010). Influence of sex on hetrogenity of variance of yearling weight in Baluchi sheep. The 4th congress on Animal Science, Karadj, Iran, pp.3492-3493. (in Farsi)
 2. Barazandeh, A., Molaei, M. S., Vatankhah, M. & Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2012). Lamb survival analysis from birth to weaning in Iranian Kermani sheep. Tropical Animal Health Production, 44, 929-934.
 3. Cloete, S. W. P., Misztal, I. & Olivier, J. J. (2009). Genetic parameters and trends for lamb survival and birth weight in a Merino flock divergently selected for multiple rearing ability. Journal of Animal Science, 87, 2196-2208.
 4. Everett-Hincks, J. M., Lopez-Villalobos, N., Blair, H. T. & Stafford, K. J. (2005). The effect of ewe maternal behaviour score on lamb and litter survival. Livestock Production Science, 93, 51-61.
 5. Hadifield, J. (2013). MCMC Generalised Linear Mixed Models. Package MCMC glmm. Version 2.17.
 6. Hatcher, S., Atkins, K. D. & Safari, E. (2010). Lamb survival in Australian Merino sheep: A genetic analysis. Journal of Animal Science, 88, 3198-3205.
 7. Geweke, J. (1992). Evaluating the accuracy of sampling-based approaches to calculating posterior moments. Smith. Oxford: Oxford University Press.
 8. Matika, O., Van Wyk, J. B., Erasmus, G. J. & Baker, R. L. (2003). Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Livestock Production Science, 79, 17-28.
 9. Matos, C. A., Thomas, D. L., Young, L. D. & Gianola, D. (2000). Genetic analysis lamb survival in Rambouillet and Finnsheep flocks by linear and threshold models. Animal science, 71, 227-234.
 10. Petrsson, C. J. & Danell, O. (1985). Factors influencing lamb survival in foue sheep breeds. Acta Agriculrurae Scandinavica, 35, 217-232.
 11. R Development Core Team (2013). R: A Language and Environment for Statistical Computing. http://www.r-project.org.
 12. Riggio, V., Finocchiaro, R. & Bishop, S. C. (2008). Genetic parameters for early lamb survival and growth in Scottish Blackface sheep. Journal of Animal Science, 86, 1758-1764.
 13. Sawalha, R. M., Conington, J. Brotherstone, S. & Villanueva, B. (2007). Analyses of lamb survival of Scottish Blackface sheep. Animal, 1, 151-157.
 14. Seasakhti, D., Vatankhah, M., Merzaei, H. R., Yousef Ellahi, M. & Hosseinpour Mashhadi, M. (2009). Estimates of some environmental factors and genetic parameters on Lori- Bakhtiari Lambs survival. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 84, 65-70. (in Farsi)
 15. Smith, B. J. (2013). Bayesian Output Analysis Program (BOA) for MCMC. Package boa. Version 1.1.7-2.
 16. Southey, B. R., Rodriguez-Zas, S. L. & Leymaster, K. A. (2001). Survival analysis of lamb mortality in a terminal sire composite population. Journal of Animal Science, 79, 2298-2306.
 17. Therneau, T. (2013). Survival Analysis. Package Survival. Version 2.37-4.
 18. Vatankhah, M. (2013). Estimation of the genetic parameters for survival rate in Lori-Bakhtiari lambs using linear and weibull proportional hazard models. Journal of Agriculture Science & Technology, 15, 1133-1143.
 19. Vatankhah, M. & Talebi, M. A. (2009). Genetic and Non-genetic factors Affecting Mortality in Lori-Bakhtiari Lambs. Asian-Aust. Journal of Animal Science, 4, 459-464.
 20. Vatankhah, M., Moradi-Shahrebabak, M., Njati-Javaremi, A., Miraei-Ashtiani, S. R. & Vaez-Torshizi, R. (2004). A review of sheep breeding in Iran. First Congress on Animal & Aquatic Science. Karaj, Iran. P. 590-596. (in Farsi)
 21. Vojdan, A. (2013). Determination of effective factors on survival and estimation of variance components in Baluchi and Zandi sheep breeds. Msc Thesis, University of Zabol, Zabol, Iran. (in Farsi)
 22. Welsh, C. S., Garrick, D. J., Enns, R. M. & Nicoll, G. B. (2006). Threshold model analysis of lamb survivability in Romney sheep. Journal Agricultural Research, 49, 411-418.